Ekspedišuvdnahoavda Lisbeth Fransplass

Ekspedišuvdnahoavda Lisbeth Fransplass Røren

Integrerenossodat

E-poasta: Lisbeth-Fransplass.Roren@aid.dep.no
Telefovdna: 22 24 74 61