Ohcan

Čájeha 101-120 oktiibuot 1823 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Neahtta-tv

  Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Norgga ekonomiija nana ovdáneapmi joatká

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Norgga ekonomiija ovdána bures. Eanet olbmot leat barggus, ja lassáneapmi lea buorre. Nannánfitnodagat eai leat logi jahkái investeren nu ollu go dál. Positiiva ovdáneapmi orru ain joatkimin. 2019 reviderejuvvon bušeahtas áigu ráđđehus joatkit

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Alkoholadivat geahpeduvvo siderjuhkosiin ja sullasaččain mat buvttaduvvojit smávva fitnodagain

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha geahpedit alkoholadivada siderjuhkosiin ja sullasaš alkoholajuhkosiin mat buvttaduvvojit smávva fitnodagain. - Ovttalágan meannudeami vuhtiiváldima geažil lea govttolaš ahte divatgeahpádus guoská maiddái eará sullasaš juhkosiidda go

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Geardedivat geahpeduvvo mohtorsihkkeliin

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha geahpedit geardedivada mohtorsihkkeliin. - Dál mii fas geahpedat geardedivada mohtorsihkkeliin, lohká ruhtadanministtar Siv Jensen (OvB).

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Lassiárvodivatluvven elektronalaš áigeállagiin ja girjjiin

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha heaittihit lassiárvodivada elektronalaš áigeállagiidda ja girjiide suoidnemánu 1.b.2019 rájes. - Luvven sihkkarastá ahte prentejuvvon- ja elektronalaš áigeállagat ja girjjit meannuduvvojit ovtta láhkai, ja čuovvu servodaga digitála

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Geardedivat heaittihuvvo biillain mat leat boarrásut go 20 jagi

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus evttoha heaittihit geardedivada biillaide mat leat boarrásut go 20 jagi. - Dál čuovvulat Granavolden-cealkámuša ja heaittihat geardedivada biillaide mat leat boarrásut go 20 jagi, lohká ruhtadanministtar Siv Jensen (OvB).

 • Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahtta: Jagi 2019 reviderejuvvon nationálabušeahta váldologut

  14.05.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ruhtadandepartemeanta almmuha ovtta oasi váldologuin ovdal go reviderejuvvon nationálabušeahtta almmuhuvvo diibmu 10:45 vai buohkat besset árvvoštallat dieđuid mat sáhttet leat sensitiiva gálvomárkana ektui. Dárkilis meroštallojuvvon tabealla

 • Finnmark fylkeslag, Autismeforeningen

  10.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Helsetjenester: Helhetlig helsetjeneste for barn og unge og voksne gamle med autisme må nødvendigvis innebære at de ulike spesialiseringene for barn, ungdom og eldre får kunnskap om autisme. Mange tenker at det aller viktigste er det å få en

 • Spealloruđaid juogadeapmi valáštallanulbmiliidda (Váldojuogadeapmi)

  10.05.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Norsk Tipping speallobadjebáza juhkkojuvvo ná: Álggos juhkkojuvvo 6,4 proseanta dearvvašvuođa- ja návccaiduhttinulbmiliidda. Dasto juhkkojuvvo loahppa badjebáza 64 proseanttain valáštallanulbmiliidda, 18 proseanta kulturulbmiliidda ja 18 proseanta

 • Delta på OECDs globale forum for ansvarlig næringsliv i Bangkok 12.-13. juni 2019

  10.05.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Noen av årets temaer: Aktsomhetsvurderinger i globale verdikjeder – matsikkerhet og bærekraft – elektronikk og produksjon – finanssektoren Klima og negativ påvirkning knyttet til menneskerettigheter Arbeidstakerrettigheter i globale leverandørkjeder

 • NCP Norway Annual Report 2018

  09.05.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

    The annual report presents the efforts of NCP Norway in promoting the OECD guidelines in Norway and internationally through our courses in due diligence for responsible business conduct as well as introducing tools adapted to specific sectors. “It

 • Gulaskuddancealkámušat girjerádjostrategiijai

  09.05.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Kulturdepartemeanta lea ožžon gulaskuddancealkámušaid ođđa strategiijai.

 • Journalisttaid persovdnadieđuid gieđahallan

  09.05.2019 Artihkal Johtalusdepartemeanta

  Johtalusdepartemeanta gieđahallá buot journalisttaid persovdnadieđuid geat váldet minguin oktavuođa. Dat persovdnadieđut leat namma ja oktavuođadieđut, čanasteapmi redakšuvdnii, ja sisdoallu jearaldagas mii lonohallojuvvo e-boasttas ja telefovnnas.

 • Johtolatdepartemeantta ovddasvástádussuorggit

  06.05.2019 Artihkal Johtalusdepartemeanta

  Johtolatdepartemeanttas lea váldoovddasvástádus rámmaeavttuin mat gusket poastadoaimmahahkii, áibmojohtolat-, geaidno- ja ruovdemáđijasuorgái, riikageaidnofearggaide, riddohálddašeapmái ja hámman- ja mearrajohtolatpolitihkkii.

 • Enighet mellom ING og sivilsamfunn i første klimarelaterte klagesak

  02.05.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Dette er første gang et kontaktpunkt har behandlet en klagesak om klima og Parisavtalen. Det nederlandske kontaktpunktet uttaler i sin slutterklæring at for å etterleve OECDs retningslinjer må ING og andre kommersielle banker bestrebe seg på å

 • Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal Fylkeslag

  30.04.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Autismeforeningen har de siste årene hatt økt fokus på det kommunale tjenestetilbudet og på skoletilbud (skolevegring) i Møre og Romsdal fylke, i mange kommuner. Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag har det siste året sett en markant økning i

 • Stáhtarehketdoallu 2018

  26.04.2019 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Stáhtabušeahta ja Statens Pensjonsfonda (Stáhta penšuvdnafoandda) obbalaš badjelbáza lei 257,4 miljárdda ruvnno 2018:s. Stáhtarehketdoalu oljomuddejuvvon vuolláibáza, mii lei 218,5 miljárdda ruvnno 2018:s, mii lea lea 7,0 miljárdda unnit go

 • Norsk Tourette Forening, Vestfold Fylkeslag

  23.04.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Innspill-til-autisme-og-tourettesutvalget.pdf

 • Bargorámmat

  23.04.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Ulbmil lea ráhkadit nationála strategiija stáhta ovddasvástádusa ja boahtteáigásaš girjerádjosuorggi ovdánahttindoaimmaid birra, ja dan ferte geahččat álbmotgirjeráju, skuvlagirjeráju ja universitehta- ja allaskuvlagirjeráju oktavuođas.

 • OGP Toppmøte i Ottawa

  17.04.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Den offisielle dagsordenen er ennå ikke kommet, men vertskapet lover et variert program. Se ellers OGPs hjemmeside om toppmøtet. Vi minner om at stikkord for dette møtet er: Inkludering Sikre deltakelse Digitalt demokrati Toppmøtet er åpent både for

 • Få internasjonal oppmerksomhet om ditt innovasjonsprosjekt – søk nå for å vinne EPSA 2019

  12.04.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  4.-6. november 2019 arrangeres European Public Sector Award (EPSA) for syvende gang i Maastricht. Søknadsfristen er 5. mai I år vil The European Institute of Public Administration (EIPA) dele ut EPSA for syvende gang. Offentlige virksomheter både på

Bajás