Olje- og energiministerens innlegg på pressemøtet om Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget på pressemøtet om Fosen-saken torsdag 2. mars 2023.

Bilde fra pressemøtet om Fosen-saken der Sametingspresident Silje Karine Moutka, olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch  stå ved siden av hverandre
Sametingspresident Silje Karine Moutka, olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch på pressemøtet om Fosen-saken. Foto: OED

Sjekkes mot fremføring.

God ettermiddag.

Jeg vil takke sametingspresidenten for et godt møte. Sammen med landbruksministeren har vi drøftet situasjonen vi står i, og ikke minst det jeg opplever vi alle er opptatt av, hvordan vi nå skal komme videre i en vanskelig sak.

Jeg vil likevel starte med å rette fokus mot den parten i denne saken som jeg mener dette primært handler om, nemlig reindriftssamene på Fosen. De har over lang tid stått i en krevende og uavklart situasjon. Det er jeg lei meg for.

Regjeringens budskap er tydelig og klart, vi skal følge opp Høyesteretts dom slik at rettighetene til reindriftssamene på Fosen blir ivaretatt. 

Reindriftsnæringa er ei tradisjonsrik næring, ei næring som driver med mål om å kunne la arven gå videre til neste generasjon. Generasjonsperspektivet står sterkt i den tradisjonen, at man skal kunne overlate til neste generasjon ei reindriftsnæring som er bærekraftig. Ei næring vi er svært stolte av og som vi har et nasjonalt ansvar for å ta vare på.

Før møtet med sametingspresidenten i dag hadde jeg og landbruksministeren et møte med Terje Haugen, Leif Arne Jåma og flere representanter for reindriftssamene på Fosen. I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamene på Fosen sin mulighet til å dyrke sin kultur. Dette var fordi Høyesterett fant at vedtakene fattet i 2013 ikke inneholdt tilfredsstillende avbøtende tiltak som gjør at vedtakene står etter menneskerettighetene. Jeg meddelte også til sametingspresidenten på møtet vi hadde i dag at jeg har beklaget overfor reinbeitedistriktene på Fosen.

Mitt klare budskap i samtalen med representantene fra Fosen og reindriftseierne der var også at nå må vi komme videre i denne saken.

Jeg mener ikke det er tilfredsstillende at prosessen til nå har tatt så lang tid. Vi ønsker å finne en løsning så fort som mulig.

Høyesterettsdommen gir myndighetene et stort handlingsrom for å vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle, og jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger.

Jeg har også meddelt reindrifta på Fosen at jeg, landbruksministeren og statsministeren vil jobbe videre sammen med reindrifta og Sametinget for å finne løsninger som kan iverksettes allerede nå på kort sikt.

I tillegg må vi fortsette prosessen med å finne de langsiktige løsningene.

Vi har siden høyesterettsdommen falt i oktober 2021 jobbet med å få på plass et spor for veien videre som gjør at vi ender opp med et nytt vedtak i denne saken. Dette er fortsatt min øverste prioritet.

Jeg mener at vi har hatt gode samtaler nå om dette. Vi har et felles mål om at vi i løpet av mars må sette i gang med den kunnskapsinnhentingen, hvor vi skal ha en god, sterk faglig kompetanse, også reindriftsfaglig kompetanse, i det arbeidet som skal gjøres videre.  

Vi må fortsatt lande et utredningsprogram som gjør at vi kommer over i neste fase, nemlig å få samlet inn et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Jeg opplever at vi har hatt gode og respektfulle samtaler. Og jeg vil ta initiativ til at vi samtaler oftere. 

Jeg har tidligere uttalt at mitt mål er å finne fram til løsninger som gjør at vindkrafta på Fosen og reindrifta kan sameksistere, hvis det er mulig. 

Det er en jobb jeg fortsatt har sterk tro på at vi kan lykkes med.