Vindkraftutbyggingen på Fosen

Statens folkerettslige forpliktelser overfor reindriften skal sikres

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Høyesterett avviste 11. oktober saken om utmåling av ekspropriasjonserstatning til reindriften på Fosen, med den begrunnelse at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket var ugyldig. Retten la til grunn at uten tilfredsstillende avbøtende tiltak, vil vindkraften på Roan og Storheia på sikt true reindriften, og at vedtakene derfor strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen.

Folkeretten er et statlig ansvar. Regjeringen skal sikre at statens folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk, ivaretas på Fosen. Dette er det ubestridte utgangspunktet for videre oppfølging av Fosen-saken.

Høyesteretts avgjørelse gjaldt ekspropriasjonssaken mellom Fosen Vind og reindriften, og griper ikke direkte inn i de forholdene ved vindkraftverket som er regulert av energiloven. Det gjøres derfor ingen umiddelbare konsesjonsrettslige inngrep overfor konsesjonærene på Fosen før det er gjort en grundig vurdering av saken.

Det er samtidig klart at dommen krever oppfølging fra statlige myndigheter, og Olje- og energidepartementet vurderer nå nærmere hvilke konsekvenser dommen vil ha, blant annet sett hen til Fosen Vinds varslede tilleggssøknad.

Olje- og energidepartementet vil i første omgang diskutere saken med representanter for reindriften, og har avtalt et møte i den forbindelse. Hvordan saken ellers skal følges opp, vil departementet komme tilbake til.