Ráđđehusa doaibmaplána sohkabealle- ja seksualitehta-máŋggabealatvuođa várás (2023-2026)

Sisdollui

Áŋgiruššansuorgi 1: Bonjuolbmot geain lea minoritehtaduogáš ja bonjuolbmot oskkuservošiin

Mihtut:

  • Bajidit daid bonjuolbmuid eallinkvalitehta, geain lea minoritehtaduogáš ja geat leat mielde oskkuservošiin
  • Nannet sohkabealle- ja seksualitehtamáŋggabealatvuođa dohkkeheami minoritehtabirrasiin ja oskkuservošiin
  • Bajidit áššáiguoskevaš aktevrraid ja olles álbmoga máhtolašvuođa bonjuolbmuid dili birra, geain lea minoritehtaduogáš ja geat leat mielde oskkuservošiin
  • Oadjebas deaivvadanbáikkit, main gulahallat sohkabealle- ja seksualitehtamáŋggabealatvuođas

Doaibmabidju 26: Doarjut oskku- ja eallinoaidnoservošiid lhbt+prošeavttaid

Ráđđehus addá doarjaga Oskku- ja eallinoaidnoservošiid ovttasbargoráđđái (OEO, dárogillii Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL) prošektii lhbt+ birra oskku- ja eallinoaidnoservošiin. Prošeakta galgá bidjat vuođu gulahallamii lhbt+ áššiin oskku- ja eallinoaidnoservošiid ja lhbt+- organisašuvnnaid gaskka. Doaibmabidju čatnasa maiddái OEO jotkkolaš bargui negatiiva sosiála kontrolla vuostá.

Doaibmabidju 27: Máhtolašvuođabajideapmi oskku- ja eallinoaidnoservošiin

Oassin lhbt+ prošeavttas oskku- ja eallinoaidnoservošiin áigu Oskku- ja eallinoaidnoservošiid ovttasbargoráđđi ráhkadit ságastallan-/kursafálaldaga lhbt+ hárrái servošiid atnui.

Doaibmabidju 28: Oskku- ja eallinoaidnoservošiin čohkket dieđuid guottuin bonjuolbmuid vuostá

Prošeavttas lhbt+ birra oskku- ja eallinoaidnoservošiin áigu Oskku- ja eallinoaidnoservošiid ovttasbargoráđđi čohkket dieđuid oskku- ja eallinoaidnoservošiid guottuid birra bonjuolbmuid ektui.

Doaibmabidju 29: Lágidit regiovnnalaš ja báikkálaš kurssaid oskku- ja eallinoaidnoservošiidda

Riikka oskku- ja eallinoaidnoservošiin veadjá leat iešguđetlágan gelbbolašvuohta. Ráđđehus áigu addit vejolašvuođaid regiovnnalaš kurssaid ja fágabeivviid čađaheapmái lhbt+ birra oskku- ja eallinoaidnoservošiin, vai gelbbolašvuohta lassána.

Doaibmabidju 30: Jahkásaš gulahallančoahkkimat Sámedikkiin sámi bonjuolbmuid dili birra

Ráđđehus galgá jahkásaččat čoahkkimastit Sámedikkiin dainna ulbmiliin ahte buoridit sámi bonjuolbmuid dili.

Doaibmabidju 31: Doarjut dutkama, mainna ovdánahttit sámegielaid sohkabealle- ja seksualitehtamáŋggabealatvuođa ektui

Ráđđehus áigu almmuhit ohcanláhkai dutkanbarggu bonjuolbmuid historjjálaš praksisiid, giela ja terminologiija birra Sámis, ovdánahttin dihte sániid sohkabealle- ja seksualitehtamáŋggabealatvuođas iešguđet sámi gielaide.

Doaibmabidju 32: Minoritehtaráđđeaddit galget čalmmustahttit áigeguovdilis veahkkefálaldagaid ja -bálvalusaid

Joatkkaskuvllaid, nuoraidskuvllaid ja rávisolbmuidoahpu minoritehtaráđđeaddiin lea erenoamáš gelbbolašvuohta negatiiva sosiála kontrolla, bággonáitaleami ja gudnái čadnon veahkaválddi ektui. Barggusteaset sii deaividit maiddái ohppiiguin, geat ohcet ráđiid ja bagadallama lhbt+ gažaldagain. Minoritehtaráđđeaddit galget čalmmustahttit áigeguovdilis veahkkefálaldagaid ja -bálvalusaid dán ulbmiljovkui.

Doaibmabidju 33: Ovdánahttit máhtolašvuođačoahki lhbt+ birra dárogieloahpahussii, oahpistanprográmmii ja rávisolbmuid ohppui

IMDi ja HK-dir galget ovttasbarggus eaktodáhtolaš organisašuvnnaiguin ovdánahttit doarjjaresurssaid, maiguin dárogieloahpahusa ja oahpistanprográmma oahpaheaddjit ja bagadallit sáhttet bajidit gelbbolašvuođaset sohkabealle- ja seksualitehtamáŋggabealatvuođas. Doarjjaresurssaid bokte galget maid juohkit dieđuid skuvlaeaiggádiidda ja jođiheddjiide, geat barget rávisolb-muidoahpuin, dan birra mo atnit njuolggadusaid mat gusket diehtojuohkimii ja dieđiheapmái etáhtaid gaskka, go badjánit áššit negatiiva sosiála kontrolla ektui.

Doaibmabidju 34: Bargat sisafárrejeaddji álbmoga miellaguottuid ovdii

Ráđđehus áigu doarjut lhbt+-organisašuvnnaid ja eará organisašuvnnaid ovttasbarggu, man olis barget sisafárrejeddjiid miellaguottuid ovdii sohkabealle- ja seksualitehtamáŋggabealatvuođa ektui.

Doaibmabidju 35: Ovdánahttit dulkkaid bagadallanmateriála

Leat mearridan ovdánahttit dulkkaide digitála lhbt+ áššiide guoskevaš bagadallanmateriála dulkoma birra ja terminologalaš bagadusa lhbt+ áššiid birra, nu ahte sihkkarastet minoritehtagielagiid rivttiid vuostáiváldojuvvot oadjebas, rabas ja profešuvnnalaš vugiin.

Doaibmabidju 36: Diŋgot dutkama dakkár bonjuolbmuid máŋggadáfot vealaheamis, geain lea minoritehtaduogáš

Ráđđehus áigu diŋgot dutkama máŋggabealat vealaheamis maid bonjuolbmot vásihit, geain lea minoritehtaduogáš, dutkama eaktodáhtolaš organisašuvnnaid vásáhusaid birra ja dutkama bonju dorvoohcciin vásáhusaid birra vuostáiváldin-, ássan- ja oahpásmuvvanáigodagas.