Tidslinje: Regjeringens arbeid med oppfølging av Fosen-dommen

11. oktober 2021 avsa Høyesterett dom i saken om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen. Etter dommen ble det startet en prosess for å gjøre om de aktuelle konsesjonsvedtakene, slik at reindriftens rettigheter blir ivaretatt. Høyesterett fant at konsesjonsvedtakene ikke inneholdt tilfredsstillende avbøtende tiltak og at vedtakene dermed vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamenes mulighet til å utøve sin kultur.

 • 2021

  • Høyesterett avsier dom i saken om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen (mandag 11. oktober 2021)

  • Olje- og energidepartementet uttaler seg om oppfølgingen av Høyesteretts dom (onsdag 27. oktober 2021)

   Høyesterett avviste 11. oktober saken om utmåling av ekspropriasjonserstatning til reindriften på Fosen, med den begrunnelse at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket var ugyldig. Retten la til grunn at uten tilfredsstillende avbøtende tiltak, vil vindkraften på Roan og Storheia på sikt true reindriften, og at vedtakene derfor strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen.

   Les mer:

  • Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøker Fosen (fredag 12. november 2021)

  • Olje- og energidepartementet sender brev til partene på Fosen (mandag 13. desember 2021)

   Olje- og energidepartementet sender brev til partene på Fosen der det blir redegjort for den videre prosessen. I brevet blir det varslet at det vil bli vurdert å omgjøre konsesjonene, at endringer i konsesjonene krever ny behandling og nye vedtak og at det er behov for å utarbeide et faglig grunnlag for de beslutningene som skal tas.

   Les mer:

  • Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen svarer på skriftlig spørsmål om Fosen fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken. (onsdag 15. desember 2021)

  • Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (torsdag 16. desember 2021)

   Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har møte med sametingspresident Silje Karine Muotka om oppfølgingen av høyesterettsdommen.

 • 2022

  • Høyesterettsjustitiarius svarer på spørsmål fra pressen (mandag 10. januar 2022)

   Høyesterettsjustitiarius svarer på spørsmål fra pressen og forklarer at dommen ikke sier noe om hva som skal skje med vindkraftverkene på Fosen.

  • Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen svarer på skriftlig spørsmål om Fosen fra stortingsrepresentant Rauand Ismail (mandag 10. januar 2022)

  • Fosen Vind leverer forslag til utredningsprogram for Storheia vindkraftverk (mandag 31. januar 2022)

  • Roan Vind leverer forslag til utredningsprogram for Roan vindkraftverk (mandag 31. januar 2022)

  • Olje- og energidepartementet møter reindriftsgruppene på Fosen for å diskutere forslagene til utredningsprogram (fredag 11. februar 2022)

  • Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (tirsdag 22. mars 2022)

   Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med sametingspresident Silje Karine Muotka, der de diskuterer Fosen-saken.

  • Olje- og energiminister Terje Aasland svarer på skriftlig spørsmål om Fosen fra stortingsrepresentant Sofie Marhaug (onsdag 30. mars 2022)

  • Olje- og energiminister Terje Aasland svarer på skriftlig spørsmål om Fosen fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (tirsdag 7. juni 2022)

  • Olje- og energidepartementet med brev til Sametinget (fredag 24. juni 2022)

   Olje- og energidepartementets brev til Sametinget med en nærmere redegjørelse for de rettslige utgangspunktene i saken. Dette ble gjort etter forespørsel fra Sametinget

   Les mer:

  • Olje- og energiminister Terje Aasland har møte med sametingsråd Maja Kristine Jåma (tirsdag 6. september 2022)

   Olje- og energiminister Terje Aasland møter sametingsråd Maja Kristine Jåma. Tema for møtet er videre behandling av vindkraftsøknader på land.

  • Olje- og energidepartementet sender brev til reindriftsgruppene på Fosen med nytt forslag til utredningsprogram (mandag 12. september 2022)

   Olje- og energidepartementet sender brev til reindriftsgruppene på Fosen med nytt forslag til utredningsprogram. Programmet var ytterligere presisert og konkretisert for å ta hensyn til tilbakemeldingene fra reindriften og Sametinget.

   Les mer:

  • Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet møter Sør-Fosen sitje til konsultasjonsmøte (onsdag 9. november 2022)

  • Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet møter Nord-Fosen siida til konsultasjonsmøte (tirsdag 22. november 2022)

  • Olje- og energiminister Terje Aasland svarer på skriftlig spørsmål om Fosen fra stortingsrepresentant Sofie Marhaug (torsdag 8. desember 2022)

 • 2023

 • 2024

  • NIBIO skal utrede tilleggsareal for vinterbeite for Sør-Fosen sijte (torsdag 22. februar 2024)

   Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) får i oppdrag å identifisere, avgrense og utrede mulige arealer for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

   Les mer:

  • Det inngås en minnelig avtale mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind (onsdag 6. mars 2024)

   Det er oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Den minnelige avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper og gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Nord-Fosen siida i et generasjonsperspektiv.

   Les mer: