Ohcan

Čájeha 101-120 oktiibuot 1818 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Statped

  02.04.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  190402Høringsutkast Autisme-Tourette_Statped

 • PPT for Fitjar, Tysnes og Stord

  02.04.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Med ståstad i PPT og medansvar for den pedagogiske tilrettelegginga for barn og elevar med autisme kjem følgjande innspel: Det er stor trong for avklaring av roller og mandat til dei ulike tenestene. Særleg gjeld dette: Kva skal vere opplæring/

 • Samlet innspill fra unge voksne med Tourettes syndrom og pårørende/ledsagere

  02.04.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Innspill-til-autisme-og-touretteutvalget-fra-oss-på-Frambu.pdf

 • Mediapolitihkka ođđa áigái

  29.03.2019 Sártnit/sáhkavuorut Kulturdepartemeanta

  Norga lea dat riika máilmmis gos preassafriddjavuohta lea hui nanus. Dat addá midjiide ovddasvástádusa, muhto mearkkaša maid ahte mis lea ollu maid sáhttit massit. Ođđa mediamáilmmis lea dál deháleappot go goassige ovdal ahte mis lea sorjjasmeahttun

  Lágideaddji: Kultur- ja dásseárvoministtar Trine Skei Grande Medier24, 29.03.2019

 • Neahtta-tv

  Ráđđehus áigu rievdadit mediadoarjaga sihkkarastin dihte guhkitáiggi ja einnostahttit ruhtadeami

  29.03.2019 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  Ráđđehus áigu ásahit bissovaš, guhkitáiggi ekonomalaš rámmaid NRK ja njuolga mediadoarjagiid várás, vai vuostáiváldit ožžot eanet einnostahttit eavttuid ja stuorit iešmearrideami. Ráđđehus ásaha maid sorjjaskeahtes mediadoarjjaráđi mii galgá

 • Norges fjerde OGP handlingsplan

  29.03.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom departementene og det sivile samfunn. Den inneholder i alt åtte forpliktelser under de tre hovedområdene «Åpenhet i forvaltningen», «Antikorrupsjon» og «Viderebruk av data». Planen trer i kraft

 • Vil du samarbeide med sosiale entreprenører, men er usikker på hva anskaffelsesregelverket sier?

  28.03.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  Nå lanseres en veileder som viser hvordan offentlige oppdragsgivere aktivt kan bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket ved kjøp av tjenester fra sosiale entreprenører. De sosiale entreprenørene representerer en innovasjonskraft som kan

 • Frokostseminar 1. april : Lær av Varner

  28.03.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Initiativ for etisk handel inviterer sammen med Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv til en frokost-økt hvor vi med hjelp av den ferske innføringen i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, vil gi deltakerne en praktisk innføring i hvordan

 • – Alle som berøres skal høres

  28.03.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Dette er en artikkel hentet fra Kontaktpunktets årsrapport for 2018. Tekst: Silje Berggrav. – Samfunnsansvar handler om å være krystallklare på hvilke krav vi ønsker å etterleve når det kommer til miljø, menneskerettigheter og antikorrupsjon. Alle i

 • Oppstart kurs i ansvarlig næringsliv høsten 2019

  28.03.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv kjører i gang ny runde av vårt populære kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter. Kurset består av tre heldagssamlinger, som vil gå utover høsten, med første samling 26. august

 • Referat fra møte i referansegruppen 13. mars 2019

  28.03.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Referat fra møte i referansegruppa 13. mars 2019 (PDF)

 • Servodat buohkaid várás

  27.03.2019 Plánat/strategiijat Mánáid- ja bearašdepartemeanta, Bargo- ja sosiáladepartemeanta, Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta, Johtalusdepartemeanta , Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta, Kulturdepartemeanta, Máhttodepartemeanta, Olgoriikadepartemeanta

  Ráđđehusa strategiija olbmuid várás, geain leat fuotnánan doaibmanávccat, 2020-2030

 • Našuvnnalaš njuolggadusat 1. dássái leat mearriduvvon

  25.03.2019 Artihkal Máhttodepartemeanta

  Našuvnnalaš njuolggadusat 1. dássái mearriduvvojedje njukčamánu 15. beaivvi 2019:s. Dat čalmmustahttá deaŧalaš olahusa dearvvašvuođa- ja sosiálafágaoahpuid historjjálaš ovdánahttinbarggus.

 • Háliidat bissehit olgoriikalaš ruhtaspealuid máinnusteami

  15.03.2019 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  Kulturdepartemeanta lea sádden gulaskuddamii rievdadusevttohusa áibmomedialáhkii. Ulbmil lea bissehit olgoriikalaš ruhtaspeallanmáinnusteami, hehtten dihte speallansorjavaččaid vásiheames dákkár máinnustemiid.

 • Bli med på å utvikle en modell om innovasjonskultur

  15.03.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  Vi skal utvikle og teste et konsept som viser idealsituasjonen av ferdigheter, kultur og tankesett som kan fremme innovasjon i offentlig sektor. For å gjøre det vil vi samle personer med forskjellige erfaringer og kompetanser. Resultatet vil vi

 • Arbeidet med ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter er i gang

  13.03.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Departementet skal lage en stortingsmelding om nasjonale minoriteter, som skal legges fram i 2020. For å skaffe bakgrunnsinformasjon til meldingen har departementet satt ut et oppdrag for å se på om virkemidlene som er brukt har bidratt til å nå

 • Neahtta-tv

  Stáhta olgoriikka penšunfoanddas rátkit petroleumohcan- ja buvttadanfitnodagaid

  08.03.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  -Ráđđehus áigu Stáhta olgoriikka penšunfoanddas (SPU) rátkit energiijasuorggi gullevaš fitnodagaid mat dušše ohcet ja buvttadit petroleuma, unnidan dihte norgga ekonomiijai laktáseaddji riskkaid heajos oljodietnasiid geažil.

 • Finnmark Rein lea jagi bohccobiergogaskkusteaddji 2018

  01.03.2019 Ođas Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Stáhtačálli Widar Skogan lea odne juohkán Finnmark Reinii jagi bohccobiergogaskkusteaddji bálkkašumi 2018. Allaárvosaš bálkkašupmi dávista fitnodaga barggu boazodoalu nannemiin ja bohccobierggu beaggimiin.

 • Neahtta-tv

  Vejolašvuođat buohkaide: Stuoradiggedieđáhus juohkima ja sosiála ceavzilvuođa birra

  01.03.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Norga lea daid riikkaid searvvis máilmmis main lea unnimus earáláganvuohta. Ráđđehus áigo joatkit dakkár politihka mii seailluha servodaga mas lea alla eallinstandárda ja unnán erohusat, ja mii addá buohkaide vejolašvuođaid.

 • Soahpan 136,1 miljovnna kruvnnu ođđa boazodoallošiehtadussii

  26.02.2019 Ođas Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Norgga boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) ja Stáhta leat maŋŋebárgga eahkeda soahpan ođđa boazodoallošiehtadusa áigodahkii 01.07.2019 - 30.06.2020. Boazodoallošiehtadusa 2019/2010 ekonomalaš rámma lea 136,1 miljovnna kruvnnu. Lassáneapmi lea 13

Bajás