Avtale mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind

Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene.

Bilde av partene i Fosen saken og olje- og energiminister Terje Aasland.
Fra venstre: daglig leder i Fosen Vind, Tom Kristian Larsen, leder i Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma og olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Arvid Samland/Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet tok i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom partene for å løse saken. Meklingene har vært ledet av riksmekler Mats Ruland, sammen med tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell. Det er denne prosessen som nå har ført frem til en avtale mellom partene på Sør-Fosen.

– Fosen-saken har vært krevende for alle parter og det er ikke tvil om at saken har vært aller mest belastende for de familiene som driver med reindrift på Fosen. De har måttet leve med denne konfliktsaken i mange år. Jeg er derfor glad for at partene og staten gjennom meklingsprosessen har kommet fram til en omforent, god og framtidsretta løsning. Mitt håp er med dette at også nye generasjoner kan se muligheten for å videreføre reindrifta på Fosen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Det er godt å få en avslutning på en årelang og uforutsigbar situasjon. Avtalen gir forutsigbarhet og sikrer reindrifta på Sør-Fosen i generasjoner. Gjennom avtalen er vi sikret tilleggsareal og vetorett på videre vindkraft etter endt konsesjonstid. Vi ser fram til positive utfordringer og arbeide for at vi får en god samisk reindrift. Nå er det opp til politikerne å sørge for at dette ikke skjer igjen. Vi har satt stor pris på den støtten vi har fått gjennom aksjonene, og engasjementet fra det norske folk, og særlig fra det samiske samfunn, sier Leif Arne Jåma som er leder i Sør-Fosen sijte.

– Fosen Vind har stor respekt for at Sør-Fosen sijte har stått i en svært vanskelig situasjon over lang tid, og at prosessen har vært krevende og utmattende. Vi er derfor glade for at vi sammen med Sør-Fosen sijte og staten, og med god hjelp av meklerteamet, nå har kommet til en avtale som ivaretar reineiernes rettigheter. Avtalen gir sijten en sikkerhet for videre drift, også for fremtidige generasjoner, sier daglig leder Tom Kristian Larsen i Fosen Vind.

Avtalens innhold

Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper, samt gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Sør-Fosen sijte i et generasjonsperspektiv.

Det legges til rette for at Sør-Fosen sijte skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Et aktuelt areal må være egnet som vinterbeite og må ligge i akseptabel transportavstand fra Sør-Fosen. På ønske fra partene har staten tatt på seg ansvaret for å gjennomføre en prosess med sikte på å skaffe et slikt tilleggsareal. Det tas sikte på at et areal skal kunne tas i bruk av Sør-Fosen sijte vinteren 2026/27.

Sør-Fosen sijte samtykker til at Fosen Vind gis adgang til å fortsette å benytte området på Storheia til vindkraftproduksjon ut konsesjonsperioden. Etter utløpet av konsesjonsperioden er det avtalt at Sør-Fosen sijte får vetorett over vindkraftanleggets videre drift. Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Sør-Fosen sijte.

Samtidig forplikter Fosen Vind DA seg til å stille et vesentlig økonomisk bidrag til disposisjon for tiltak for reindriften i Sør-Fosen sijte.

I mars beklaget regjeringen menneskerettighetsbruddet som Høyesterett la til grunn at konsesjonsvedtakene innebærer. Avtalen som nå er inngått innebærer etter partenes og departementets vurdering at det ikke foreligger en krenkelse av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Med bakgrunn i avtalen som er inngått mellom partene, er det etter departementets vurdering ikke grunnlag for å iverksette en omgjøring av konsesjonsvedtaket til Storheia vindkraftverk. Departementet innstiller derfor videre behandling av omgjøringssaken.

Det er foreløpig ikke oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Regjeringen mener fortsatt at det beste for partene vil være å få på plass en minnelig avtaleløsning også her. Dersom det ikke er mulig å komme fram til en avtale, må staten gå videre med arbeidet med et omgjøringsvedtak i saken.