Falástallanrusttegat

Spealloruđat falástallanrusttegiid huksemii ja divodeapmái ásahit infrastruktuvrra mii dagaha álbmogii vejolašvuođa doaimmahit iežas organiserejuvvon doaimmaid ja doaimmaid eaktodáhtolaš miellahttovuođustuvvon falástallama bakte.

Skovit, diehtočállosat, oaivádusat ja statistihkka juhkkojuvvon spealloruđat falástallanrusttegiidda, geahča www.anleggsregisteret.no

Rusttegat báikkálašbirrasis mat movttiidahttet ja duhtadit mánáid dárbbu searvat rumašlaš doaimmaide juogo organiserejuvvon dahje ieš organiserejuvvon doaimmain, vuoruhuvvo earenoamážiid. Go lea sáhka nuorain, de lea mihttomearri ahte ovdánahttit rusttegiid mat duhtadit nuoraid dárbbu beassat vásihit hástalusaid ja variašuvnna. Nuorat galget beassat leat mielde hábmemis rusttegiid. Rusttegat galget doaibmat buori sosiála deaivvadanbáikin báikegottiin.

Spealloruđat hukset ja ođasmahttit rusttegiid falástallan- ja rumašlaš doaimmaide main lea stuorra atnupotentiála, ja lagasbirasrusttegat, lea guovddáš gaskaoamit ollašuhttimis stáhtalaš rusttetsuorggi mihttomeriid.

Lassiárvodivada buhtadus go hukset falástallanrusttegiid

Lea Lotteriija- ja vuođđudusbearráigeahčču mii hálddaša buhtadusortnega. 

Ordnet guoská falástallanrusttegiidda main huksenbarggut leat álggahuvvon maŋŋil jagi 2010 ođđajagimánu 1. beaivvi. Dat guoská buohkaide geat ollašuhttet speallanruđaid oažžuma eavttuid Kultur- ja dásseárvodepartemeanta doarjjaortnega bakte huksemii (maiddái divodit) falástallanrusttegiid, earret suohkanat/fylkkasuohkanat ja suohkana ásahusat.

Sáhttá ohcat buhtaduvvot lassiárvodiva goluid mat gullet rusttetbeliide masa sáhttá oažžut doarjaga spealloruđain. Lassiárvodivada buhtadusa ohcan ii gáibit ahte lea ožžon spealloruđaid, muhto ferte gávdnot dohkkehuvvon ohcamuš spealloruđain dan rusttegii. Rehketdoalloskovvi ja rehketdoallodárkkisteaddji raporta galgá čuovvut mielddusin lassiárvodivada ohcamuššii.

Geahča Lotteriija- ja vuođđudusbearráigeahču neahttasiidduin gos leat dieđut ortnega birra. 

Spealloruđat dávviriidda

Doarjjaortnega dávviriidda hálddaša NFL. Ohcanskovit, ja liige dieđut ohcanvuohki ja njuolggadusat doarjaga juohkimis, gávdnojit NFL neahttasiiddus ja juohke ovttaskas sierralihtus. NFL neahttasiidu