Ohcan

Čájeha 41-60 oktiibuot 1809 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Ruhtapolitihkka

  03.12.2019 Artihkal Ruhtadandepartemeanta

  Ruhtapolitihka guhkit áiggi ulbmil lea bisuhit ruhtaárvvu. Ruhtapolitihka doaibmi ollašuhttimis lea dehálaš sihkkarastit vuollegis ja stáđis inflašuvnna mii ovddida čálggu, ja nanne barggolašvuođa ja ekonomalaš ovdáneami guhkit áigodagas.

 • Ráđđehus čuovvula Stuoradikki mearrádusa ahte nannet sámiid konsultašuvdnarievtti lágas, ja sádde ášši gulaskuddamii

  29.11.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  -Lea dehálaš ahte mii láhčit buriid demokráhtalaš proseassaid eiseválddiid ja sámiid gaskka, ja dan oktavuođas lea konsultašuvdnaortnet buorre gaskaoapmi. Das leat čielga njuolggadusat konsultašuvnnaide áššiin mat gusket sámi beroštumiide, ja sáhttá

 • Regjeringen: selskaper skal være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet

  28.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Eierskapsmeldingen slår fast at formålet om høyest mulig avkastning over tid forutsetter at selskapene er bærekraftige og opptrer ansvarlig. Regjeringen har lagt frem Melding St. 8 – Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskapning,

 • Byutvikling i Skien

  28.11.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  I Skien ble vi møtt av Steinar Moe, som startet dagen med å fortelle om hvordan hans selskap jobber med å utvikle boligbygg for utleie. Steinar Moe benyttet anledningen til å komme med innspill til stortingsmeldingen. Deretter besøkte vi

 • Besøk til kommunale boliger på Tøyen

  27.11.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Kolstadgata på Tøyen huser ikke bare Frivillighetshuset, men også noen av Oslo kommunens boliger. Sammen med Leieboerforeningen inviterte en gruppe beboere statssekretær Thorleif Fluer Vikre og ansatte i Bolig- og bygningsavdelingen til omvisning i

 • Innspillsmøte med KBL

  27.11.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus. KBL-styret har åtte styremedlemmer som representerer ulike sektorer og nivå i kommunene.

 • Meld. St. 7 (2019–2020) - Našuvnnalaš dearvvašvuođa- ja buohcciviessoplána 2020–2023

  Oanehis veršuvdna

  22.11.2019 Dieđáhus Stuorradiggái Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta

 • Business development and indigenous peoples’ rights

  21.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  This was the first time a NHRI and a NCP organised a seminar together on business activities and Indigenous peoples’ rights, in an area of interest for indigenous people. Read the seminar report. Representatives from Protect Sapmi, Statkraft and

 • Klage mot bærekraftsorganisasjonen Bonsucro relatert til tvangsflytting

  21.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Den globale medlemsorganisasjonen Bonsucro ble i mars i år klaget inn til Kontaktpunktet i Storbritannia for å ha ignorert tvangsflytting i Kambodsja gjennomført av et av medlemsorganisasjonene. Bonsucro er sukkerindustriens

 • Credit Suisse beskytter urfolks rettigheter i prosjektfinansiering

  21.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Risiko for miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd Avtalen kom i stand etter en vellykket meklingsprosess, hvor organisasjonene STD (Society for Threatened Peoples) klaget inn Credit Suisse for påstått manglende etterlevelse av OECDs

 • Erfaringer med behandling av Tourettes syndrom

  20.11.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Min opplevelse av det som allerede er utgitt av fagmateriell ift. veiledninger på fagområdet er mangelfullt og i stor grad klinisk rettet, men konstruktiv behandling og veiledning rundt Tourettes syndrom bør inneholde så mye mer. Mvh Mette S

 • Urfolks rettigheter sentralt for ansvarlig næringsliv

  17.11.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Næringsutvikling i urfolksområder reiser flere menneskerettslige spørsmål. Samene som urfolk kan rammes ekstra hardt ved vindkraft- og gruveutbygging, fordi virksomhetene kan svekke naturgrunnlaget for samenes tradisjonelle næringer som reindrift og

 • Museat ja kulturgáhtten

  13.11.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Museat leat oktasaš servodatárbbi váldogaskkusteaddjit, ja dieid ásahusaid dehálaš servodatrolla lea ovddidit ja gaskkustit máhtolašvuođa dan birra movt olbmot leat eallán ja ellet.

 • Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken

  12.11.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  – Bolig for velferd har oppnådd gode resultater, og kommunene har jobbet godt! Nøkkelen til suksess har vært samarbeid om ressurser og virkemidler, sa Monica Mæland. Hun trakk frem at flere kommuner nå jobber mer strategisk og langsiktig. Det er

 • Dásseárvu sohkabeliid gaskkas

  01.11.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Mii áigut nannet dásseárvvu ja ovddidit buoret vealahansuodjalusa buohkaid várás. Servodat gos eat vealat ovttage gáibida dásseárvvu ja ovttalágan vejolašvuođaid buohkaide. Danne ferte mis leat nana ja čielga láhka mii gieldá vealaheami sohkabeliid

 • Invitasjon til OGP interessentmøte nr. 2

  30.10.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Møtet ledes av statssekretær Paul Chaffey. Vi vil særlig konsentrere oss om oppfølgingen av OGP Handlingsplan 4. Denne trådte i kraft 1. juli i år. Handlingsplanen er dynamisk i den forstand at det er mulig å supplere planen med nye forpliktelser

 • Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta ovddasvástádussuorggit ja doaimmat

  28.10.2019 Artihkal Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Gielda- ja ođasmahttindepartemeantta ovddasvástádus lea hábmet politihka ja bargat hálddašemiin iešguđet mávssolaš servodatsurggiin.

 • Det skal bli enklere å søke og tildele kommunal utleiebolig

  28.10.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Kommunene disponerer sammen 111 000 utleieboliger, men det er tungvint å søke, tildele og administrere boligene. Mange kommuner ønsker seg bedre systemer slik at det blir mer effektivt å tildele og forvalte boligene. Kommunal- og

 • Statssekretær Vikre på regjeringens integreringskonferanse

  28.10.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Bolig og oppvekstsvilkår var et av temaene på dagsorden da regjeringen samlet organisasjoner, kommuner og innbyggere til konferanse om integrering. Vikre inviterte til dialog om hvordan innvandrerfamilier bor. Han ønsket blant annet innspill om hva

 • Stáhtaministara lunšasárdni Girkonjárggas

  25.10.2019 Sártnit/sáhkavuorut Stáhtaministara kantuvra

  [ Norsk språkversjon av talen ] Majestehta Gonagas, Olgoriikaministtar Lavrov Stáhta njunnošat Ja dieđusge – ráhkis veteránat Ráhkis álbmot! Bures boahtin! Dobro pozjalovat! Mii gudnejahttit odne buohkaid sin geat soađis gahčče ja sin

  Lágideaddji: Stáhtaministtar Erna Solberg Kirkenes

Bajás