Ohcan

Čájeha 21-40 oktiibuot 1814 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Boazodoallošiehtadusa 2020/2021 šiehtadallamiid álggahančoahkkin

  19.12.2019 Ođas Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Den 17, desember gjennomførte Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) oppstartsmøtet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021.

 • FN-forum: Oppfordrer stater til å ta lederskap for ansvarlig næringsliv

  19.12.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Hovedtema på årets FN-forum for næringsliv og menneskerettigheter var behovet for at myndigheter trapper opp innsatsen for å sikre at næringslivet respekterer menneskerettighetene. Telenor, Hydro og Equinor deltok i paneler som fra ulike vinklinger

 • Innspillsmøte om barn som lever i lavinntekt

  13.12.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  106 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet har vært stigende de siste årene. Regjeringen er i gang med å lage en samarbeidsstrategi som skal forebygge at lavinntekt går i arv fra foreldre til barn, og dempe levekårsulemper

 • Jasska/Trygg oažžu dán jagáš ovttasbargo- ja ovttastahttinbálkkašumi

  12.12.2019 Preassadieđáhus Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeantta bálkkašupmi ovttasbarggu ja ovttasstahttima ovddas barggus veahkaválddálašvuođa vuostá lagas oktavuođain juolluduvvo 2019:s prošektii Jasska/Trygg.

 • Suodjalusminisstara hålla mujttogierge ilmodattijn Divtasvuonan

  06.12.2019 Sártnit/sáhkavuorut Suodjalusdepartemeanta

  Suodjalusminisstara Frank Bakke-Jensena hålla basádismáno 25. biejve jagen 2019 gånnå árvvosárnnomav sárnnu sáme rádjálåvsåj, viehkediddjij ja Divtasvuona álmmuga rahtjamussaj.

 • Tjuottjot doajmmakonsesjåvnåv Nussir ASAaj

  04.12.2019 Preassadieđáhus Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Æládus- ja guolástusdepartemænnta tjuottjot ietjas mærrádusáv doajmmakonsesjåvnå hárráj guohpárav buvtadit Fálesnuore suohkanin.

 • Kommunene ga råd til ministeren

  03.12.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om boligsosial politikk var første tema på agendaen på årets Boligtreff. I intervju med konferansier Dan Børge Akerø fortalte statsråden hvorfor hun har valgt å sette i gang arbeidet med en ny

 • Ruhtapolitihkka

  03.12.2019 Artihkal Ruhtadandepartemeanta

  Ruhtapolitihka guhkit áiggi ulbmil lea bisuhit ruhtaárvvu. Ruhtapolitihka doaibmi ollašuhttimis lea dehálaš sihkkarastit vuollegis ja stáđis inflašuvnna mii ovddida čálggu, ja nanne barggolašvuođa ja ekonomalaš ovdáneami guhkit áigodagas.

 • Ráđđehus čuovvula Stuoradikki mearrádusa ahte nannet sámiid konsultašuvdnarievtti lágas, ja sádde ášši gulaskuddamii

  29.11.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  -Lea dehálaš ahte mii láhčit buriid demokráhtalaš proseassaid eiseválddiid ja sámiid gaskka, ja dan oktavuođas lea konsultašuvdnaortnet buorre gaskaoapmi. Das leat čielga njuolggadusat konsultašuvnnaide áššiin mat gusket sámi beroštumiide, ja sáhttá

 • Regjeringen: selskaper skal være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet

  28.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Eierskapsmeldingen slår fast at formålet om høyest mulig avkastning over tid forutsetter at selskapene er bærekraftige og opptrer ansvarlig. Regjeringen har lagt frem Melding St. 8 – Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskapning,

 • Byutvikling i Skien

  28.11.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  I Skien ble vi møtt av Steinar Moe, som startet dagen med å fortelle om hvordan hans selskap jobber med å utvikle boligbygg for utleie. Steinar Moe benyttet anledningen til å komme med innspill til stortingsmeldingen. Deretter besøkte vi

 • Besøk til kommunale boliger på Tøyen

  27.11.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Kolstadgata på Tøyen huser ikke bare Frivillighetshuset, men også noen av Oslo kommunens boliger. Sammen med Leieboerforeningen inviterte en gruppe beboere statssekretær Thorleif Fluer Vikre og ansatte i Bolig- og bygningsavdelingen til omvisning i

 • Innspillsmøte med KBL

  27.11.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus. KBL-styret har åtte styremedlemmer som representerer ulike sektorer og nivå i kommunene.

 • Business development and indigenous peoples’ rights

  21.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  This was the first time a NHRI and a NCP organised a seminar together on business activities and Indigenous peoples’ rights, in an area of interest for indigenous people. Read the seminar report. Representatives from Protect Sapmi, Statkraft and

 • Klage mot bærekraftsorganisasjonen Bonsucro relatert til tvangsflytting

  21.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Den globale medlemsorganisasjonen Bonsucro ble i mars i år klaget inn til Kontaktpunktet i Storbritannia for å ha ignorert tvangsflytting i Kambodsja gjennomført av et av medlemsorganisasjonene. Bonsucro er sukkerindustriens

 • Credit Suisse beskytter urfolks rettigheter i prosjektfinansiering

  21.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Risiko for miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd Avtalen kom i stand etter en vellykket meklingsprosess, hvor organisasjonene STD (Society for Threatened Peoples) klaget inn Credit Suisse for påstått manglende etterlevelse av OECDs

 • Erfaringer med behandling av Tourettes syndrom

  20.11.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Min opplevelse av det som allerede er utgitt av fagmateriell ift. veiledninger på fagområdet er mangelfullt og i stor grad klinisk rettet, men konstruktiv behandling og veiledning rundt Tourettes syndrom bør inneholde så mye mer. Mvh Mette S

 • Urfolks rettigheter sentralt for ansvarlig næringsliv

  17.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Næringsutvikling i urfolksområder reiser flere menneskerettslige spørsmål. Samene som urfolk kan rammes ekstra hardt ved vindkraft- og gruveutbygging, fordi virksomhetene kan svekke naturgrunnlaget for samenes tradisjonelle næringer som reindrift og

 • Museat ja kulturgáhtten

  13.11.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Museat leat oktasaš servodatárbbi váldogaskkusteaddjit, ja dieid ásahusaid dehálaš servodatrolla lea ovddidit ja gaskkustit máhtolašvuođa dan birra movt olbmot leat eallán ja ellet.

 • Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken

  12.11.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  – Bolig for velferd har oppnådd gode resultater, og kommunene har jobbet godt! Nøkkelen til suksess har vært samarbeid om ressurser og virkemidler, sa Monica Mæland. Hun trakk frem at flere kommuner nå jobber mer strategisk og langsiktig. Det er

Bajás