Historjjálaš arkiiva

Stáhtabušeahtta 2022

Kulturbušeahtta máŋggabealatvuođa ja aktivitehta váras ja kultuvrra, eaktodáhtolašvuođa ja faláštallama ođđasisrahpama váras

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Ráđđehus evttoha 21,9 miljárdda ruvdnosaš oppalaš juolludeami Kulturdepartemeantta bušeahtas.

– Kultuvra, faláštallan ja eaktodáhtolašvuohta leat servodathukseheaddji fámut ja dat galget leat buohkaide. Dán bušeahtas láhčá ráđđehus diliid kultuvrra-, eaktodáhtolašvuođa- ja faláštallansektora ođđasisrahpamii go aktiivvalaččat movttiidahttá aktivitehtii, searvadahttimii ja ekonomalaš guoddevašvuhtii olles riikka máŋggalágan oassálastiide. Dáinna sávan maid mun ahte servodat váldá kultuvrra, faláštallama ja eaktodáhtolašvuođa fas ruovttoluotta, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Abid Raja.

Ráđđehusa mihttu lea ahte dáidda ja kultureallin, faláštallan ja eaktodáhtolašvuohta galget speadjalastit servodaga máŋggabealatvuođa. Seammás fertejit aktevrrat miehtá riikka bures ráhkkanit eanet aktivitehtii ja fálaldagaide pandemiija maŋŋel. Dát vuoruheamit bohtet earret eará oidnosii čuovvovaš kulturbušeahttaevttohusas 2022 ovddas:

  • 26 miljovnna ruvnno doarjjaortnegii máŋggabealatvuođa- ja searvadahttin­doaibmabijuide faláštallamis ja fysalaš aktivitehtain. Dasa lassin lea 24 miljovnna ruvdno várrejuvvon Norsk Tipping AS speallanbadjelbázaortnegii. Lea maid láhččo­juvvon dasa ahte priváhta ruđat galget mielde ortnegii, vai šaddá searveruhtadeapmi almmolaš ja priváhta doarjagiiguin.
  • 8 miljovnna ruvnno eaktodáhtolašjagi 2022 ávvudeapmái. Dasa lassin lea várre­juvvon 12 miljovnna ruvdnosaš juolludeapmi Norsk Tipping AS speallan­badje­báhcagis.
  • 20 miljovnna ruvnno leat evttohuvvon sirdot Dutkanráđi várrejumis dasa ahte nannet dutkama ja máhttoovdánahttima dásseárvvu ja ii-vealaheami birra.
  • 284,2 miljovnna ruvnno Bergen-teáhtera Den Nationale Scene ođasmahttimii ja 43 miljovnna ruvnno dasa ahte láhčit diliid Oslo našunálateáhtera Nationaltheatret divodeapmái 2022:s.
  • 34 miljovnna ruvnno olggosgoluide dan oktavuođas ahte Budejju galgá leat eurohpálaš kulturoaivegávpot 2024:s.
  • 17 miljovnna ruvnno bargui nannet ovttadássásaš servodaga. Das galgá 3 miljovnna ruvnno mannat ovdánahttit TryggEst, 4 miljovnna ruvnno ráđđehusa strategiijačuovvuleapmái oažžut eanet ovttadássásaš oahpahus- ja bargomárkana 2021–2024, 3 miljovnna ruvnno ráđđehusa doaibmaplána čuovvuleapmái vealaheami vuostá seksuála soju, sohkabealidentitehta, sohkabealovdanbuktima ja sohkabealmihtilmasvuođa dihte 2021–2024 ovddas ja 1 miljovnna ruvnno doaibmadoarjjan Oslo Pridei. Muđui 6 miljovnna ruvnno eambbo nannet doarjjaortnega doaibmabijuide rasismma, vealaheami ja vaššicealkámušaid vuostá.
  • 15 miljovnna ruvnno Strategi for scenekunst-doaibmabijuid čuovvuleapmái, mii lea dehálaš plána buoridit ja nannet Norgga lávdedáiddasuorggi. Dasa lassin lea várrejuvvon 10 miljovnna ruvnno speallanbadjebáhcagis kulturulbmiliidda ja ođđa prošeakta- ja ovdánahttindoaimmaid álggaheapmái lávdedáiddasuorggis.
  • 18 miljovnna ruvnno museadieđáhusa Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid čuovvuleapmái, ja 30 miljovnna ruvnno investerendoaibmabijuide museasuorggis, earret eará Ole Bull viesu Lysøen divodeapmái, Gávvalvági prošeavtta Skrei vásáhusguovddáža duohtandahkamii, ja fanasgáhttenguovddáža Hardanger fartøyvernsenter prošektii Tett på.
  • 20,9 miljovnna ruvnno lassi doarjja filbmasuorgái ja 8 miljovnna ruvnno buoridit dihtorspealuid vuoruheami.
  • 6,6 miljovnna ruvnno ásahit 20 ođđa bargostipeandavuođu dáiddáriidda.

– Mii háliidit eanet máŋggabealat oasseváldiid, eanet máŋggabealat aktevrraid ja dáiddáriid ja viidábut ja eanet máŋggabealat kulturovdanbuktimiid ja kulturfálaldagaid. Mii áigut searvadahttit eambbosiid ja 2022 kulturbušeahttaevttohus lávke dehálaš lávkkiid dan guvlui, dadjá Raja.

Earret daid gaskaboddosaš doarjjaortnegiid pandemiija vuolde 2021 bušeahtas, de mielddisbuktá bušeahtta mii lea 21,9 miljovnna ruvnna, 810 miljovnna ruvdnosaš lassáneami.