Fosen-saken - svar på henvendelser fra Sametinget

Olje- og energidepartementet viser til Sametingets brev av 15. desember 2021, 25. januar d.å., og møter med Sametinget administrativt og politisk.

Sametinget har i sine henvendelser bedt departementet redegjøre for hjemmelsgrunnlaget for forhåndsvarsling av endringer i konsesjonene til Storheia og Roan vindkraftverk, gitt i departementets brev av 13. desember 2021 til sakens parter, og for hvilken saksbehandling som må finne sted.

Nærmere om omgjøringsprosessen

Som det fremgår i vårt brev 13. desember 2021 har departementet som følge av Høyesteretts avgjørelse varslet en omgjøringsprosess for å sikre at reindriftens rettigheter etter SP artikkel 27 ivaretas. Høyesterett har lagt til grunn at de opprinnelige konsesjonsvedtakene strider mot reineiernes rettigheter etter SP artikkel 27 og Høyesterett finner at vedtakene dermed er ugyldige. Det er på denne bakgrunn iverksatt en prosess for å fatte nye vedtak som ikke krenker reindriftens rettigheter etter SP artikkel 27.

Sametinget viser i sitt brev 15. desember 2021 til at omgjøring av et konsesjonsvedtak kun kan skje etter reglene i energiloven § 10-4. Departementet deler ikke dette synet og viser til at det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at også alminnelige forvaltningsrettslige omgjøringsregler, slik som forvaltningslovens § 35, kan gi grunnlag for omgjøring av konsesjonsvedtak, se Ot. prp. nr. 43 (1989-1990) s. 97.

Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c gir et organ adgang til å omgjøre sitt eget vedtak når det må anses ugyldig. Departementet kan ha kompetanse til å omgjøre vedtaket også på annet grunnlag. Hvilket grunnlag som benyttes, må sees i sammenheng med hvilke endringer som anses nødvendige.

Bestemmelsene i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c legger ikke føringer for hva et omgjøringsvedtak skal gå ut på, men det ligger i lovens system at det nye vedtaket ikke må lide av samme feil som det opprinnelige vedtaket. I denne saken betyr det at omgjøringsvedtakene ikke må innebære krenkelse av SP artikkel 27.

I tråd med dette er målet for prosessen i departementet å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas. Det må blant annet vurderes endringer i konsesjonsvilkårene eller avbøtende tiltak for å sikre at de nye vedtakene ikke innebærer noen krenkelse av SP artikkel 27.

Det kan ikke utledes noen generell plikt til umiddelbart å oppheve et vedtak som er funnet ugyldig, verken av forvaltningsloven § 35 eller ulovfestede forvaltningsrettslige regler. I en sak som denne, der skjønnet er nektet fremmet på det grunnlag at vedtaket er i strid med SP artikkel 27, oppstår det imidlertid et behov for at situasjonen avklares.

Det vil måtte vurderes konkret hvilke tiltak som er påkrevd og hvilke saksbehandlingsskritt som må gjennomføres før det treffes et nytt vedtak. Etter departementets oppfatning er ikke SP artikkel 2 (3) til hinder for at det foretas nødvendige utredninger for å klargjøre hvilke tiltak som er nødvendige.

I denne saken mener departementet at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess.

I lys av målet om å finne en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas, er det etter departementets syn ikke aktuelt med beslutninger som innebærer at området tilbakeføres før spørsmålet er nærmere utredet.

Samtidig er departementet bevisst på at det i en sak som denne er av stor betydning for alle parter at saken får en avklaring så raskt som mulig, og departementet vil bidra til det som er nødvendig av midlertidige løsninger for å sikre at reindriften ikke blir skadelidende i perioden frem til nytt vedtak fattes.

En beslutning om å omgjøre et konsesjonsvedtak er et nytt enkeltvedtak, og omgjøringssaken i departementet må behandles innenfor alminnelige forvaltningsrettslige rammer. Saksbehandlingen må oppfylle kravene i forvaltningsloven kapittel IV-VI. Det stilles blant annet krav til utredning, parters innsyn- og uttalerett og vedtakets begrunnelse.

Utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 innebærer at departementet har et selvstendig ansvar for at saken er tilstrekkelig opplyst før et omgjøringsvedtak kan treffes. Den prosessen som er igangsatt i departementet skal sikre nødvendig utredning av blant annet den faktiske situasjonen på Fosen og effekten av mulige avbøtende tiltak, før et nytt vedtak fattes. Dette er nødvendig for å sørge for en forsvarlig saksbehandling i departementet og innebærer ingen overprøving av Høyesteretts dom.

I tråd med prinsippet i forvaltningsloven § 11 a, må saken forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Både sakens viktighet, oppfyllelse av forvaltningslovens saksbehandlingsregler og faktum i saken har betydning for hva som må anses som en forsvarlig saksbehandlingstid.

Når det gjelder det sistnevnte, mener departementet at det i den avveiningen av ulike hensyn som forvaltningsprosessen skal ivareta, er relevant at Høyesterett har lagt til grunn at konsesjonsvedtaket krenker rettigheten etter SP artikkel 27 fordi anlegget på sikt vil utgjøre en alvorlig trussel mot kulturøvelsen.

Prosessen videre
Departementet har stor forståelse for at det er belastende for reindriftsutøverne å stå i en forvaltnings- og domstolsprosess som allerede har strukket seg over mange år. Det er beklagelig at vi har kommet i en situasjon som krever nye prosesser på Fosen.

Som beskrevet over, er det nødvendig at det gjennomføres en forvaltningsprosess for at det skal kunne fattes nye vedtak. I denne prosessen må det gjennomføres utredninger for å skaffe tilveie et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for de vedtakene som skal fattes, og det må identifiseres og vurderes ulike avbøtende tiltak som er nødvendige for å sikre at driften av vindkraftanleggene ikke strider med reineiernes rett til kulturutøvelse etter SP artikkel 27.

Departementet vil i prosessen legge stor vekt på å finne frem til løsninger som reineierne selv mener er forsvarlige. For å få til dette er vi avhengige av at reineierne gir innspill til utredningene som skal gjennomføres og foreslår aktuelle tiltak.

Departementet ønsker derfor videre dialog der reineierne har mulighet til å komme med innspill til hva de mener er viktig i den videre prosessen, derunder aktuelle avbøtende tiltak og forslag til utredningsprogram og fagmiljøer til å foreta utredningene. Fra statlig side vil representanter fra Olje- og energidepartementet delta sammen med representanter fra Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Departementet har mottatt utkast til utredningsprogram fra Roan Vind og Fosen Vind. Utkastene er foreløpig drøftet i møte med både Nordgruppen og Sørgruppen 11. februar 2022, der reindriften ga klart uttrykk for at opplegget presentert i utkast til utredningsprogram er for vidtrekkende, og i tillegg drøftet i møte med Nordgruppen 3. juni 2022 og Sørgruppen 22. juni 2022.

Vindkraftselskapene har i brev av 16. juni foreslått konkretiseringer av programmet, og dette er oversendt reindriften. I departementets videre dialog med reindriften er målet at utredningsprogrammet kan diskuteres og konkretiseres ytterligere.

Med hilsen
Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør


Mathias Rasmussen
førstekonsulent

 

Kopi
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Norske reindriftssamers landsforbund
Ørland kommune
Åfjord kommune