Home

Search

Showing 4001-4020 of 4060 results.

Sort by: Published Relevance

 • Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag

  23.01.2020 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Innspill til Autisme og Tourettes-utvalget. Tilbud for voksne med ASD på aktivitetshuset Fredheim. Autismeforeningen var med og drev grupper for voksne med AS og deres pårørende i lag med voksenhabiliteringen i Helse Bergen i flere år. Dette munnet

 • Gevinstseminar med førjulsstemning 18. desember

  08.12.2017 Separate website Program for bedre styring og ledelse i staten

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer til sitt tradisjonsrike gevinstseminar når det nærmer seg jul, og gleder seg til å samle ledere i departementene og alle som ønsker at vi skal lykkes med å ta ut gevinster i offentlig sektor til

 • Erfaringer med behandling av Tourettes syndrom

  20.11.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Min opplevelse av det som allerede er utgitt av fagmateriell ift. veiledninger på fagområdet er mangelfullt og i stor grad klinisk rettet, men konstruktiv behandling og veiledning rundt Tourettes syndrom bør inneholde så mye mer. Mvh Mette S

 • Fordeling av tilskudd til romanifolket/taterne

  19.11.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Se oversikt over fordelingen på regjeringen.no: En million kroner til kulturtiltak for romanifolket/taterne

 • Norsk Tourette Forening, Vestfold Fylkeslag

  23.04.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Innspill-til-autisme-og-tourettesutvalget.pdf

 • Hva er bakgrunnen for endret forvaltning av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne?

  17.09.2019 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Siden 2008 har Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond forvaltet den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Men i 2017 vedtok Stortinget at stiftelsen ikke lenger skulle motta disse midlene over statsbudsjettet. Etter dialog med

 • Foreningen Spekteret

  03.06.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Det følgende er Foreningen Spekterets innspill til Autisme- og Tourettesutvalget 2019. Innholdet består av viktige ønskemål og grunnleggende betraktninger som bør legge føringer for utforming av tjenester. Våre medlemmer ønsker å bidra i samfunnet

 • Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag

  31.05.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag ble etablert 21.04.2007 som fylkeslag i den landsdekkende interesseorganisasjonen Norsk Tourette Forening. Vi arrangerer jevnlig arrangementer for våre 207 (01.01.19) medlemmer, og arbeider med generell

 • Gode råd for å løse digitale knuter

  30.10.2017 Separate website Program for bedre styring og ledelse i staten

  Etter å ha gitt nesten 200 anbefalinger har Digitaliseringsrådet oppsummert sine erfaringer. Rådets andre erfaringsrapport løfter blant annet frem det å inkludere brukerne, samarbeide på tvers, skape fornyelse og ta ut gevinster underveis.

 • Reform på sporet

  07.09.2017 Separate website Program for bedre styring og ledelse i staten

  Offentlig sektor står ovenfor komplekse utfordringer og krav til effektivisering. Omstilling er nødvendig, og regjeringen Solberg har igangsatt flere reformer. Én av disse er jernbanereformen. Carlo Thomsen, som høsten 2015 til våren 2017 var

 • OECDs Forum for ansvarlig mineralutvinning 24.-28.april

  19.05.2023 Separate website Ansvarlig Næringsliv

  OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder knyttet til mineraler fra konflikt- og høyrisiko-områder. Hvis vi skal få til det grønne skiftet en på en måte der vi tar vare på både miljø og mennesker, er det viktig med

 • Arbeidsutvalget – Nettverk for ledere i habiliteringstjenesten for barn

  23.05.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Forekomsten av ASD har i epidemiologiske studier vist seg å øke drastisk – med en mangedobling av forekomsten gjennom de siste 20 år. Mange av disse krever betydelig innsats fra helsevesenet, både for diagnostikk og behandling/ oppfølging/

 • Avdeling for voksenhabilitering Ahus og Avdeling for nevrohabilitering, OUS

  08.08.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Spesialisthelsetjenestens tilbud ved autismespekterforstyrrelse bør splittes opp Vi mener at man bør dele inn ASF ansvaret etter kognitivt nivå, på samme måte som «Prioriteringsveilederen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten 2015»

 • Forvaltningen av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne overføres til Kulturrådet

  13.09.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Gjennom referansegruppen som skal se på oppfølging av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand har det kommet flere forslag til hvordan den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne kan forvaltes videre. Ett av forslagene som har kommet opp, og

 • Ny medarbeider i Kontaktpunktets sekretariat

  23.02.2023 Separate website Ansvarlig Næringsliv

  Elisabeth er utdannet statsviter og har jobbet med ansvarlig næringsliv i internasjonale organisasjoner i en rekke år. Hun har blant annet erfaring fra World Economic Forum, UNICEF og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Elisabeth var ansvarlig

 • How the Global Biodiversity Framework helps our efforts to stop tropical deforestation

  17.01.2023 Separate website NICFI

  Norway’s negotiating team, led by Minister of Climate and Environment Mr. Espen Barth Eide (left), celebrates as the Montreal agreement is passed. As much as 40% of the world’s land has been degraded, and wildlife population have shrunk dramatically

 • Forskrift om tilskudd til romanifolket/taterne er vedtatt

  03.10.2019 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Det er lagt vekt på at forskriften skal være på et overordnet nivå, slik at mer detaljerte krav heller vil framkomme av Kulturrådets retningslinjer, i utlysningstekst og i tildelingsbrev. Romanifolket/taternes involvering i arbeidet med ordningen

 • Arbeidet med ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter er i gang

  13.03.2019 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Departementet skal lage en stortingsmelding om nasjonale minoriteter, som skal legges fram i 2020. For å skaffe bakgrunnsinformasjon til meldingen har departementet satt ut et oppdrag for å se på om virkemidlene som er brukt har bidratt til å nå

 • Referansegruppe for oppfølging av NOU 2015: 7 er opprettet

  19.04.2018 Separate website Oppfølging av NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Medlemmene i referansegruppen består av både organiserte og uorganiserte/enkeltpersoner fra romanifolket/taterne. Organisasjonene har fått oppnevne én representant hver. I tillegg har departementet gått bredt ut og bedt om forslag til andre

 • Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal Fylkeslag

  30.04.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Autismeforeningen har de siste årene hatt økt fokus på det kommunale tjenestetilbudet og på skoletilbud (skolevegring) i Møre og Romsdal fylke, i mange kommuner. Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag har det siste året sett en markant økning i

 • Side 201 av 203
 • Side 201 av 203