Ohcan

Čájeha 1-20 oktiibuot 1940 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Gažaldagat ja vástádusat konsultašuvdnarievtti nannema birra

  18.09.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Ráđđehus evttoha čielga láhkanjuolggadusaid konsultašuvnnaide sámiiguin. Dan oktavuođas addit dás vástádusaid muhtin gažaldagaide mat dávjá jerrojuvvojit konsultašuvnnaid birra ja konsultašuvdnarievtti nannema lágas.

 • Ráđđehus evttoha nannet konsultašuvdnarievtti lágas

  14.09.2018 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Čielga njuolggadusat konsultašuvnnaide áššiin mat gusket sámi beroštumiide, sáhttá mielddisbuktit beaktilit proseassaid ja eanet diehttevašvuođa beliide, dadjá gielda- ja ođasmahttinministtar Monica Mæland.

 • Falástallanrusttegat

  12.09.2018 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Spealloruđat falástallanrusttegiid huksemii ja divodeapmái ásahit infrastruktuvrra mii dagaha álbmogii vejolašvuođa doaimmahit iežas organiserejuvvon doaimmaid ja doaimmaid eaktodáhtolaš miellahttovuođustuvvon falástallama bakte.

 • Stáhtalaš dáhkádus olgoriikalaš čájáhusaid várás

  12.09.2018 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Gonagas stáhtaráđis sáhttá stuorit olgoriikalaš čájáhusaid oktavuođas dahkat dáhkádussoahpamušaid ollislašrámma siskkobealde maid Stuoradiggi mearrida jahkásaččat.

 • Ovddasvástádussuorggit

  12.09.2018 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Departemeantta ovddasvástádus lea kultuvra-, mediat-, falástallan- ja ruhtaspealut- ja vuorbádanáššit, oskku-ja eallinoaidnoservodagat ja ovttasdoaimmahit stáhta politihka mii guoská eaktodáhtolaš suorgái servodagas.

 • Fylkkamánneámmáhiid ođđa namat ođđajagimánu 1.beaivvi 2019 rájes

  07.09.2018 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Ođđajagimánu 1.b .2019 oažžu Norga ođđa fylkkamánnestruktuvrra. Dalle besset ámmáhat geavahišgoahtit fylkkaid ođđa namaid mat biddjojuvvojit fápmui ođđajagimánu 1.b.2020.

 • ILO konvenšuvdna nr. 169 eamiálbmogiid ja čearddalaš álbmogiid hárrái iešmearrideaddji riikkain

  04.09.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Norga ratifiseren geassemánu 20. beaivvi 1990 (Reviderejuvvon eahpealmmolaš jorgaleapmi pr. borgemánu 30. beaivvi 2018). Jorgalus davvisámegillii (PDF) I. OASSI. DÁBALAŠ NJUOLGGADUSAT II OASSI. EANANVUOIGATVUOĐAT III. OASSI.

 • Sámegielaid doaibmaplána

  03.09.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Lea ulbmil oažžut eanebuid geavahit sámi gielaid. Mánáidgárddit, skuvllat, almmolaš bálválusat ja mediafálaldat leat guovddážis dan doaibmaplánas sámegielaid várás. Dakkár áŋgiruššan mii sihkkarastá julevsámegiela ja máttasámegiela ealli giellan

 • Ovttastuvvan našuvnnaid julggaštus eamiálbmotvuoigatvuođaid birra

  03.09.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Ovttastuvvan našuvnnat Váldočoahkkin Čákčamánu 13.b. 2007 Orginála: Eaŋgalasgiella 61. sešuvdna Beaiveortnet čuo. 68 ON

 • Arkiiva

  31.08.2018 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Buot almmolaš orgánat galget vurket áššebáhpáriid, maid sii buvttadit doaimmaset olis. Arkiivvat galget láhččojuvvot dan láhkai, ahte áššebáhpárat vurkejuvvojit sihkkaris diehtogáldun.

 • Ovttasbargu Sámedikkiin riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiin

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Ráđđehus atná dehálažžan ahte ráđđehusa ja álgoálbmogiid ovddasteaddjit guoibmálagaid digaštallet ja šiehtadallet riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiid. Norgga guottut riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiide hábmejuvvojit Sámedikki lagaš ovttasbargguin.

 • ILO-konvenšuvdna eamiálbmogiid vuoigatvuođaid birra

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  ILO-konvenšuvnna nr 169 eamiálbmogiid ja čearddalaš álbmogiid hárrái iešmearrideaddji riikkain váldoprinsihppa lea eamiálbmogiid vuoigatvuohta seailluhit ja ain ovddidit iežaset kultuvrra, ja eiseválddiid geatnegasvuohta čađahit doaibmabijuid mat

 • Barentsovttasbargu

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Álgoálbmotáššit leat dehálaččat Barentsovttasbarggus. Barentsguovllus ellet golbma álgoálbmoga - sámit, nenjehcat ja vepselaččat. Ii galli sajis máilmmis leat ná lagaš ovttasbargu gaskal álgoálbmogiid, riikkarájáid rastá.

 • Árktalaš ráđđi

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Árktalaš Ráđđi galgá ovddidit ovttasbarggu ja oktiiordnema gaskal árktalaš riikkaid dakkár áššiin mat gullet árktalaš guovlluide. Álgoálbmogiid olles searvadahttin ja oassálastin árktalaš ovttasbargui lea guovddášášši.

 • Linkkat

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Eksterne lenker Norgga Sámediggi Suoma Sámediggi Ruoŧa Sámediggi Sámiráđđi Finnmarkkuláhka Finnmárkkuopmodat Samiske språk- og kultursentre Isak Saba Guovddáš Ája sámi guovddáš Aajege - Saemien giele- jih maahtoejarnge Várdobaiki sámi

 • Sámelága giellanjuolggadusat ja sámegielaid hálddašanguovlu

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Sámelága giellanjuolggadusat čađahuvvojedje jagi 1992. Sámeláhka cealká ahte sámegiella ja dárogiella leat dásseárvosaš gielat, ja ahte gielat galget leat dásseárvosaččat sámegielaid hálddašanguovllus. Soames sámelága mearrádusat gusket erenoamážit

 • Riikkaidgaskasaš konvenšuvnnat mat gustojit gielaide

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Soames riikkaidgaskasaš konvenšuvnnat minoritehtaid ja eamiálbmogiid birra sisttisdollet njuolggadusaid giellasuodjaleami birra, nugo ILO-konvenšuvdna no. 169, Siviila ja politihkalaš vuoigatvuođaid ON-konvenšuvdna ja Eurohpálaš regiovdna- dahje

 • Makkár rievttit leat dus?

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Riekti sámegillii váldit oktavuođa almmolaš eiseválddiiguin ja riekti oažžut oahpu sámegillii ja sámegielas lea okta dain deháleamos rivttiin mii sámiin lea dego okta álbmot. Dat ahte beassat geavahit iežas eatnigiela almmolaš oktavuođain gullá

 • Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta ovddasvástádus sámi gielaid ektui

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanttas lea váldoovddasvástádus hálddašeames sámelága giellanjuolggadusaid ja ovttastahttimis ráđđehusa barggu Eurohpálaš regiovdna - dahje unnitálbmotgielaid lihtuin (unnitálbmotgielaid lihttu).

 • Duohta dieđut sámegielaid birra

  20.08.2018 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Sámegielaid dilli almmolaš dihtomielas lea nannoseabbo go goassege ovdal. Sámegielaid árvu bures vuhtiiváldojuvvo lágaid ja ortnegiid bokte ja vejolašvuođat oahppat sámegielaid eai leat leamaš goassige nu buorit go dál. Olu almmolaš ásahusat barget

Bajás