Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Konkurranse om levering av digital post

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I 2014 skal du selv få velge hvilken digital postkasse du vil bruke for å motta digital post fra det offentlige. Dette er klart etter at fornyingsminister Rigmor Aasrud har besluttet at de digitale postkasseleverandørene skal få konkurrere om disse tjenestene.

I 2014 skal du selv få velge hvilken digital postkasse du vil bruke for å motta digital post fra det offentlige. Dette er klart etter at fornyingsminister Rigmor Aasrud har besluttet at de digitale postkasseleverandørene skal få konkurrere om disse tjenestene. 

- Når den enkelte innbygger selv kan velge hvilken leverandør som skal benyttes, vil dette stimulere tilbyderne til både å utvikle gode postkassetjenester for innbyggerne og til å bidra til å øke volumet av digital post fra forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I regjeringens digitaliseringsprogram, som statsministeren og fornyingsministeren la frem i april i år, satte regjeringen seg som mål at innbyggere og næringsliv skal slippe å bruke papirpost, og heller kommunisere digitalt med forvaltningen. En digital postkasse for all offentlig post vil gjøre den digitale kommunikasjonen lettere, enklere og sikrere. Direktoratet for forvaltning og IKT vil på vegne av forvaltningen utlyse en anbudskonkurranse om digital postkasse våren 2013.

Det vil også være en fordel for innbyggerne at de markedsbaserte postkasseleverandørene vil kunne tilby post fra både forvaltningen, næringsliv og privatpersoner i samme postkasse. Samfunnsøkonomiske analyser gjort av Difi, viser at digital post gir stor nytte for forvaltningen og samfunnet. Erfaringer fra Danmark, som har hatt en slik løsning i flere år, viser at de fleste innbyggerne tar en slik løsning i bruk. Digital post til innbyggerne har også vist seg å være god ressursbruk, med opp til 80 prosent kostnadsbesparelse for offentlig sektor.

På sikt skal de fleste statlige forvaltningsorganer sende post til innbyggerne gjennom en av de valgte fellesløsningene for digital post.  Virksomheter som i dag baserer seg på bruk av postkassefunksjonalitet i Altinn vil ha muligheten til å fortsette med det inntil videre. Post til innbyggere som har reservert seg, skal fortsatt sendes på papir. I tillegg til digital postkasse er det behov for en meldingsformidlingstjeneste, som fordeler den digitale posten til riktig postkasse.

2014 blir et viktig år for realisering av regjeringens digitaliseringsprogram, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. - Samtidig som vi får opp postkasseløsningen, skal alle de største statlige tjenestene være digitale allerede i første halvdel av 2014. Vi jobber også med en endring av lovverket fra samme tidspunkt. Endringen innebærer at du ikke lenger trenger å be om å få posten fra forvaltningen digitalt, men at posten leveres digitalt med mindre du har reservert deg. Alle innbyggere vil selvfølgelig bli godt informert om endringene i god tid i forkant, sier statsråden.