Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Til innholdsfortegnelse

Innsatsområde 3: Inkluderende idrett

Mål

  • Ingen barrierer for deltakelse i idretten
  • Økt kunnskap om skeives deltakelse i idretten
  • Fremme godt selvbilde og positiv kroppsidentitet i kroppsøvingsfaget

Tiltak 41:
Utvikle kunnskap om skeives deltakelse i idretten

Regjeringen vil bestille kunnskapsinnhenting om lhbt+ og skeives erfaringer med deltakelse i idretten, med vekt på hva som fremmer og hindrer åpenhet og deltakelse.

Tiltak 42:
Bidra til økt bevissthet om sammenhengen mellom idrett, kjønnsroller og -stereotypier

Regjeringen vil i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) invitere til et ekspertmøte for å ta opp utfordringer knyttet til sammenhengen mellom idrett, kjønnsroller og kjønnsstereotypier, og hvordan dette kan utgjøre barrierer for skeives deltakelse i idrett.

Tiltak 43:
Styrke Utdanningsdirektoratets veileder om støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Regjeringen vil styrke Utdanningsdirektoratets veileder for å støtte praksiser og situasjoner som kan fremme et godt selvbilde og positiv kroppsidentitet i kroppsøvingsfaget.