Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Eanandoallopolitihkka fátmmasta eananhálddašeami, eanan- ja meahccedoalu, elliiddoalu, boazodoalu ja ođđa ealáhusaid ovdánahttima, main lea vuođđun eanandoallu.

Áigeguovdil dál

""

2018 Stáhtabušeahtta:

Eanet ealáhusdoaibma, bioekonomiija ja biebmodorvvolašvuohta

12.10.2017: Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta suorggi váldovuoruheapmi 2018 stáhtabušeahtas: •Ain nanu áŋgiruššan meahcceluottaide ja dimbbarkáijaide •Lassi biebmobuvttadeapmi •Divatgeahpideapmi boazodollui •10 miljovnna ruvnno bioekonomiijastrategiija čuovvoleapmái

Rein på høst beite.

Eanandoallo- ja biebmoministtar John Georg Dale áigu muddet ruoŧabeale bohccuid logu Norggas

05.10.2017: Lagabuidda 20 jagi leat juo bargan oččodit ođđa konvenšuvnna mii guoská rádjerasttildeaddji boazodollui Norgga ja Ruoŧa gaskka, ja eai leat vel nákcen čoavdit ášši. Mannan geasi dovddahuvvui ruoŧa bealde ahte sii eai sáhte ratifiseret ođđa konvenšuvdna evttohusa, mii lea gárvvistuvvon juo 2009:s, ja maid Norga lea dohkkehan ja čađahan.

Dokumeanttat

Gulahallan


Telefovdna: 22 24 90 90
Preassavákta: 22 24 91 40
Čujuhus: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Galledančujuhus: Teatergata 9 (R6),