Galka åarjelsaemien gïelem nænnoestidh

Pressemelding

Nr.: 87
Dato: 29.06.06

Galka åarjelsaemien gïelem nænnoestidh

Gïeleskreejrehtimmieprosjekte Elgåen tjïeltesne vihth jåhta.

Barkoe- jïh Inkluderingsdepartemente, Maahtoedepartemente jïh Tjïelte- jïh Regijovni Departemente 500 000 kråvnah prosjektese vedtieh guktie åådtje buerebh-laakan åarjelsaemien gïelem skuvlejaepien 2006/ 2007 gorredidh jïh nænnoestidh.

Barkoem maam Elgåen skuvlesne dorjeme, vihkeles åarjelsaemien gïelen gaavhtan. Dah leah buektiehtamme åarjelsemien gïelem lutnjedh, guktie maanah daelie saemiestieh. Barkoe- jïh Inkluderingsdepartemente åtna daerpies åarjelsaemien gïelem gorredidh jïh nænnoestidh. Dan åvteste dam daejtie beetneh-vierhtide vadteme. Sïjhtijibie Maahtoedepartementine jïh Saemiedigkine ektine vyökedh eensi åarjelsaemien ööhpehtimmiem tsegkedh, Staatetjaelije Berit Oskal Eira jeahta, gie lea Barkoe-Inkluderingsdepartementesne lea.

Prosjekte lea beetneh-vierhtieh saemiedigkeste 2002-n raejeste åådtjeme. Prosjekten ulmie lij åarjelsaemien gïelem gorredidh, learoevierhtieh jïh lïerehtimmieh darjodh. Prosjekte lea buerie jåhteme, gusnie dovne åarjelsaemien maanah jïh laedtien maanah meatan lin.