Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Til innholdsfortegnelse

Mål 1:
Øke livskvaliteten til skeive

Illustrasjonsfoto.

Delmål:

  • Bedre den psykiske helsen hos skeive
  • Styrke frivillige organisasjoner som fremmer kjønns- og seksualitetsmangfold
  • Langsiktig og systematisk arbeid for god kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i offentlig sektor for å sikre likeverdige offentlige tjenester

Tiltak 1:
Øke bevilgningene til frivillige organisasjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Norge samt å bidra til å bedre levekår og livskvalitet for skeive. I 2023 styrker regjeringen tilskuddsordningen til organisasjonenes arbeid for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Tiltak 2:
Opprette tilskuddsordning for bedre psykisk helse

Det skal opprettes en egen tilskuddsordning for å styrke innsatsen for skeives psykiske helse, blant annet rettet mot bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet.

Tiltak 3:
Videreføre innføring av inkluderende ordbruk for helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten

Helseforvaltningen viderefører arbeidet med å oppdatere informasjon, retningslinjer og andre normerende produkter til tjenester og befolkning på Helsenorge.no og Helfo med inkluderende ordbruk om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Tiltak 4:
Kjønns- og seksualitetsmangfold skal ivaretas i arbeidet for likeverdige offentlige tjenester

Regjeringen skal i sitt arbeid for likeverdige offentlige tjenester sørge for at hensynet til kjønns- og seksualitetsmangfold ivaretas.

Tiltak 5:
Ha jevnlig dialog med KS om kommunenes likestillingsarbeid for skeive

Kultur- og likestillingsministeren vil i det bilaterale konsultasjonsmøtet med Kommunesektorens organisasjon (KS) drøfte hvordan staten og kommunesektoren kan samarbeide for å fremme likestilling i samfunnet, herunder likestilling for skeive.

Tiltak 6:
Styrke kommunenes likestillingsarbeid som arbeidsgiver

I kultur- og likestillingsministerens bilaterale konsultasjonsmøte med Kommunesektorens organisasjon (KS) vil kommunenes arbeid for likestilling og ikke-diskriminering som arbeidsgiver være et særlig tema.

Tiltak 7:
Vurdere hvilket behov skolene har for økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold

Regjeringen vil vurdere hvilket behov lærere har for økt kompetanse om lhbt+ og eventuelt styrke kompetansetilbudet på dette området.

Tiltak 8:
Ha et eksplisitt kjønnsperspektiv i stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene i universitets- og høyskolesektoren

Regjeringen vil i samråd med universitets- og høyskolesektoren vurdere tiltak som kan bidra til at studentene oppnår læringsutbytte beskrevet i utdanningenes rammeplaner og nasjonale retningslinjer på feltet.Meldingen til Stortinget om profesjonsutdanningene i universitets- og høyskolesektoren skal ha et eksplisitt kjønns- og mangfoldsperspektiv i rekruttering til utdanningene.

Tiltak 9:
Sørge for god informasjonsformidling på ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet (Hdir) skal ivareta informasjonsformidling om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika til barn og unge i Norge, inkludert skeives seksuelle og psykiske helse, gjennom nettressursen ung.no.

Tiltak 10:
Opprette en digital «regnbueportal»

Regjeringen vil opprette en nettside som samler tilgjengelige, kompetansehevende ressurser om kjønns- og seksualitetsmangfold for kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgiver og offentlig myndighet samt andre tilbydere av offentlige tjenester på lokalt og regionalt nivå.

Tiltak 11:
Styrke kompetansen i politiet

Det er behov for å heve kompetanse og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold både i politiets interne arbeid samt i det eksterne arbeidet som omfatter politiets oppgaveløsning og hvordan politiet møter innbyggerne på ulike arenaer. Politiet vil i dialog og samarbeid med lhbt+-organisasjoner iverksette kompetansetiltak (eksempelvis webinarer, kurs, e-læring) som gjøres tilgjengelig for ansatte i politiet.