Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Til innholdsfortegnelse

Innsatsområde 1: Skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i religiøse samfunn

Mål:

  • Øke livskvaliteten til skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i religiøse samfunn
  • Styrke aksepten for kjønns- og seksualitetsmangfold i minoritetsmiljøer og religiøse samfunn
  • Øke kunnskapen om situasjonen til skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i religiøse samfunn hos relevante aktører og befolkningen for øvrig
  • Trygge møteplasser for dialog om kjønns- og seksualitetsmangfold

Tiltak 26:
Gi tilskudd til prosjekt om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn

Regjeringen gir tilskudd til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til et prosjekt om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn. Prosjektet skal legge til rette for dialog om lhbt+ mellom tros- og livssynssamfunn og lhbt+-organisasjoner. Tiltaket ses også i sammenheng med STLs pågående arbeid med negativ sosial kontroll.

Tiltak 27:
Kompetanseheving i tros- og livssynssamfunn

Som en del av prosjektet om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn vil Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn utarbeide samtale-/kursopplegg om lhbt+ til bruk i samfunnene.

Tiltak 28:
Kunnskapsinnhenting om holdninger i tros- og livssynssamfunn til skeive

Som en del av prosjektet om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn vil Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn gjøre en kunnskapsinnhenting om tros- og livssynssamfunnenes holdninger til skeive.

Tiltak 29:
Gjennomføre regionale og lokale kurs for tros- og livssynsamfunn

Det kan være ulik kompetanse i tros- og livssynssamfunn rundt omkring i landet. Regjeringen vil legge til rette for regionale kurs og fagdager om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn for å bidra til kompetanseheving.

Tiltak 30:
Årlige dialogmøter med Sametinget om situasjonen til skeive med samisk bakgrunn

Regjeringen skal avholde årlige dialogmøter med Sametinget med formål om å bedre situasjonen til skeive med samisk bakgrunn.

Tiltak 31:
Støtte forskning for å utvikle samisk språk om kjønns- og seksualitetsmangfold

Regjeringen vil utlyse et forskningsoppdrag om skeive historiske praksiser, språk og terminologi i Sápmi for å utvikle ord om kjønns- og seksualitetsmangfold på de ulike samiske språkene.

Tiltak 32:
Minoritetsrådgivere skal synliggjøre aktuelle hjelpetilbud og -tjenester

Minoritetsrådgivere på videregående skoler, ungdomsskoler og voksenopplæringer har spisskompetanse om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. I sitt arbeid møter de også elever som søker råd og veiledning knyttet til lhbt+. Minoritetsrådgiverne skal bidra til å gjøre relevante hjelpetilbud- og tjenester kjent for denne målgruppen.

Tiltak 33:
Utvikle en kompetansepakke om lhbt+ til bruk i norskopplæring, introduksjonsprogram og voksenopplæring

I samarbeid med frivillige organisasjoner skal IMDi og HK-dir utvikle støtteressurser som lærere og veiledere i norskopplæring og introduksjonsprogram kan benytte til kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold. Støtteressursene skal også omfatte informasjon til skoleeiere og ledere i voksenopplæringen om bruken av retningslinjer for informasjon og varsling mellom etater i saker om negativ sosial kontroll.

Tiltak 34:
Gjennomføre holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen

Regjeringen vil støtte samarbeid mellom lhbt+-organisasjoner og andre organisasjoner om holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Tiltak 35:
Utvikle veiledningsmateriell for tolker

Det skal utvikles en digital veiledningspakke om tolking knyttet til lhbt+-tematikk for tolker og en terminologisk veileder for tolker knyttet til lhbt+-tematikk med formål om å sikre minoritetsspråkliges rett til å bli møtt på en trygg, åpen og profesjonell måte.

Tiltak 36:
Bestille forskning om sammensatt diskriminering av skeive med etnisk minoritetsbakgrunn

Regjeringen vil bestille forskning om sammensatt diskriminering av skeive med etnisk minoritetsbakgrunn, erfaringer fra frivillige organisasjoner og opplevelser til skeive flyktninger under mottaks-, bosettings- og introduksjonsfasen.