Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Til innholdsfortegnelse

Innsats utenfor Norge

Mål:

  • Skeive beskyttes mot diskriminering, forfølgelse og overgrep
  • Skeives levekår og menneskerettigheter ivaretas i utviklingssamarbeidet
  • Skeive får beskyttelse og tilgang til grunnleggende tjenester i humanitære kriser
  • Sivilsamfunnsorganisasjoner har kapasitet og handlingsrom til å fremme inkludering og meneskerettigheter for skeive

Tiltak 44:
Utarbeide et nordisk veikart for å motvirke den voksende motstanden mot likestilling og skeives rettigheter

De nordiske likestillingsministrene skal samarbeide for å bekjempe tilbakeslag og motstand mot likestilling. Det utarbeides et nordisk veikart som vil bli fulgt opp gjennom det nordiske likestillingssamarbeidet i regi av Nordisk ministerråd.

Tiltak 45:
Prioritere tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle

Norge vil sammen med andre land kjempe mot tilbakeslag for kjønnslikestilling og tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for alle. Helhetlig seksualitetsundervisning i og utenfor skolesystemet er en viktig del av dette. Innsats for skeive skal løftes i tråd med ny veileder for utenrikstjenestens arbeid med SRHR. Skeive og deres organisasjoner skal involveres i arbeidet med å fremme SRHR på landnivå og i multilaterale fora. Norge skal også bidra til å styrke inkludering av skeives behov i forskning på SRHR og hiv i primærhelsetjenesten og helsesystemer.

Tiltak 46:
Være en pådriver for at skeives likestilling og menneskerettigheter ivaretas i multilaterale organisasjoner

Norge vil gjennom alliansebygging med andre land og deltakelse i relevante FN-organisasjoner, Verdensbanken og globale fond være en pådriver for en mer systematisk tilnærming til inkludering av skeive i arbeidet med FNs bærekraftsagenda og kampen mot fattigdom. Det skal utvikles kunnskapsmateriell om ivaretakelse av skeives rettigheter til bruk i relevante fora. Skeives rettigheter skal ivaretas i regjeringens kommende handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, og Norge skal bidra til inkludering av skeive i organisasjoner som UN Women og FNs befolkningsfond.

Tiltak 47:
Vektlegge dialog med skeive representanter og gi finansiell støtte til deres organisasjoner

Dialog og samarbeid med skeive aktivister og deres organisasjoner i ulike land er avgjørende for å lykkes med å fremme rettigheter og inkludering for skeive. Norge vil bidra til at skeives stemme blir hørt, og koordinere vår innsats på landnivå og internasjonale fora i dialog og samarbeid med skeive. Norge skal gjennom tilskudd til norske, internasjonale og lokale lhbt+-organisasjoner bidra til å styrke deres kapasitet gjennom kunnskap og erfaringsutveksling.

Tiltak 48:
Prioritere og videreføre innsats for skeives rettigheter i Europa gjennom EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Et fond for støtte til sivilt samfunn er obligatorisk i alle mottakerland. Norge vil prioritere og videreføre innsats for skeive i nye forhandlinger med EU og mottakerlandene om neste periode for EØS-midlene etter 2024.

Tiltak 49:
Bidra til at skeives behov for beskyttelse og grunnleggende tjenester ivaretas i humanitær respons

Gjennom norske og internasjonale humanitære organisasjoner gir Norge betydelig humanitær bistand til land som er rammet av krise og konflikt. I dialogen og samarbeidet med andre stater og givere, FN og humanitære organisasjoner vil Norge bidra til at skeives særlige behov for beskyttelse og helsetjenester ivaretas i den humanitære innsatsen. Norge vil arbeide for bedre inkludering av skeive og deres organisasjoner i utvikling og gjennomføring av humanitær innsats.