NIBIO skal utrede tilleggsareal for vinterbeite for Sør-Fosen sijte

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) får i oppdrag å identifisere, avgrense og utrede mulige arealer for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

18. desember 2023 ble det inngått en minnelig avtale mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind. Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper, samt gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Sør-Fosen sijte i et generasjonsperspektiv.

I avtalen legges det til rette for at Sør-Fosen sijte skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt. Et aktuelt areal må være egnet som vinterbeite og må ligge i akseptabel transportavstand fra Sør-Fosen. Det tas sikte på at et areal skal kunne tas i bruk vinteren 2026/27.

På ønske fra partene har staten tatt på seg ansvaret for å gjennomføre en prosess med sikte på å skaffe et slikt tilleggsareal. Energidepartementet har i dag gitt NIBIO i oppdrag å identifisere, avgrense og utrede mulige arealer for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt, i den hensikt å fremskaffe et tilleggsareal for Sør-Fosen sijte. Mulige tilleggsarealer må ligge utenfor det samiske reinbeiteområdet og utenfor reindriftsområdet i Trollheimen. Arealene bør i tillegg ligge utenfor villreinens leveområder. Arealet skal gi grunnlag for god dyrevelferd og må ligge i akseptabel transportavstand.

– Staten har vært tydelig på at den skal følge opp sin forpliktelse overfor Sør-Fosen sijte. Jeg er glad for at denne prosessen nå er i gang, og ser frem til resultatet, sier energiminister Terje Aasland.

NIBIO skal kartlegge og vurdere alternative arealer med rangering av egnethet. Kartleggingen skal også inneholde oversikt over arealer som er vurdert som uaktuelle, med en kort begrunnelse for vurderingen. Dersom det foreligger flere alternative arealer som tilfredsstiller kravene som er satt, skal utredningen beskrive de 2 eller 3 mest egnede alternativene.

Oppdraget skal ferdigstilles i en rapport som skal overleveres til Energidepartementet i august 2024. Informasjon og data som fremkommer gjennom utredningen skal stilles til disposisjon for en etterfølgende reguleringsprosess etter plan- og bygningsloven og konsesjonsbehandling etter reindriftsloven.