Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Til innholdsfortegnelse

Mål 2:
Sikre skeives rettigheter

Illustrasjonsfoto.

Delmål:

  • Bekjempe hatkriminalitet rettet mot skeive
  • Inkluderende arbeidsliv for skeive
  • Forby konverteringsterapi
  • Aksept for menneskers egen opplevelse av kjønnsidentitet

Tiltak 12:
Fremme lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

Regjeringen vil våren 2023 fremme et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.

Tiltak 13:
Styrke politiets forebyggende arbeid gjennom opplæring og veiledning

Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet skal bidra til å heve politidistriktenes kunnskap og kompetanse om hatkriminalitet. Kompetansemiljøet vil gjennomføre opplæring for politidistriktene for å styrke politiets nasjonale arbeid med forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet, inkludert hatkriminalitet mot skeive.

Tiltak 14:
Videreutvikle statistikk og analyse av anmeldt hatkriminalitet

Politidirektoratet har over tid utarbeidet en årlig analyse av hatkriminalitet for å følge utviklingen i anmeldelser og saker som føres for retten. Den nasjonale statistikken skal videreutvikles for å gi mer kunnskap om hvordan hatkriminalitet rammer ulike grupper, inkludert diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Tiltak 15:
Etablere dialog og møteplasser mellom politi og skeive

Politiet skal i større grad legge til rette for innbyggermedvirkning for å få bedre kunnskap om innbyggernes forventninger til politiet. Politiet skal både nasjonalt og på distriktsnivå ta initiativ til å etablere dialog og egnede møteplasser med ulike grupper av innbyggere. Det er viktig både for å sikre gjensidig informasjonsutveksling og bygge relasjoner og tillit.

Tiltak 16:
Innføre kjønnskarakteristika som diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven

Regjeringen vil fremme forslag om å inkludere «kjønnskarakteristika» som et eget diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven og eventuelt i annet lovverk.

Tiltak 17:
Utrede innføring av en tredje juridisk kjønnskategori

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å utrede en tredje juridisk kjønnskategori. Utredningen skal leveres til regjeringen i løpet av 2023.

Tiltak 18:
Øke kompetanse hos NAVs ansatte

Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for å inkludere kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i kompetansearbeid, for å styrke etatens evne til å bidra til et godt og inkluderende arbeidsliv. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal utarbeide generelle retningslinjer om ikke-diskriminering i forbindelse med arbeidsformidling. Dette vil inkludere flere brukergrupper, også skeive.

Tiltak 19:
Forbedre statistikk om arbeidsmiljø og arbeidshelse for skeive

Regjeringen vil forbedre statistikk om arbeidsmiljø og arbeidshelse for skeive ved å foreslå kjønnsidentitet som en variabel i Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø. Revidering av spørreskjemaene til neste levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø gjennomføres i 2024.