Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Til innholdsfortegnelse

Mål 3: Skape større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold

Illustrasjonsfoto.

Delmål:

  • Sikre systematisk og langsiktig kunnskapsutvikling om kjønns- og seksualitetsmangfold i et livsløpsperspektiv
  • Gjøre kunnskap om skeives erfaringer tilgjengelig for offentlig sektor
  • Synliggjøre skeiv kunst, kultur og historie for hele befolkningen
  • Bidra til mer positive holdninger i befolkningen til skeive

Tiltak 20:
Utvikle en FoU-portefølje som skal øke kunnskapsgrunnlaget

Tiltaket skal bidra til et oppdatert, forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om kjønns- og seksualitetsmangfold for sektormyndigheter og tjenestetilbyderes innsats for likestilling og mot diskriminering. Forskning om skeive med minoritetsbakgrunn, skeive i religiøse miljøer, transpersoner, personer med kjønnsinkongruens og inkluderende idrett skal prioriteres.

Tiltak 21:
Innhente kunnskap om eldre skeive

Under Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI i 2022 ble det startet opp et prosjekt som skal sammenstille kunnskap om eldre skeives livskvalitet og levekår i Norden. Prosjektet gjennomføres av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) og skal ende i en sluttkonferanse i november 2023.

Tiltak 22:
Videreutvikle indikatorer for å måle utviklingen

Indikatorer for å måle utviklingen for situasjonen til skeive i Norge skal videreutvikles.

Tiltak 23:
Styrke seksualitetsundervisning som omfatter lhbt+

Regjeringen vil fortsette det pågående arbeidet med støtte til seksualitetsundervisningen i skolen. Regjeringen gir grunntilskudd til FRI, Rosa kompetanse skole, Rosa kompetanse barnehage, Skeiv ungdom, Sex og Politikk og Blikk i 2023.

Tiltak 24:
Sikre systematisk og langsiktig kunnskapsutvikling i forsvarssektoren

Regjeringen skal arbeide for å øke kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold i forsvarssektoren gjennom systematisk og langsiktig kunnskapsutvikling. Et eksempel kan være innføring av kjønns- og seksualitetsmangfold i læreplaner på Forsvarets skoler, herunder e-læring om kjønns- og seksualitetsmangfold i forsvarssektoren.

Tiltak 25:
Gjennomgå praksis for medisinsk behandling av barn med medfødt usikker kroppslig kjønnsutvikling

Medfødt usikker kroppslig kjønnsutvikling (DSD) er samlebetegnelse på flere sjeldne tilstander knyttet til uklar kjønnsutvikling. Regjeringen vil se nærmere på dagens praksis for utredning og behandling av barn med medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling og vurdere behovet for nasjonal faglig normering. Det vil bli vurdert om det er behov for forsterket faglig innramming av praksis og om det er behov for lovregulering utover gjeldende regelverk.