Forslag til utredningsprogram for Storheia og Roan vindkraftverk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Høyesterett avviste i 2021 saken om utmåling av ekspropriasjonserstatning til reindriften på Fosen i forbindelse med Storheia og Roan vindkraftverk. Begrunnelsen var at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket var i strid med reindriftens folkerettslige vern. Det er et statlig ansvar å sikre folkeretten, og Olje- og energidepartementet har i dag sendt et forslag til utredningsprogram til reindriften.

Departementets vurdering er at det er behov for et oppdatert faglig grunnlag for å komme videre i saken. Det må gjennomføres utredninger for å skaffe et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for de vedtakene som skal fattes, og det må identifiseres og vurderes ulike avbøtende tiltak som er nødvendige for å sikre at driften av vindkraftanleggene ikke strider med reineiernes rett til kulturutøvelse.

I februar kom Roan Vind og Fosen Vind med et forslag til utredningsprogram, og før sommeren kom de med ytterligere forslag til konkretisering. Forslagene har vært tema i diskusjoner med reindriften.

På bakgrunn av en grundig gjennomgang av materialet som foreligger i saken, selskapenes forslag og innspill fra reindriften, har departementet i dag sendt forslag til utredningsprogram til reindriften. Det tas sikte på at konsultasjoner om utredningsprogrammet kan gjennomføres så raskt som mulig.

Lenker:

Brev fra OED til reindriften

Vedlegg til brev: