Raporttat

Dain siidduin gávnnat don bajilgova vállju raporttain maid Stáhtaministara kantovra ja departemeantaene leat ráhkadan dahje mat leat addon dohko.
Don sáhtát ráddjet obbalaš bajilgova go geavahat ozána olgeš spálttas.

Čájeha 121-140 oktiibuot 1892 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Boazodoallošiehtadusa 2020/2021 šiehtadallamiid álggahančoahkkin

  Den 17, desember gjennomførte Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) oppstartsmøtet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021.

 • Innspillsmøte om barn som lever i lavinntekt

  106 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet har vært stigende de siste årene. Regjeringen er i gang med å lage en samarbeidsstrategi som skal forebygge at lavinntekt går i arv fra foreldre til barn, og dempe levekårsulemper

 • Jasska/Trygg oažžu dán jagáš ovttasbargo- ja ovttastahttinbálkkašumi

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeantta bálkkašupmi ovttasbarggu ja ovttasstahttima ovddas barggus veahkaválddálašvuođa vuostá lagas oktavuođain juolluduvvo 2019:s prošektii Jasska/Trygg.

 • Suodjalusminisstara hålla mujttogierge ilmodattijn Divtasvuonan

  Suodjalusminisstara Frank Bakke-Jensena hålla basádismáno 25. biejve jagen 2019 gånnå árvvosárnnomav sárnnu sáme rádjálåvsåj, viehkediddjij ja Divtasvuona álmmuga rahtjamussaj.

 • Tjuottjot doajmmakonsesjåvnåv Nussir ASAaj

  Æládus- ja guolástusdepartemænnta tjuottjot ietjas mærrádusáv doajmmakonsesjåvnå hárráj guohpárav buvtadit Fálesnuore suohkanin.

 • Kommunene ga råd til ministeren

  Regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om boligsosial politikk var første tema på agendaen på årets Boligtreff. I intervju med konferansier Dan Børge Akerø fortalte statsråden hvorfor hun har valgt å sette i gang arbeidet med en ny

 • Ruhtapolitihkka

  Ruhtapolitihka guhkit áiggi ulbmil lea bisuhit ruhtaárvvu. Ruhtapolitihka doaibmi ollašuhttimis lea dehálaš sihkkarastit vuollegis ja stáđis inflašuvnna mii ovddida čálggu, ja nanne barggolašvuođa ja ekonomalaš ovdáneami guhkit áigodagas.

 • Ráđđehus čuovvula Stuoradikki mearrádusa ahte nannet sámiid konsultašuvdnarievtti lágas, ja sádde ášši gulaskuddamii

  -Lea dehálaš ahte mii láhčit buriid demokráhtalaš proseassaid eiseválddiid ja sámiid gaskka, ja dan oktavuođas lea konsultašuvdnaortnet buorre gaskaoapmi. Das leat čielga njuolggadusat konsultašuvnnaide áššiin mat gusket sámi beroštumiide, ja sáhttá

 • Byutvikling i Skien

  I Skien ble vi møtt av Steinar Moe, som startet dagen med å fortelle om hvordan hans selskap jobber med å utvikle boligbygg for utleie. Steinar Moe benyttet anledningen til å komme med innspill til stortingsmeldingen. Deretter besøkte vi

 • Besøk til kommunale boliger på Tøyen

  Kolstadgata på Tøyen huser ikke bare Frivillighetshuset, men også noen av Oslo kommunens boliger. Sammen med Leieboerforeningen inviterte en gruppe beboere statssekretær Thorleif Fluer Vikre og ansatte i Bolig- og bygningsavdelingen til omvisning i

 • Innspillsmøte med KBL

  Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus. KBL-styret har åtte styremedlemmer som representerer ulike sektorer og nivå i kommunene.

 • Meld. St. 7 (2019–2020) - Našuvnnalaš dearvvašvuođa- ja buohcciviessoplána 2020–2023

  Oanehis veršuvdna

 • Erfaringer med behandling av Tourettes syndrom

  Min opplevelse av det som allerede er utgitt av fagmateriell ift. veiledninger på fagområdet er mangelfullt og i stor grad klinisk rettet, men konstruktiv behandling og veiledning rundt Tourettes syndrom bør inneholde så mye mer. Mvh Mette S

 • Museat ja kulturgáhtten

  Museat leat oktasaš servodatárbbi váldogaskkusteaddjit, ja dieid ásahusaid dehálaš servodatrolla lea ovddidit ja gaskkustit máhtolašvuođa dan birra movt olbmot leat eallán ja ellet.

 • Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken

  – Bolig for velferd har oppnådd gode resultater, og kommunene har jobbet godt! Nøkkelen til suksess har vært samarbeid om ressurser og virkemidler, sa Monica Mæland. Hun trakk frem at flere kommuner nå jobber mer strategisk og langsiktig. Det er

 • Dásseárvu sohkabeliid gaskkas

  Mii áigut nannet dásseárvvu ja ovddidit buoret vealahansuodjalusa buohkaid várás. Servodat gos eat vealat ovttage gáibida dásseárvvu ja ovttalágan vejolašvuođaid buohkaide. Danne ferte mis leat nana ja čielga láhka mii gieldá vealaheami sohkabeliid

 • Invitasjon til OGP interessentmøte nr. 2

  Møtet ledes av statssekretær Paul Chaffey. Vi vil særlig konsentrere oss om oppfølgingen av OGP Handlingsplan 4. Denne trådte i kraft 1. juli i år. Handlingsplanen er dynamisk i den forstand at det er mulig å supplere planen med nye forpliktelser

 • Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta ovddasvástádussuorggit ja doaimmat

  Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta ovddasvástádus lea hábmet politihka ja bargat hálddašemiin iešguđet mávssolaš servodatsurggiin.

 • Det skal bli enklere å søke og tildele kommunal utleiebolig

  Kommunene disponerer sammen 111 000 utleieboliger, men det er tungvint å søke, tildele og administrere boligene. Mange kommuner ønsker seg bedre systemer slik at det blir mer effektivt å tildele og forvalte boligene. Kommunal- og

 • Statssekretær Vikre på regjeringens integreringskonferanse

  Bolig og oppvekstsvilkår var et av temaene på dagsorden da regjeringen samlet organisasjoner, kommuner og innbyggere til konferanse om integrering. Vikre inviterte til dialog om hvordan innvandrerfamilier bor. Han ønsket blant annet innspill om hva

Bajás