Reviderejuvvon nationálabušeahtas:

Ráđđehus vuoruha mánáid ja nuoraid

Dát sisdoallu lea eanet go 2 jagis boaris.

Ráđđehus evttoha reviderejuvvon nationálabušeahtas juolludit 15 miljovnna ruvnno mánáid ja nuoraid doaimmaide ja prošeavttaide.

– Mii háliidat ahte mánát ja nuorat galget beassat oasálastit astoáiggefálaldagain miehtá riikka. Danne vuoruhat prošeavttaid maid ulbmil lea ovddidit valáštallan- ja kulturfálaldagaid maidda buot mánát ja nuorat besset searvat, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Annette Trettebergstuen.

Ruhtajuolludeamit galget mannat máŋggabealat fálaldagaide mat leat buot mánáid ja nuoraid várás, ja vuostáiváldit leat earret eará astoáiggeklubbat, Fargespill ja Stolpejakta. Ulbmil lea nannet organiserejuvvon ja eahpeorganiserejuvvon fálaldagaid. Muđui juolludat ruhtadoarjaga Tvibit buvttadan- ja gealboguovddážii Romssas.  

– Ráđđehussii lea dehálaš doarjut buriid doaimmaid mat ásahuvvojit mánáid ja nuoraid iežaset eavttuid mielde. Ruhtadoarjja galgá nannet Tvibit media- ja hutkkálaš teknologiijaprošeavttaid, mat leat juo jođus, dadjá Trettebergstuen.  

15 miljovnna ruvnno juhkkojuvvo ná:

  • 6,7 miljovnna ruvnno juolluduvvo Nuoraid- ja Astoáigeprošeavttaide maid astoáiggeklubbat jođihit dainna ulbmilin ahte oažžut eanet mánáid ja nuoraid beroštišgoahtit dihtorspeallandoaimmain.
  • 4 miljovnna ruvnno Fargespill vuođđudussii
  • 1,3 miljovnna ruvnno Stolpejakten prošektii
  • Filbmabuvttadanguovddáš Tvibit oažžu 1 miljovnna ruvnno
  • 800 000 ruvnno JM Norway prošektii, mas ulbmilin lea buoridit kultuvrraid máŋggabealatvuođa ja ovddasteami.    
  • 650 000 ruvnno Easttahis astoáiggedoaimmaide, maid Unge funksjonshemmede organisašuvdna vástida.
  • Maŋŋelis dán jagi juolludat vel 550 000 ruvnno eará valáštallandoaimmaide mánáid ja nuoraid várás.

– Dáiguin vuoruhemiiguin sihkkarastit ahte eanet mánát ja nuorat besset návddašit dáidda- ja kulturfálaldagaid lagasbirrasis, beroškeahttá gos sii orrot ja geat sii leat, loahpaha Trettebergstuen.