Ohcan

Čájeha 1-20 oktiibuot 1891 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Every minute, the world loses ten soccer pitches of tropical rainforest

  29.06.2020 Sierra neahttabáiki NICFI

  Fields bordering the forest near Yangambi, DRC. Photo: NICFI. Foto: Axel Fassio/CIFOR Open The world’s leading rainforest experts convened on June 23 to discuss the state of the rainforest and how to get back on track in the fight against

 • Framtidslaboratoriet er dokumentert

  26.06.2020 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  Strategisk framsyn er en metode der mulige scenarioer for fremtiden produseres. Scenarioene kan danne grunnlag for diskusjoner om strategiske veivalg. Juni 2019 publiserte Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) fire mulige scenarioer for

 • New NICFI website launched

  26.06.2020 Sierra neahttabáiki NICFI

    Read more about NICFI here Read more about how we work here Learn more about the collaboration with our partner countries here We hope this website will be useful and maybe even inspire you to learn more about the topics related to our work.

 • Kurs i næringsliv og menneskerettigheter

  25.06.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Kurset utforsker forbindelsene mellom menneskerettighetsbrudd og næringslivets aktiviteter, og tar opp betydningen av internasjonale standarder for å styrke respekt for og beskyttelse av menneskerettighetene. Kurset går over tre helger i løpet av

 • En innovativ offentlig sektor – kultur, kompetanse og ledelse

  23.06.2020 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  I stortingsmeldingen presenterer regjeringen tre hovedprinsipper for innovasjon i offentlig sektor. Prinsippene er inspirert av OECDs erklæring for innovasjon, i tillegg til innspill som har kommet inn i meldingsprosessen: Politikere og offentlige

 • Kontaktpunktets undersøkelse om ansvarlig næringsliv

  23.06.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Kontaktpunktet har gjennomført en undersøkelse om norske næringslivslederes kjennskap og arbeid med OECDs retningslinjer. Undersøkelen ble presentert på et felles seminar 23. juni, der Amnesty også la frem sin næringslivsundersøkelse. Gikk du glipp

 • Nå kommer den!

  19.06.2020 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  Tidspunkt: 23. juni kl. 8.15 – 9.15 Sendingen kan følges her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/astrup-legg-fram-innovasjonsmeldinga/id2714978/ Har du spørsmål til statsråden, kan de sendes til følgende e-postadresse: [email protected] Program: #

 • GOLLEGIELLA - Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo čakčat 2020

  17.06.2020 Ođas Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Gollegiella - davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo ovccát geardde čakčat 2020 sámeministariid ja sámediggepresideanttaid deaivvadeamis, man lea ulbmil doallat Helssegis skábmamánus. Giellabálkkašupmi addojuvvo ovttaskas olbmui dehe

 • Seminar om ansvarlig næringsliv 23. juni – Er norske selskaper i front?

  16.06.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Seminar om ansvarlig næringsliv Tirsdag 23. juni, kl. 10.00 – 11.15, på Litteraturhuset – (seminar+webinar) Koronakrisen har rammet det norske og internasjonale næringslivet hardt, og øker risikoen for at norsk næringsliv trår feil i utlandet,

 • Prop. 132 L (2019–2020) - Sámelága rievdadeapmi (gielda- ja guovloođastusa čuovvumuššan)

  12.06.2020 Proposišuvnnat Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

 • How does an SME like Scatec Solar conduct risk-based due diligence for RBC?

  05.06.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Scatec Solar builds and operates solar parks in emerging markets; countries where the economy is growing rapidly and the demand for clean energy is high. The downside is that the political and social framework in these countries can be challenging.

 • Hvordan jobber en SMB som Scatec Solar med ansvarlig næringsliv?

  05.06.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Scatec Solar bygger og drifter solcelleparker i fremvoksende markeder – land der økonomien vokser raskt og behovet for fornybar energi har skutt i været. Samtidig er dette også land der politiske og sosiale rammebetingelser kan være krevende. I

 • Norway NCP annual report 2019

  02.06.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  The annual report can now also be found as a digital version. The report gives an overview of the NCP’s efforts in 2019 to promote the OECD Guidelines, the handling of specific instances and international cooperation. The report also serves as an

 • Norga geargamin roasuin – ráhkadit eanet ja fátmmastit eanebuid

  29.05.2020 Preassadieđáhus Stáhtaministara kantuvra, Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta, Mánáid- ja bearašdepartemeanta, Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus ovddida odne ekonomalaš doaimmaid, maiguin nannejit Norgga fitnodagaid ja bargosajiid, ja maiguin ovddidit ruoná ođasmahttima. Dan láhkai Norga beassá koronaroasus.

 • Åpenhetsrapportering Covid-19

  28.05.2020 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Oversikten finnes her: https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government- approaches-to-covid-19/ Disse tiltakene har Norge meldt inn: App for smittesporing Myndighetene har, i samarbeid med Simula Research Laboratory, utviklet en app

 • Praktisk veiledning for næringslivets håndtering av risiko ved Covid-19

  19.05.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Menneskerettighetene er under press med Covid-19. Over hele verden frykter mennesker for liv og helse, levekår, sivile rettigheter og retten til privatliv, for å nevne noen. Samtidig står næringslivet ovenfor store utfordringer for å overleve og

 • 19. mai: OECDs årlige forum for ansvarlig næringsliv – fokus på Covid-19

  18.05.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  OECDs årlige globale forum for ansvarlig næringsliv vil i år avholdes virtuelt 19. mai, med fokus på «responsible business conduct and Covid-19». Forumet har invitert en rekke ledende aktører fra næringsliv, myndigheter, sivilt samfunn og

 • Gi innspill til Norges rapportering på rammekonvensjonen og minoritetsspråkpakta

  18.05.2020 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Rapportene til Europarådet skal bare omtale tiltak som regjeringen har gjennomført og tiltak som er satt i gang. Departementet vil gjerne ha tilbakemelding på om det er noe vi har glemt å ta med i rapportene, noe dere mener er feil i teksten, eller

 • Kontaktpunktet ber regjeringen stille krav om ansvarlig næringsliv i korona-krisepakker

  18.05.2020 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Kontaktpunkt har i et brev til regjeringen anmodet om å tydeliggjøre forventninger til mottakere av krisepakker om å etterleve internasjonale forpliktelser om ansvarlig næringsliv. Se brevet her. En mulighet til å gi bærekraftsagendaen et dytt

 • Kulturrådet inviterer til digitalt infomøte

  18.05.2020 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Les mer hos Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/20200520-informasjonsmote-om-den-kollektive-oppreisingen Facebook-lenke

Bajás