Åarjel-Fovsen sïjte jïh Fosen Vind latjkajin

Åålja- jïh energijedepartemente voerhtjen 2023 skraejriem veelti liktemeprosessese guejmiej gaskem guktie aamhtesem loetedh. Dej liktemi åvtehke lea rïjhkeliktije Mats Ruland, ektesne digkiereaktadoemesjæjja Hanne Sofie Bjelland jïh båatsoesaemie Tom Kristian Lifjell. Dïhte lea daate prosesse mij lea jåhteme guktie guejmieh Åarjel-Fovsesne latjkajin.

Fosen Vinden biejjieladtje åvtehke Tom Kristian Larsen, Åarjel-Fovsen sïjten åvtehke Leif Arne Jåma jïh åålja- jïh energijeministeere Terje Aasland. Guvvie: Arvid Samland/ÅÅlja- jïh energijedepartemente.
Garrahbealeste: Fosen Vinden biejjieladtje åvtehke Tom Kristian Larsen, Åarjel-Fovsen sïjten åvtehke Leif Arne Jåma jïh åålja- jïh energijeministeere Terje Aasland. Govva: Arvid Samland/ÅÅlja- jïh energijedepartemente.

– Fovsen-aamhtese lea krïevije orreme gaajhkide guejmide jïh ij leah juerie daate lea orreme ålvas löövles dejtie fuelhkide båatsosne Fovsesne. Dah tjoerin dejnie tsælloeaamhtesinie jieledh gellien jaepiej mietie. Manne dan gaavhtan aavone guejmieh jïh staate liktemeprosessine leah akteraeresne, buerie jïh båetijeaejkien vuekiem gaavneme. Manne gegkestem daejnie aaj orre boelvh maehtieh nuepiem vuejnedh båatsosne Fovsesne, åålja- jïh energijeministere Terje Aasland jeahta.

– Hijven aktem galhkuvem åadtjodh ov-veanhtadimmie tsiehkesne mij gellie jaepiej mietie vaaseme. Latjkoe daajroes tsiehkiem vadta jïh båatsoem Åarjel-Fovsesne boelvine vihteste. Latjkoen mietie mijjieh leah lissiedajvh vihtiestamme jïh reaktam nyöjhkedh jis bïegkefaamoe sæjhta juhtedh konsesjovneaejkien mænngan. Mijjieh positijve haestemh jïh barkoeh veanhtadibie guktie buerie båatsoem åadtjobe. Daelie dïhte politihkeri dïedtem daate ij vielie deahpedh. Mijjieh dan aavone viehkien jïh dåarjoen åvteste mejtie aksjovnine jïh eadtjohkevoetine nöörjen åålmegistie åådtjeme, jïh sjïere saemien sïebredahkeste, Leif Arne Jåma jeahta gie lea Åarjel-Fovsen sïjten åvtehke.

– Fosen Vind tjerkebelaakan seahkere Åarjel-Fovsen sïjte dan ålvas gïerve tsiehkesne orreme guhkiem, jïh prosessem krïevije jïh geavreme orreme. Mijjieh aavoedibie mijjieh Åarjel-Fovsen sïjte jïh staate, jïh buerie viehkine liktemedåehkeste, daelie latjkajin latjkojne mij båatsoesaemiej reaktide gorredidh.  Latjkoe vihteste sïjte jåarhka dej barkoe, aaj båetije boelvide, Fosen Vinden biejjieladtje åvtehke Tom Kristian Larsen jeahta.

Latjkoen sisvege

Latjkoe edtja viehkiehtidh båatsoen båetije aejkide gorredidh, nåakevoetide gïehteldimmide staeriedidh, jïh aaj våaromem vedtedh dan båetijen aejkien kultuvrebarkose Åarjel-Fovsen sïjtese aktene boelveperspektijvesne.

Sjïehteladta ihke Åarjel-Fovsen sïjte edtja maehtedh aktem lissiedajvem daelviegåatoemasse nuhtjedh, Fovsen-Njaarken sïjte ålkolen. Akte sjyöhtehke dajve tjuara daelviegåatoemasse sjïehtedh, jïh tjuara hijven gåhkaldahkesne årrodh Åarjel-Fovsenistie.

. Staate , guejmiej vaajtelimmiej mietie , lea dïedtem vaalteme aktem prosessem tjïrrehtidh juktie dagkeres lissieareaalem skååffedh . Dïhte åssjaldahke lea areaalem Åarjel-Fosen sïjtese daelvege 2026/27) nuhtjedh.

Åarjel-Fosen sïjte jååhkesje ihke Fosen Vind luhpiem åådtje dajvem Storheiesne jåerhkedh bïegkefaamoeproduksjovnese konsesjovneboelhken minngiegietjesne. Konsesjovneboelhken galhkoven mænngan lea latjkoem dorjeme ihke Åarjel-Fosen sïjte vetoreaktam åådtje bïegkefaamoetseegkeldahken vijrebe gïehteldæmman. Daate sæjhta jiehtedh reaktaaajhterh eah maehtieh guhkiedimmien jallh orre konsesjovnen bïjre syökedh, bielelen Sør-Fosen sijte lea dïsse jååhkesjamme.

Seamma tïjjen dle Fosen Vind DA dïedtem åtna jïjnjh beetnegh dåarjodh juktie råajvarimmieh utnedh båatsose Åarjel-Fovsen sïjtesne.

Njoktjen reerenasse njåvtasovvi almetjereaktamieriedimmien åvteste maam Jillemesreakta våaroemasse bïeji konsesjovnenænnoestimmine. Dïhte latjkoe mij lea dorjesovveme sæjhta departementen jïh guejmiej vuarjasjimmien mietie jiehtedh ij leah akte mïedtelimmie artihkelistie 27 EN:n konvensjovnesne, sivijle jïh politihkeles reaktaj bïjre

Latjkoen mietie mij lea dorjesovveme guejmiej gaskem, dle departementen vuarjasjimmien mietie ij leah naan våarome juktie konsesjovnenænnoestimmiem Storheia bïegkefaamoevierhkine jarkelidh. Departemente dan åvteste raereste ij jarkelimmieaamhtesinie vijrebe barkh.

Annjebodts ij leah sïemesvoetem buektiehtamme dejstie rååresjimmijste Noerhte-Fovsesne , Noerhte-Fovsen sïjte jïh Roan Vind. Reerenasse annje veanhta dïhte bööremes guejmide sæjhta årrodh aktem mïnneden latjkoen vuekiem gaavnedh aaj daesnie. Jis ij gåaredh latjkojne båetedh, dellie staate tjuara jåerhkedh jarkelimmienænnoestimmine aamhtesisnie .