Lága fápmuiboahtin

Sihke ráđđehusa, Sámedikki ja Finnmárkku fylkkadikki viggamuššan lea ahte Finnmárkkuláhka galgá boahtit fápmui nu fargga go vejolaš. Almmatge fertejit muhtun ráhkkananbarggut dahkkojuvvot ovdal go dát sáhttá dáhpáhuvvat.

Lága fápmuiboahtin

Lága njuolggadusat eai gusto ovdal go biddjojuvvojit fápmui. Dat ferte dahkkojuvvot Gonagasa mearrádusain stáhtaráđis. Lága eaŋkiloasit sáhttet biddjojuvvot fápmui iešguđe áigái. Sihke ráđđehusa, Sámedikki ja Finnmárkku fylkkadikki ulbmil lea ahte Finnmárkkuláhka galgá boahtit fápmui nu fargga go vejolaš. Almmatge fertejit vuos muhtun válmmaštallanbarggut dahkkojuvvot ovdal go dát sáhttá dáhpáhuvvat.

Ovdal go eatnamat sáhttet sirdojuvvot Statskogas Finnmárkkuopmodahkii, ja njuolggadusat Finnmárkkuopmodaga birra sáhttet biddjojuvvot fápmui, de ferte Finnmárkkuopmodat álggahuvvot ja sáhttit váldit badjelasas stuorra eanaarealaid hálddaheami. Danne ferte álggahuvvot stivra dahje sullasaš, mii sáhttá dahkat buot geavatlaš ráhkkanemiid vai Finnmárkkuopmodat sáhttá doaibmat ollásit dalle go eanaarealat sirdojuvvojit.

Fertejit mearriduvvot muhttádusnjuolggadusat, mat mearridit makkár váldi dán stivrras galgá leat. Earret eará ferte stivra sáhttit dahkat šiehtadusaid, mat leat čatnavaččat Finnmárkkuopmodahkii, ovdamearkan lanjaid láigoheami ja oastima birra, dárbbašlaš bargofámu virgáibidjamiid birra jna. Stivra ja muhttádusnjuolggadusat galggašedje leat sajis ovdal ođđajagemánu 1. 2006.

Stivrii ferte addojuvvot vissis áigi dárbbašlaš ráhkkanemiide ovdal go eatnamat sirdojuvvojit Statskogas Finnmárkkuopmodahkii. Dán lea áigumuš dahkat nu ahte njuolggadusat mat gusket Finnmárkkuopmodahkii sáhttet biddjojuvvot fápmui nuppi njealjádasjagi mielde 2006 (kapihtal 1 ja 3).

Eambbo bargu ferte dahkkojuvvot ovdal go njuolggadusat Finnmárkkukomišuvnna ja Meahcceduopmostuolu birra sáhttet biddjojuvvot fápmui ja komišuvdna sáhttá álggahit gártenbarggus. Fertejit dahkkojuvvot šiehtadusat lanjaid láigoheamis jna., ja ferte álggahuvvot čállingoddi. Fertejit ráhkaduvvot dárkilet válddahusat (rávvagat, háltelinját) komišuvnna bargui, ja Stuorradiggi lea gáibidan daid sáddejuvvot gulaskuddamii. Ferte maiddái gávdnat dohkálaš lahtuid komišuvdnii ja meahcceduopmostullui. Komišuvnna jođiheaddji galgá deavdit gáibádusaid beassat alimusrievttiduopmárin. Meahcceduopmostuolus galget uhcimustá golbma lahtu deavdit dán gáibádusa. Lahtut galget bures diehtit ja dovdat Finnmárkku diliid.

Deaŧalaš lea ahte ii doama bearehaga dáinna, muhto atná dan áiggi maid dárbbaša gávdnat sin geat leat dohkálaččamusat čohkkát komišuvnnas ja meahcceduopmostuolus. Njuolggadusat komišuvnna ja duopmostuolu birra (kapihtal 5) galggašedje boahtit fápmui ođđajagemánu 1. 2007.

Almmuhan: 14.09.05