Stáhta penšuvdnafoandda guhkes áiggi, vásttolaš hálddašeapmi

Dát sisdoallu lea eanet go 2 jagis boaris.

Ruhtadandepartemeanta geige odne dieđáhusa Stáhta penšuvdnafoandda birra 2022. Dieđáhusa mávssolaš fáttát leat dálkkádatriska ja Stáhta olgoriikka penšuvdnafoandda (SOP) aktiiva hálddašeapmi.

Dieđáhusas čilgejit hálddahusa rámmaid, investerenstrategiija, SOP ja Stáhta Norgga penšuvdnafoandda (SNP) vásttolaš hálddašeami ja dan bohtosiid. Das namuhit maid mo ain ovddidit strategiija ja hálddašeami.

Ruhtadanministtar Trygve Slagsvold Vedum doallá preassakonferánssa
Ruhtadanministtar Trygve Slagsvold Vedum doallá preassakonferánssa 2022 foandadieđáhusa birra Ruhtadandepartemeanttas bearjadaga cuoŋománu 1. b. 2022. Govva: Kenneth Hætta/Ruhtadandepartemeanta

– Stáhta penšuvdnafoanda lea buolvafoanda, mii galgá leat ávkin dálá ja boahtteáiggi buolvvaide. Ráđđehus oaidná mávssolažžan hálddašit min oktasaš seastimiid guhkes áigodaga perspektiivvas bures ja ovddasvástádusain.

Stuorradiggedieđáhus, maid mii geiget odne, ovddida rabasvuođa foandda hálddašeami hárrái, ja buktá buori vuođu mávssolaš válljemiidda, dadjá ruhtadanministtar Trygve Slagsvold Vedum (Gb).

Buorit bohtosat 2021

– Buorit vuoittut ossodatmárkaniin leat addán buriid bohtosiid foanddain maŋimuš jagi. Seammás mii leat oaidnán ahte ruhtadanmárkanat rivdet, ja mii fertet ráhkkanit dasa, ahte foanddaid árvu sáhttá njiedjat. Go jo stuorát ja stuorát oassi Norgga buorre dilis ruhtaduvvo SOP ruđain, de dat dahká ahte foanddaid árvvu rievdan sáhttá álkit čuohcat midjiide, dadjá ruhtadanministtar.

Nanne dálkkádatriskabarggu

Loga sierra preassadieđáhusas mo ráđđehus árvala nannet barggu SOP dálkkádatriskka hárrái.

Mo Norgga báŋku lea hálddašan SOP

Ruhtadandepartemeanta geahčada jeavddálaččat mo Norgga báŋku lea hálddašan Stáhta olgoriikka penšuvdnafoandda (SOP). Ulbmilin lea árvvoštallat bohtosiid, maid Norgga báŋku olaha, ja guorahallat berrego muddet spiehkasteami referánsaindeavssas, man gohčodit aktiiva hálddašeapmin.

Dieđáhusas ovdanbuktet ođđa guorahallama. Ruhtadandepartemeanta lea vuostáiváldán analysaid ja árvvoštallamiid sihke áššedovdejoavkkus ja Norgga báŋkkus. Áššedovdejoavkku analysat čájehit, ahte measta buot variašuvnnat foandda vuoittus šaddet referánsaindeavssa geažil, maid departemeanta mearrida. Hálddašeami sáhttá nappo meroštallat dakkárin, mii čuovvu indeavssa dárkilit.

Norgga báŋkku aktiiva hálddašeapmi áigodagas 1998 - 2021 lea addán stuorát vuoittu (meravkastning), 170 mrd. kruvnno goluid maŋŋá. Ruhtadandepartemeanta árvvoštallá ahte hálddašeapmi lea oppalaččat leamaš buorre, ja ahte SOP berre ain hálddašuvvot nu ahte lea muhtun muddui aktiiva hálddašeapmi. Nu mo Norgga báŋkuge, departemeanta árvvoštallá ahte rámma man ollu referánsaindeavssas sáhttá spiehkastit lea doarvái viiddis, ja árvala doalahit dan dakkárin go dat dál lea.

– Lea mávssolaš ahte lea rabasvuohta hálddašeami hárrái ja riskka birra, maid Norgga báŋku váldá aktiiva hálddašeames. Bohtosiid ferte dattetge árvvoštallat guhkit áigodagas, go dušše jagis nubbái. Guorahallamiid vehkiin mii nagodit doalahit strategiijaid, mat gánnehit guhkit áigodagas, dadjá ruhtadanministtar Trygve Slagsvold Vedum.

Eaiggáda ollu Oslo Børsas

Álbmotoadjofoanda lea dađistaga eaiggáduššagoahtán eanet ossosiid Oslo Børsii noterejuvvon fitnodagain, ja eaiggáduššá dál nu ollu ahte fargga soaitá rihkkut mandáhta, man mielde ii oaččo eaiggáduššat eanet go 15 pst. eaŋkilfitnodagain. Ruhtadandepartemeanta ii leat vel mearridan mo čoavdit ášši, ja áigu guorahallat vuđolaččat iešguđet molssaeavttuid.

Ođđa ovttadat Romssas

Ráđđehusa ulbmil lea ásahit sierra ovttadaga Romsii. Ii leat vel mearriduvvon šaddágo dat Álbmotoadjofoandda vuollásaš ovttadahkan, ođđa iehčanas ovttadahkan vai stáhta eará kapitálahálddašandoaimmaid oassin. Dan čielggadit. Guorahallo maid beasságo ovttadat investeret noterekeahtes servviide Norggas ja olgoriikkas.

– Mun oaivvildan evttohusa nannet stáhta doaimmaid davvin ja ođđa kapitálahálddašanbirrasiid huksema davás. Ođđa ovttadat Romssas lážášii dili olles guovllu ovdáneapmái ja innovašuvdnii, dadjá ruhtadanministtar.