Ohcan

Čájeha 41-60 oktiibuot 1808 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • NHO Kurs: Ansvarlig næringsliv i internasjonal handel

  19.09.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Kurset vil gi kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og metoden risikobaserte

 • Boklansering: Næringsliv og menneskerettigheter

  17.09.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Forfatterne vil selv presentere boken på lanseringen, etterfulgt av en interessant paneldebatt rundt spørsmålet: Hva er forventningene til næringslivet, og hvordan skal disse innfris? Arrangementet er åpent for alle. For mer informasjon og påmelding

 • Hva er bakgrunnen for endret forvaltning av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne?

  17.09.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Siden 2008 har Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond forvaltet den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Men i 2017 vedtok Stortinget at stiftelsen ikke lenger skulle motta disse midlene over statsbudsjettet. Etter dialog med

 • Čearddalaš vealaheapmi

  16.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Buohkain galget leat seammá vuoigatvuođat, geatnegasvuođat ja vejolašvuođat fuolatkeahttá čearddalaš gullevašvuođas. Vealahanláhka suddje čearddalaš vealaheami vuostá.

 • Hei, verden!

  12.09.2019 Sierra neahttabáiki Fremtidens arbeidsliv

  Velkommen til Nettsteder Regjeringen. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

 • Giellapolitihkka

  10.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Giellapolitihka váldoulbmil lea sihkkarastit buresdoaibmi dárogiela buot servodatsurggiin.

 • Monica Mæland vil lære av Molde

  03.09.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  – Her henter jeg masse inspirasjon. Molde er en av kommunene som har null bostedsløse. Det er bra og et mål for alle, sa Mæland. Hun besøkte blant annet Halvveishuset midt i Molde, hvor kommunen følger opp vanskeligstilte med bolig og tjenester. NRK

 • Doarjja Norgga falástallanlihttui ja olympia ja paralympia komiteai (NFL)

  28.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Norgga falástallanlihttu ja olympia ja paralympia komitea (NFL) lea eanemus guovddáš ovttasbargoguoibmi eiseválddiide doaimmaid bealde.

 • Earenoamáš falástallandoaimmat

  28.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Sávrudanávdnasiid eastadeapmi, doarjja searvadahttinbargui falástallanservviide, doarjja joavkkuide geain leat earenoamáš dárbbut ja astoáiggedoaimmat mánáide ja nuoraide.

 • Riikkaidgaskasaš valáštallanovttasbargu

  28.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Kulturdepartemeanta lea searvan riikkaidgaskasaš ovttasbargui valáštallansuorggis. Departemeanta lea mielde Eurohpáráđis ja máŋggaid sávrudanmirkkuid vuosttildanbargguin ja valáštallanrusttegiid ovttasbarggus. Dan lassin lea eiseválddiid dásis

 • Dán mearkkaša DAB dutnje

  19.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  2017:s giddejuvvojedje analoga FM-neahtat riikkaviidosaš rádioi. Smiehtat go maid nuppástuhttin mearkkaša dutnje? Dáppe gávnnat vástádusaid digitála rádiomolsuma birra.

 • Kulturdepartemeantta historjá

  16.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Kulturdepartemeanta ásahuvvui 1982:s Kultur- ja dieđadepartemeantan. Dassážii lei Girko- ja oahpahusdepartemeanttas leamaš nationála váldoovddasvástádus kulturáššiin Norggas. Das rájes lea departemeanta rievdadan nama ja bargosuorggi máŋgii.

 • Falástallanrusttegat

  14.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Spealloruđat falástallanrusttegiid huksemii ja divodeapmái ásahit infrastruktuvrra mii dagaha álbmogii vejolašvuođa doaimmahit iežas organiserejuvvon doaimmaid ja doaimmaid eaktodáhtolaš miellahttovuođustuvvon falástallama bakte.

 • Ledig plass på kurs i ansvarlig næringsliv

  14.08.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Kurset har vært fullt, men grunnet nylig avmelding har vi ledig plass for en bedrift til. Kurset gir innføring i internasjonale standarder og relevante verktøy av ledende personer på området, inkludert Kontaktpunktets leder Frode Elgesem. Kurset

 • Eaktodáhtolašguovddážat

  13.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Eaktodáhtolašguovddážat leat báikkálaš deaivvadanbáikkit mat čatnet oktii olbmuid ja organisašuvnnaid ja das duddjojuvvo buorre eaktodáhtolaš biras, buorit doaibmafálaldagat ja buorre ovttasbargu báikkálaš almmolašvuođain.

 • Falástallanpolitihkka

  13.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Falástallanpolitihkka galgá álbmogii sihkkarastit viiddis báikkálaš doaibmafálaldagaid, sihke eaktodáhtolaš miellahttovuođustuvvon falástallama dahje iežas lágiduvvon doaimmaid bakte.

 • Ovddasvástádussuorggit

  13.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Departemeanta ovddasvástida kultuvra-, dásseárvo- ja vealaheami vuosttaldan-, media-, falástallan- ja ruhtaspeallo- ja vuorbádanáššiid, ja dasa gullá maid ovttasdoaimmahit stáhta politihka mii guoská eaktodáhtolaš suorgái.

 • Dahkkivuoigatvuođat

  12.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Go muddejit dahkkivuoigatvuođaid, de lea mávssolaš fuolahit ahte lea dássedeaddu vuoigatvuođalaččaid beroštumiin oažžut ruđalaš dietnasa iežaset doaimmain ja servodaga ja geavaheddjiid beroštumiin beassat geavahit vuoigŋaduoji ja oažžut kulturárbbi

 • Etikkinformasjonsutvalget anbefaler informasjonsplikt

  09.08.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Utvalget, som ledes av professor Ola Mestad, har lagt stor vekt på internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, der OECDs retningslinjer er sentralt. Utvalget har kartlagt internasjonale utviklingstrekk, norsk rett og utviklingen i

 • Avdeling for voksenhabilitering Ahus og Avdeling for nevrohabilitering, OUS

  08.08.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Spesialisthelsetjenestens tilbud ved autismespekterforstyrrelse bør splittes opp Vi mener at man bør dele inn ASF ansvaret etter kognitivt nivå, på samme måte som «Prioriteringsveilederen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten 2015»

Bajás