Regjeringen beklager til reindriftssamene på Fosen

Regjeringen beklager overfor reindrifta på Fosen at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamene på Fosen sin mulighet til å dyrke sin kultur. Dette var fordi Høyesterett fant at vedtakene fattet i 2013 ikke inneholdt tilfredsstillende avbøtende tiltak som gjør at vedtakene står seg etter menneskerettighetene.

Sametingspresident Silje Karine Muotka og olje- og energiminister Terje Aasland taler på et pressemøte
Olje- og energiminister Terje Aasland hadde møte med sametingspresident Silje Karine Muotka i Oslo torsdag 2. mars 2023. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

Torsdag møtte olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch noen av reindriftssamene på Fosen og representanter fra Norske Reindriftsamers Landsforbund og beklaget på vegne av regjeringen overfor dem. I tillegg møtte statsrådene sametingspresident Silje Karine Muotka. I dette møtet gjentok Aasland beklagelsen.

— Reindriftssamene på Fosen har over lang tid stått i en krevende og uavklart situasjon. Det er jeg lei meg for, og jeg har derfor beklaget at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamene på Fosen sin mulighet til å dyrke sin kultur, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Se pressemøtet med olje- og energiministeren, landbruksministeren og sametingspresidenten i opptak

Nett-tv Pressemøte om Fosen-saken

Se sendingen her

Se sendingen her

Ønsker fremdrift i saken

Olje- og energidepartementet ga i 2013 konsesjon etter energiloven for bygging og drift av flere vindkraftverk på Fosen og i snillfjordområdet. For anleggene på Storheia og Roan kom Høyesterett i 2021 fram til at konsesjonsvedtakene var ugyldige fordi de strider mot reindriftssamenes rett til å dyrke sin kultur. Grunnen til dette var at det ikke var satt inn tilstrekkelige avbøtende tiltak. Regjeringen jobber nå med å finne løsninger som sikrer reindriftssamenes rettigheter. Et nytt vedtak må utredes slik at vi får et oppdatert, godt faglig grunnlag slik at vedtakene står seg i framtiden.

Straks etter Høyesteretts dom, satte Olje- og energidepartementet i gang arbeidet med å finne en ny løsning i denne saken, og vindkraftselskapene sendte over sine innspill til utredningen i februar 2022. Etter dette har det vært flere konsultasjoner og samtaler med reindriften og Sametinget, men hvordan utredningene skal gjennomføres er ikke landet.

— Høyesterett legger til grunn at konsesjonsvedtakene er ugyldige. Det betyr at vi må fatte nye vedtak som ivaretar samenes rettigheter. Høyesterett sier ikke noe om hva som skal skje med vindturbinene. Det har vi siden høsten 2021 jobbet med å finne ut av, og det er ikke tilfredsstillende at det har gått så lang tid uten at vi har funnet en løsning. Jeg er opptatt av at vi nå får framdrift i saken, sier Aasland.

— Hva som skal skje avhenger av hva utredningene viser. Målet er å finne en løsning som sikrer reindriftens rettigheter. Dette er et arbeid som flere departementer arbeider svært tett sammen om. Vi utelukker ingen løsninger, sier olje- og energiministeren.