Orre laanteburriedirektovraate

Snjaltjen 1.b. 2014 raejeste Laanteburriedirektovraate laavenjasside jïh barkijidie Staaten båatsoeburriereeremistie jïh Staaten laanteburriereeremistie åådtje.

Snjaltjen 1.b. 2014 raejeste Laanteburriedirektovraate laavenjasside jïh barkijidie Staaten båatsoeburriereeremistie jïh Staaten laanteburriereeremistie åådtje.

- Manne sïjhtem laanteburrien reeremem radtjoestidh jïh orrestidh, laanteburrie- jïh beapmoeministere Sylvi Listhaug jeahta.  Gosse Staaten båatsoeburriereereme jïh Staaten laanteburriereereme tjåanghkan bïejesuvvieh daate akte vihkeles råajvarimmie. Daate sæjhta aktem buerebe reeremefaalenassem vedtedh dovne båatsose jïh dan abpe laantebårran, Listhaug jeahta.

Dïhte orre Laanteburriedirektovraate dïedtem åådtje gaajhki faagesuerkiej åvteste laanteburrien suerkien sisnjelen jïh gelliesåarhts jielemedarjomi åvteste, daan nuelesne jåartaburrie, båatsoe, skåajjeburrie jïh jeatjah darjomh mej våarome lea laanteburrien vierhtieh. Reereles direktööre daan biejjien Staaten Laanteburriereeremisnie Jørn Rolfsen, Staateraeresne ruffien 6.b. reereles direktöörine sjïdti åremål-barkosne Laanteburriedirektovraatesne snjaltjen 1.b. 2014 raejeste snjaltjen 1.b. raajan 2018

Laanteburriedirektovraate Oslosne jïh Altesne höölteste. Direktovraaten goevtese mij båatsoegyhtjelassigujmie barka lea Altesne. Laanteburriedirektovraate sæjhta aktem gemtebe faageles byjresem vedtedh jïh maahtoem nænnoestehtedh dennie båetijen aejkien båatsoereeremisnie. Seamma tïjjen sæjhta radtjoestimmiedïenesth åadtjodh gosse tjåenghkies dïenesjh tjåanghkan bïejesuvvieh.

Bajás