Historjjálaš arkiiva

130 miljovnna kruvnno kultursuorggi ortnegiidda vai movttiidit lágidit doaimmaid

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

130 miljovnna kruvnno oktiibuot 900 miljovnna kruvnnos, mat oktiibuot leat evttohusson kultursuorggi buhtadusortnegin ja movttiidahttinortnegin, leat várrejuvvon ásahuvvon ortnegiidda. Nu dahkkojuvvo vai váldet vuhtii vuoigatvuođalaččaid dárbbuid, ovdamearkka dihte šuokŋadahkkiid, govvadáiddáriid, girječálliid ja filbmadahkkiid.

Dan láhkai čuovvulit oaiviliid, maid leat ožžon njuolga kultursuorggis. Go mii geavahit ortnegiid, mat leat jo ásahuvvon, de ovddidit čovdosiid mat deivet ulbmiljoavkku, mat leat beaktilat ja sestet návccaid, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Abid Q. Raja.

– Lean movtta go Stuorradiggi badjelaš vahkku dassái bearjadaga dohkkehii ráđđehusa evttohusa ásahit movttiidahttinortnega, mainna viidát sihkkarastet kulturdoaluid miehtá riikka. Rikkis ja girjás kulturdoaimmat, mas lea sadji máŋggabealat ja viiddis ovddasteapmái, lea bures doaibmi demokratiija eaktun, ja lea mávssolut go goassige ovdal, dadjá stáhtaráđđi.

Ásahuvvon ortnegiid 130 miljovnna juohkása ná:

 • 55 milj. kruvnno NFI:i – Norgga filbmainstituhttii
 • 50 milj. kruvnno Norgga kulturfondii
 • 8 milj. kruvnno KORO:i –  Kunst i offentlig rom (Dáidda almmolaš lanjain), mas leat prošeavttat miehtá riikka
 • 17 milj. kruvnno dáidaga oastimii 14 dáiddamuseai

25 miljovnna dáidaga oastimii

 • 8 miljovnna kruvnno das manná Koroi  –  Kunst i offentlig rom / Dáidda almmolaš lanjain – mas leat prošeavttat miehtá riikka, ja 17 miljovnnain ostet dáidaga 14 dáiddamuseaid. Ruhta juhkkojuvvo ná:
 • 1 miljovnna kruvnno guhtiige dáin museain: Henie Onstad Kunstsenter, Drammens museum for kunst og kulturhistorie, Vestfoldmuseene (Haugar Vestfold Kunstmuseum), Lillehammer Museum (Lillehammer kunstmuseum), Preus museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugalandmuseet (Haugesund Billedgalleri), Museum Stavanger (Stavanger kunstmuseum), Musea i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane Kunstmuseum), Musea på Sunnmøre (Kunstmuseet KUBE) ja RiddoDuottarMuseat. 
 • 2 milj. kruvnno guhtiige dáin museain: Kode Kunstmuseer og Komponisthjem, Museene i Sør-Trøndelag (Trondheim Kunstmuseum ja Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum) ja Davvi-Norgga dáiddamusea/Nordnorsk Kunstmuseum 

KORO neahttasiiddu dieđut dáiddáriid movttiidahttinruđaid birra 

– Ruđaid geavahit dálá áiggi dáidaga, dáiddaduoji ja design oastimiid galleriijain ja čájáhusain Norggas, dahje dárbbu mielde njuolga dáiddáris. Ulbmilin lea movttiidahttit luovvalas dáiddadoaimmaide miehtá riikka, dadjá Abid Q. Raja.

55 miljovnna NFI:i juhkkojuvvo ná:

 • 45 miljovnna kruvnno Filbmafondii, mii juolluduvvo drámá ja márkanfievrridanfilmmaid buvttadeapmái, ja guhkes filmmaid, dokumentárafilmmaid, drámáráidduid, oanehaš filmmaid ja dihtorspealuid ovddideapmái.
 • 9 miljovnna kruvnno juhkkojuvvo čieža guovlludási guovddážii – Nordnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Vestnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter, Sørnorsk filmsenter, Viken filmsenter ja Filmkraft Rogaland 
 • 1 miljovdna kruvnno manná Internašunála Sámi Filbmainstituhttii.

NFI neahttasiiddu dieđut movttiidahttinruđaid birra

50 miljovnna Norgga kulturfondii:

Ráđđi juohká ruđaid giehtaguhkkodaga prinsihpa vuođul, ja dahká mearrádusaid dáidda- ja kulturfágalaš árvvoštallama vuođul. Ruđaid geavahit ovddemustá ásahuvvon ortnegiidda:

 • Lávdedáidaga ovdaprošeavttat
 • Friija lávdedáidagii – prošeavttat (teáhter ja dánsun)
 • Musihkačuojaheddjiide- ja musihkkajoavkkuiddoarjja
 • Ođđa norgalaš čáppagirjjálašvuođa oastinortnet
 • Girjjálašvuođa buvttadeapmi
 • Girjjálašvuođa gaskkustanortnet
 • Áigečállagat ja kritihkka
 • Musihkkadiŋgojumit ja -buvttadandoarjja

Kulturráđi neahttasiiddu dieđut movttiidahttinortnega birra

Loga koronadieđuid maiddái Kulturráđi iežas neahttasiidduin