Ohcan

Čájeha 81-100 oktiibuot 1809 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Forskrift om tilskudd til romanifolket/taterne er vedtatt

  03.10.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Det er lagt vekt på at forskriften skal være på et overordnet nivå, slik at mer detaljerte krav heller vil framkomme av Kulturrådets retningslinjer, i utlysningstekst og i tildelingsbrev. Romanifolket/taternes involvering i arbeidet med ordningen

 • Nordic Baltic NCPs step up efforts for responsible business conduct

  01.10.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Norway hosted seminar for Nordic Baltic NCPs Norway’s National Contact Point hosted the seminar 20-21 May in Oslo, with focus on peer learning and sharing of best practices from the contact points’ work in promoting responsible business conduct. A

 • FN-forum: søkelys på myndighetenes ansvar for ansvarlig næringsliv

  01.10.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  På FNs forum i Genéve blir man oppdatert på siste trender og utvikling innen ansvarlig næringsliv. [dss-hidden] Viktig og aktuelt forum Forumet er verdens fremste møteplass for aktører med interesse for ansvarlig næringsliv. Det samler mer enn 2000

 • Digitaliseren lea temá go Stuoradiggedieđáhus sámepolitihka 2020 birra almmuhuvvo

  25.09.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Ráđđehus lea mearridan ahte digitaliseren galgá temán go boahtte jagi almmuha stuoradiggedieđáhusa sámepolitihka birra, cealká gielda- ja ođasmahttinministtar Monica Mæland.

 • Sávvá Sámediggái lihku 30-jagi beaivái

  25.09.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Háliidan sávvat Sámediggái lihku 30-jagi beaivái. Sámediggi sáhttá čujuhit rámálmas bohtosiidda dan maŋemus 30 jagis, lohká gielda- ja ođasmahttinministtar Monica Mæland.

 • To statsråder møtte Samarbeidsforum mot fattigdom

  24.09.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte Samarbeidsforum mot fattigdom 23. september. Tema for møtet var bolig. Møtet ble ledet av kommunal- og moderniseringsministeren, som innledet med å

 • Internationála Ibsenbálkkašupmi ja Internationála Ibsenstipeanddat

  23.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Stuoradikki stáhtabušeahta 2007 oktavuođas mearriduvvojedje Internationála Ibsenbálkkašupmi ja Internationála Ibsenstipeanddat.

 • Stuorradiggedieđáhus giela birra

  23.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Stuorradiggedieđáhus váldá ovdan beliid giellapolitihkas maid ii leat áigeguovdil dahje relevánta reguleret lágain.

 • Obbalaš giellaláhka

  23.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Ráđđehus áigu ovddidit evttohusa ođđa obbalaš giellaláhkii.

 • NHO Kurs: Ansvarlig næringsliv i internasjonal handel

  19.09.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Kurset vil gi kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og metoden risikobaserte

 • Boklansering: Næringsliv og menneskerettigheter

  17.09.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Forfatterne vil selv presentere boken på lanseringen, etterfulgt av en interessant paneldebatt rundt spørsmålet: Hva er forventningene til næringslivet, og hvordan skal disse innfris? Arrangementet er åpent for alle. For mer informasjon og påmelding

 • Hva er bakgrunnen for endret forvaltning av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne?

  17.09.2019 Sierra neahttabáiki Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Siden 2008 har Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond forvaltet den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Men i 2017 vedtok Stortinget at stiftelsen ikke lenger skulle motta disse midlene over statsbudsjettet. Etter dialog med

 • Čearddalaš vealaheapmi

  16.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Buohkain galget leat seammá vuoigatvuođat, geatnegasvuođat ja vejolašvuođat fuolatkeahttá čearddalaš gullevašvuođas. Vealahanláhka suddje čearddalaš vealaheami vuostá.

 • Hei, verden!

  12.09.2019 Sierra neahttabáiki Fremtidens arbeidsliv

  Velkommen til Nettsteder Regjeringen. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

 • Giellapolitihkka

  10.09.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Giellapolitihka váldoulbmil lea sihkkarastit buresdoaibmi dárogiela buot servodatsurggiin.

 • Monica Mæland vil lære av Molde

  03.09.2019 Sierra neahttabáiki Boligsosial politikk – arbeidet med ny stortingsmelding

  – Her henter jeg masse inspirasjon. Molde er en av kommunene som har null bostedsløse. Det er bra og et mål for alle, sa Mæland. Hun besøkte blant annet Halvveishuset midt i Molde, hvor kommunen følger opp vanskeligstilte med bolig og tjenester. NRK

 • Doarjja Norgga falástallanlihttui ja olympia ja paralympia komiteai (NFL)

  28.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Norgga falástallanlihttu ja olympia ja paralympia komitea (NFL) lea eanemus guovddáš ovttasbargoguoibmi eiseválddiide doaimmaid bealde.

 • Earenoamáš falástallandoaimmat

  28.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Sávrudanávdnasiid eastadeapmi, doarjja searvadahttinbargui falástallanservviide, doarjja joavkkuide geain leat earenoamáš dárbbut ja astoáiggedoaimmat mánáide ja nuoraide.

 • Riikkaidgaskasaš valáštallanovttasbargu

  28.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Kulturdepartemeanta lea searvan riikkaidgaskasaš ovttasbargui valáštallansuorggis. Departemeanta lea mielde Eurohpáráđis ja máŋggaid sávrudanmirkkuid vuosttildanbargguin ja valáštallanrusttegiid ovttasbarggus. Dan lassin lea eiseválddiid dásis

 • Falástallanrusttegat

  14.08.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Spealloruđat falástallanrusttegiid huksemii ja divodeapmái ásahit infrastruktuvrra mii dagaha álbmogii vejolašvuođa doaimmahit iežas organiserejuvvon doaimmaid ja doaimmaid eaktodáhtolaš miellahttovuođustuvvon falástallama bakte.

Bajás