Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Til innholdsfortegnelse

Innsatsområde 2: Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens

Mål:

  • Likeverdige offentlige tjenester for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens
  • Et helhetlig regionalt behandlingstilbud
  • Økt kunnskap om transpersoner og personer med kjønnsinkongruens sine erfaringer i arbeidslivet for å sikre et mer inkluderende arbeidsliv
  • Større aksept for transpersoner og personer med kjønnsinkongruens

Tiltak 37:
Innhente kunnskap om transpersoners erfaringer i arbeidslivet

Regjeringen vil lyse ut et prosjekt som innhenter kunnskap om transpersoners erfaringer i arbeidslivet i statlig tariffområde.

Tiltak 38:
Ferdigstille helhetlig, regionalt behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

De regionale helseforetakene skal fullføre etableringen av behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens i samarbeid med brukere, kommuner, helseforetak og den nasjonale behandlingstjenesten ved Oslo universitetssykehus HF. I tillegg til å utrede og behandle pasienter med kjønnsinkongruens, skal de regionale tilbudene bidra til kunnskapsutvikling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De regionale enhetene skal vektlegge informasjon og veiledning til lokale helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester om diagnoser, behandling og pasientforløp knyttet til kjønnsinkongruens.

Tiltak 39:
Vurdere hvordan det nordiske samarbeidet om behandling av kjønnsinkongruens kan styrkes

Det er et generelt behov for mer forskning, kunnskap og kompetanse om kjønnsinkongruens og hvordan ulike tilstander bør utredes og behandles i helsetjenesten. Samtidig er forekomsten av kjønnsinkongruens i befolkningen lav og fagmiljøene er små. Dette understreker betydningen av godt faglig samarbeid over landegrensene. Regjeringen vil vurdere hvordan det nordiske samarbeidet om behandling og forskning på kjønnsinkongruens kan styrkes.

Tiltak 40:
Styrke samordningen på tvers av offentlige sektorer for bedre oppfølging av personer med kjønnsinkongruens

Regjeringen skal sørge for styrket samarbeid og koordinering av tjenester for personer med kjønnsinkongruens på tvers av sektorer.