Ohcan

Čájeha 101-120 oktiibuot 1809 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Eaktodáhtolašguovddážat

  13.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Eaktodáhtolašguovddážat leat báikkálaš deaivvadanbáikkit mat čatnet oktii olbmuid ja organisašuvnnaid ja das duddjojuvvo buorre eaktodáhtolaš biras, buorit doaibmafálaldagat ja buorre ovttasbargu báikkálaš almmolašvuođain.

 • Falástallanpolitihkka

  13.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Falástallanpolitihkka galgá álbmogii sihkkarastit viiddis báikkálaš doaibmafálaldagaid, sihke eaktodáhtolaš miellahttovuođustuvvon falástallama dahje iežas lágiduvvon doaimmaid bakte.

 • Dahkkivuoigatvuođat

  12.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Go muddejit dahkkivuoigatvuođaid, de lea mávssolaš fuolahit ahte lea dássedeaddu vuoigatvuođalaččaid beroštumiin oažžut ruđalaš dietnasa iežaset doaimmain ja servodaga ja geavaheddjiid beroštumiin beassat geavahit vuoigŋaduoji ja oažžut kulturárbbi

 • Avdeling for voksenhabilitering Ahus og Avdeling for nevrohabilitering, OUS

  08.08.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Spesialisthelsetjenestens tilbud ved autismespekterforstyrrelse bør splittes opp Vi mener at man bør dele inn ASF ansvaret etter kognitivt nivå, på samme måte som «Prioriteringsveilederen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten 2015»

 • Badjásasj oasse – árvo ja prinsihpa vuodoåhpadussaj

  06.08.2019 Láhkaásahus Máhttodepartemeanta

  Badjásasj oasse - árvo ja prinsihpa vuodoåhpadussaj le oassen oahppoplánajs, ja le mierreduvvam gånågisá resolusjåvnå baktu ragátmáno 1. biejve 2017 láhkaloahpádusájn åhpaduslágas § 1-5.

 • Referat fra første møte i interessentforum

  24.07.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Her finner du referat fra møtet sammen med deltakerliste. Her ligger også presentasjonen som OGP-rådsdeltaker Tor Dølvik holdt på møtet. Det vil bli holdt et nytt interessentforum til høsten. Deltagerliste (PDF) Referat (PDF) Tor Dølviks

 • Stuoradiggedieđáhus sámi gielaid, kultuvrra ja servodateallima birra

  21.06.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  − Ráđđehus almmuha odne stuoradiggedieđáhusa sámi gielaid, kultuvrra ja servodateallima birra - boahtteáigái ráhkkaneaddji dieđáhus sámepolitihka birra. Sávvamis dieđáhus lohkkojuvvo ja divaštallojuvvo, ja ahte mii oažžut ollu buriid oaiviliid mo

 • Meld. St. 31 (2018–2019) - Sámi giella, kultuvra ja servodateallin

  21.06.2019 Dieđáhus Stuorradiggái Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

 • Prop. 134 L (2018–2019) - Rivdadusat finnmárkkulágas (rievdadusat Romssa ja Finnmárkku fylkkaid ovttastahttima geažil)

  21.06.2019 Proposišuvnnat Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

 • Ođđa boazodoallostivra nammaduvvon

  21.06.2019 Ođas Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ja Sámediggi leat nammadan ođđa Boazodoallostivrra suoidnemánu 1. b. 2019 rájes juovlamánu 31. b. 2022 rádjái.

 • Sámi Giellagáldu – Davviriikkalaš sámegielaid fága- ja resursaguovddáža organisašuvdnahámi árvvoštallan

  19.06.2019 Raporta Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Raporta bargojoavkkus mii galggai čielggadit mo lea vejolaš hábmet bistevaš organisašuvdnamodealla Sámi Giellagáldu várás.

 • Informasjon fra OGPs toppmøte i Ottawa

  19.06.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Viktige hovedtema for dette toppmøtet var tillit, antikorrupsjon, åpenhet om reelle rettighetshavere, f.eks. aksjeeiere, åpenhet om store kontrakter og offentlige anskaffelser, likestilling, inkludering av ungdom og forsvar av sivile rettigheter som

 • Aarborten tjïelte – suohkana namma sámegillii

  14.06.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Stáhtaráđđi lea geassemánu 14.b. mearridan ahte Aarborte suohkana almmolaš namma sámegillii galgá leat Aarborten tjïelte.

 • Nytt OGP-råd

  13.06.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Rådet vil også ha som oppgave å bidra til at Norge er ledende på arbeid med åpenhet i forvaltningen. Rådet har seks deltakere: Tor Dølvik er tilknyttet Transparency International (TI). Han har arbeidet i KRD, Oslo kommune og i prosjektlederarbeid

 • Hvordan kan offentlig sektor utvikle seg fram mot 2040?

  12.06.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  Tretti ledere og ansatte fra ulike deler av offentlig sektor har, i tre samlinger, analysert drivkrefter, beskrevet hendelser og bygget scenariofortellinger for 2040. Nå er den strategiske framsynsprosessen avsluttet, og arbeidet er samlet i en

 • 1. juli trer den fjerde OGP handlingsplan i kraft

  11.06.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Første møtet i interessentforumet er 17. juni kl. 10.00. Møtet avholdes i Regjeringskvartalet, Akersgata 59. Husk å melde ifra innen 13. juni! Se vedlagte brev for nærmere informasjon (PDF)

 • Norsk tilslutning til OECD-erklæring om innovasjon i offentlig sektor

  07.06.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  OECDs nettverk OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) har utviklet en erklæring som tilkjennegir behovet for å arbeide systematisk med innovasjon som en del av kjernevirksomheten i offentlig sektor. Begrunnelsen er knyttet til utfordringer

 • Intenšuvdnašiehtadus eanet fátmmasteaddji bargoeallima birra (IA-šiehtadus) 2019–2022

  03.06.2019 Artihkal Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Intenšuvdnašiehtadus eanet fátmmasteaddji bargoeallima birra (IA-šiehtadus). Bargoeallin mas lea sadji buohkaide. Ođđajagimánu 1. b. 2019 - juovlamánu 31. b. 2022

 • Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag

  03.06.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Visjonen til AiN er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn. Vi håper utvalget styrker grunnlaget for dette for fremtidige genereasjoner. Fiona Druett for AiN, Sør-Trøndelag fylkeslag AiN-Trøndelag-innspill-til-Autismeutvalget.pdf

 • Foreningen Spekteret

  03.06.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Det følgende er Foreningen Spekterets innspill til Autisme- og Tourettesutvalget 2019. Innholdet består av viktige ønskemål og grunnleggende betraktninger som bør legge føringer for utforming av tjenester. Våre medlemmer ønsker å bidra i samfunnet

Bajás