Riikkaidgaskasaš vuovdepolitihkka

Norge ovddida nana ja geatnegahtti riikkaidgaskasaš ovttasbarggu, mainna isket čoavdit rájáid rasttildeaddji vuovdepolitihkalaš hástalusaid, ja mainna sihkkarastet nana, guoddevaš vuovdehálddašeami miehtá máilmmi.

Norga lea danin máŋggaid jagiid searvan aktiivvalaččat ON bargui nana, guoddevaš vuovdehálddašeami ovdii. Bargu organiserejuvvo ON vuovdeforuma (UNFF) olis, mii ásahuvvui 2000. UNFF galgá ovddidit geavatlaš politihka ja oktasaš máilmmiviidosaš áddejumi das, maid nana, guoddevaš vuovdehálddašeapmi mearkkaša.

Eurohpás lea Forest Europe (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) leamaš mávssoleamos vuovdepolitihkalaš ovttasbargoorgána jo máŋggaid logijagiid.

Forest Europe olis Eurohpá riikkat ja máŋggat riikkaidgaskasaš ja eaktodáhtolaš searvvit ráhkadit ovttas strategiijaid, maiguin dustejit Eurohpá vuovdesuorggi hástalusaid ja geavahit dan vejolašvuođaid.