Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2022. Sentrale temaer i meldingen er arbeidet med klimarisiko og gjennomgangen av aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland (SPU).

Meldingen gjør rede for rammeverket for forvaltningen, investeringsstrategien, arbeidet med ansvarlig forvaltning og resultatene i forvaltningen av SPU og Statens pensjonsfond Norge (SPN). I tillegg omtales videreutvikling av strategi og forvaltning.

Bilde av Trygve Slagsvold Vedum som legger frem fondsmeldingen 2022
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder pressekonferanse om fondsmeldingen 2022 i Finansdepartementet fredag 1. april 2022. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

– Statens pensjonsfond er et generasjonsfond som skal komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Regjeringen er opptatt av en god, langsiktig og ansvarlig forvaltning av våre felles sparepenger.

Stortingsmeldingen vi legger frem i dag bidrar til åpenhet om forvaltningen av fondet og bred forankring av viktige veivalg, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Nett-tv Pressekonferanse om fondsmeldingen

Se sendingen her

Se sendingen her

Gode resultater i 2021

– God avkastning i aksjemarkedene har bidratt til sterke resultater for fondene det siste året. Samtidig har vi sett at finansmarkedene svinger, og vi må være forberedt på at fondsverdien kan falle. Når stadig større deler av den norske velferdsstaten finansieres med overføringer fra SPU gjør det oss mer sårbare for svingninger i fondsverdien, sier finansministeren.

Styrker arbeidet med klimarisiko

Se egen pressemelding om regjeringens forslag til å styrke arbeidet med klimarisiko i SPU.

Gjennomgang av Norges Banks forvaltning av SPU

Finansdepartementet gjennomfører regelmessig gjennomganger av Norges Banks forvaltning av SPU. Formålet er blant annet å vurdere resultatene som Norges Bank oppnår og om rammen for avvik fra referanseindeksen, såkalt aktiv forvaltning, bør justeres.

I meldingen legges det frem en ny gjennomgang. Finansdepartementet har mottatt analyser og vurderinger både fra en ekspertgruppe og Norges Bank. Analysene fra ekspertgruppen viser at nesten all variasjon i fondets avkastning kan forklares av utviklingen i referanseindeksen som fastsettes av departementet. Forvaltningen kan derfor karakteriseres som indeksnær.

Norges Banks aktive forvaltning har i perioden fra 1998 til 2021 gitt en meravkastning på 170 mrd. kroner etter kostnader. Finansdepartementets vurdering er at forvaltningen samlet sett har vært god, og at SPU fortsatt bør forvaltes med et visst innslag av aktiv forvaltning. Departementet vurderer i likhet med Norges Bank at rammen for avvik fra referanseindeksen er tilstrekkelig, og legger opp til å holde denne uendret. 

– Det er viktig med åpenhet om og innsikt i forvaltningen og den risikoen som Norges Bank tar i den aktive forvaltningen. Samtidig må resultatene vurderes over en lengre tidshorisont enn kun fra ett år til det neste. Gjennomgangene bidrar til at vi kan holde fast ved strategier som er lønnsomme på lang sikt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Høye eierandeler på Oslo Børs

Folketrygdfondets eierandeler i selskaper notert på Oslo Børs har økt over tid, og er nå blitt så høye at det er risiko for å komme i brudd med mandatets eierandelsgrense på 15 pst. i enkeltselskaper. Finansdepartementet har ikke tatt endelig stilling til løsning, og vil sette i gang en ny bred vurdering av ulike alternativer.

Ny enhet i Tromsø

Regjeringen har som mål å opprette en egen enhet i Tromsø. Om dette skal være en ny enhet i Folketrygdfondet, underlagt Folketrygdfondet, en ny selvstendig enhet eller del av en annen statlig kapitalforvaltningsvirksomhet, er ikke bestemt og skal utredes videre. Det vil også bli utredet om enheten skal kunne investere i unoterte selskaper i og utenfor Norge.

– Jeg mener dette forslaget vil bidra til å styrke statens tilstedeværelse og bygge nye kapitalforvaltningsmiljøer i nord. En ny enhet i Tromsø vil legge til rette for videre vekst og innovasjon i hele regionen, sier finansministeren.

Les mer: