Ohcan

Čájeha 21-40 oktiibuot 1807 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Stáhtabušeahtta 2020: NRK ruhtadeapmi rievdaduvvo

  07.10.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Sáddehatdivat (liseansa) jávká ođđajagimánu 1.b.2020. NRK galgá dan rájes ruhtaduvvot vearrovuogádaga bokte. Dállodoalus gos leat guokte vearromáksi šaddet máksit sullii seamma ollu go ovdal, jos sii leat divada máksán.

 • Stáhtabušeahtta 2020: Bargoeallinkriminalitehta ja čáhppes ekonomiija galgá garrasit vuosttaldit

  07.10.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha sirdit vearrobearrama Vearroetáhttii. Dat nanne bargoaddikontrolla ja addá buoret vejolašvuođa vuosttaldit bargoeallinkriminalitehta ja čáhppes ekonomiija. Vearrobearran galgá ásahuvvot 56 báikái miehtá riikka.

 • Internationála ovttasbargu, humaniteara veahkki ja olmmošvuoigatvuođat vuoruhuvvojit

  07.10.2019 Preassadieđáhus Olgoriikadepartemeanta

  - Rievdi máilmmis lea deaŧalaš ahte ráđđehus doaimmaha aktiivvalaš olgoriikapolitihka mii sihkkarastá norgga beroštumiid, ekonomiija ja bargosajiid, lohká olgoriikaministtar Ine Eriksen Søreide.

 • Stáhtabušeahtta 2020: 350-ruvdnorádjá sihkkojuvvo

  07.10.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha heaittihit divatluvvema olgoriikkasfievrridan gálvvuin main lea uhcit árvu go 350 ruvnno, eanet dovddusin 350-ruvdnorádjá. Dat mielddisbuktá ahte Norgga gávppit ožžot buoret gilvalaneavttuid. Ráđđehus evttoha maid eará

 • Stáhtabušeahtta 2020: Opšuvdnavearroortnet viiddiduvvo smávva fitnodagaide mat álggahuvvojit

  07.10.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus háliida viiddidit opšuvdnavearroortnega smávva fitnodagaide mat álggahuvvojit. Bajimus opšuvdnaárvu juohke bargi nammii duppalastojuvvo 500 000 ruvnnus 1 miljovnna ruvdnui. Ráđđehus evttoha maid addit eanet fitnodagaide vejolašvuođa

 • Stáhtabušeahtta 2020: Nationálabušeahta 2020 čoavddalogut

  07.10.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ruhtadandepartemeanta almmuha ovtta oasi čoavddaloguin ovdal go nationálabušeahtta ja stáhtabušeahtta almmuhuvvo diibmu 10.00 vai buohkat besset árvvoštallat makroekonomalaš dieđuid mat sáhttet leat sensitiiva gálvomárkana ektui. Dárkilis

 • Første sammenligning av offentlig innovasjonsarbeid i Norden

  04.10.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  Til tross for at offentlig sektor i de nordiske landene ikke er identisk, opplever landene det samme økte presset på offentlige tjenester. Endret demografi, miljøutfordringer, økte krav fra innbyggerne og et stadig mer komplekst utfordringsbilde

 • Forskrift om tilskudd til romanifolket/taterne er vedtatt

  03.10.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Det er lagt vekt på at forskriften skal være på et overordnet nivå, slik at mer detaljerte krav heller vil framkomme av Kulturrådets retningslinjer, i utlysningstekst og i tildelingsbrev. Romanifolket/taternes involvering i arbeidet med ordningen

 • Nordic Baltic NCPs step up efforts for responsible business conduct

  01.10.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Norway hosted seminar for Nordic Baltic NCPs Norway’s National Contact Point hosted the seminar 20-21 May in Oslo, with focus on peer learning and sharing of best practices from the contact points’ work in promoting responsible business conduct. A

 • FN-forum: søkelys på myndighetenes ansvar for ansvarlig næringsliv

  01.10.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  På FNs forum i Genéve blir man oppdatert på siste trender og utvikling innen ansvarlig næringsliv. [dss-hidden] Viktig og aktuelt forum Forumet er verdens fremste møteplass for aktører med interesse for ansvarlig næringsliv. Det samler mer enn 2000

 • Digitaliseren lea temá go Stuoradiggedieđáhus sámepolitihka 2020 birra almmuhuvvo

  25.09.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Ráđđehus lea mearridan ahte digitaliseren galgá temán go boahtte jagi almmuha stuoradiggedieđáhusa sámepolitihka birra, cealká gielda- ja ođasmahttinministtar Monica Mæland.

 • Sávvá Sámediggái lihku 30-jagi beaivái

  25.09.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Háliidan sávvat Sámediggái lihku 30-jagi beaivái. Sámediggi sáhttá čujuhit rámálmas bohtosiidda dan maŋemus 30 jagis, lohká gielda- ja ođasmahttinministtar Monica Mæland.

 • To statsråder møtte Samarbeidsforum mot fattigdom

  24.09.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte Samarbeidsforum mot fattigdom 23. september. Tema for møtet var bolig. Møtet ble ledet av kommunal- og moderniseringsministeren, som innledet med å

 • Internationála Ibsenbálkkašupmi ja Internationála Ibsenstipeanddat

  23.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Stuoradikki stáhtabušeahta 2007 oktavuođas mearriduvvojedje Internationála Ibsenbálkkašupmi ja Internationála Ibsenstipeanddat.

 • Stuorradiggedieđáhus giela birra

  23.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Stuorradiggedieđáhus váldá ovdan beliid giellapolitihkas maid ii leat áigeguovdil dahje relevánta reguleret lágain.

 • Obbalaš giellaláhka

  23.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Ráđđehus áigu ovddidit evttohusa ođđa obbalaš giellaláhkii.

 • NHO Kurs: Ansvarlig næringsliv i internasjonal handel

  19.09.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Kurset vil gi kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og metoden risikobaserte

 • Boklansering: Næringsliv og menneskerettigheter

  17.09.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Forfatterne vil selv presentere boken på lanseringen, etterfulgt av en interessant paneldebatt rundt spørsmålet: Hva er forventningene til næringslivet, og hvordan skal disse innfris? Arrangementet er åpent for alle. For mer informasjon og påmelding

 • Hva er bakgrunnen for endret forvaltning av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne?

  17.09.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Siden 2008 har Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond forvaltet den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Men i 2017 vedtok Stortinget at stiftelsen ikke lenger skulle motta disse midlene over statsbudsjettet. Etter dialog med

 • Čearddalaš vealaheapmi

  16.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Buohkain galget leat seammá vuoigatvuođat, geatnegasvuođat ja vejolašvuođat fuolatkeahttá čearddalaš gullevašvuođas. Vealahanláhka suddje čearddalaš vealaheami vuostá.

Bajás