New measures to ensure continued control of immigration

Russia’s invasion of Ukraine is continuing with full force. More than half of the Ukrainian refugees who arrive in the Nordic countries seek protection in Norway. Norway will continue to provide support for Ukrainians, but is imposing more restrictions to bring the level of arrivals closer to that of the Nordic countries.

Прес-реліз | Дата: 29.01.2024

Вторгнення Росії в Україну йде повним ходом. Більше половини українських біженців, які приїжджають до нордичних країн, шукають захисту в Норвегії. Норвегія й надалі допомагатиме українцям, але запровадить ще кілька обмежуючих заходів, щоб зрівняти кількість прибулих із країнами Північної Європи.

– Норвегія продовжує підтримувати Україну. Ми підтримуємо її і у себе на місці, приймаючи біженців, і водночас робимо свій внесок поза межами країни, надаючи Україні фінансову допомогу та військову техніку. Велика кількість новоприбулих збільшує тиск на муніципалітети щодо їхньої здатності обслуговувати населення. Щоб продовжувати контрольовано приймати переселенців з України та надавати їм належні послуги у муніципалітетах, ми пропонуємо нові заходи щодо обмеження пільг та послуг. Рівень прибуття переселенців має відповідати засадам сталого розвитку протягом тривалого часу. Іміграція і інтеграція має досі знаходитися під контролем, - сказала міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна (представниця Робочої партії, AP).

Раніше цієї зими уряд запровадив низку заходів для зменшення кількості прибуттів і налагодження контролю над ними, але рівень прибуття до Норвегії все ще високий. Тому уряд пропонує подальші обмежуючі заходи. Їхньою метою є, серед іншого, наближення рівня забезпечення та допомоги до рівня, який пропонується іншими нордичними країнами.

 – Уряд вважає, що ми повинні обмежити забезпечення та допомогу для того, щоб ми змогли контролювати потік біженців. Ми повинні уникнути ситуації, коли тиск на муніципалітети стане настільки високим, що нам буде складно допомагати Україні, – каже міністр юстиції та з надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель (представниця Центристської партії, Sp).

Що пропонує уряд:

 • Українці більше не отримуватимуть фінансову допомогу, якщо вирішать жити приватно, а не в притулку для біженців.
 • Держава більше не покриватиме витрати на домашніх тварин для новоприбулих шукачів притулку. Це означає, що новоприбулі шукачі не матимуть можливості жити в притулках для біженців із домашніми тваринами.
 • Ввести вимогу щодо п'ятирічного строку проживання в країні для того, щоб отримати право на безкоштовні стоматологічні послуги для осіб віком від 19 до 24 років, які перебувають у Норвегії під тимчасовим колективним захистом.
 • Запровадити вимогу щодо проживання в країні протягом 12 місяців для отримання права на одноразову виплату при народженні дитини (engаngsstønaden). Ця виплата наразі становить 92 648 норвезьких крон для осіб, які не мають права на декретні виплати.
 • Запроваджено вимогу щодо більш тривалого періоду проживання в Норвегії для отримання базових та додаткових пільг. На сьогодняшній день для отримання цих пільг немає вимог щодо тривалості проживання.
 • Скоротити приблизно на 6 000 норвезьких крон на місяць виплати під час інтродукційної (ознайомлювальної) програми подружжям та співмешканцям без дітей.

Зміни, що стосуються часу проживання, стоматологічних послуг та інтродукційних виплат направляються на слухання.

Заходи, які вводяться на додаток до запропонованих урядом на початку цієї зими:

 • Обмежено можливість подорожувати між Україною та Норвегією.
 • Українцям, які їдуть до інших місць, окрім Національного центру реєстрації в муніципалітеті Роде, житло чи транспорт більше не буде пропонуватися.
 • Пропозицію щодо скасування виплати державної допомоги на дітей віком до 18 років за перерахунком передано на слухання з кінцевим терміном для слухань 6 лютого.
 • Людей активно інформують про те, що для отримання ряду пільг через фонд соціального захисту населення існують вимоги щодо терміну проживання в Норвегії.

Збільшення кількості працюючих біженців

– Більшість українських біженців, які приїжджають до Норвегії, беруть участь у ознайомлювальній програмі, під час якої вони вивчають норвезьку мову та суспільствознавство. Уряд посилить ознайомлювальну програму і поставить конкретні вимоги щодо її спрямованості.

– Більше біженців мають швидше вийти на роботу, і ми очікуємо, що українці, які приїдуть до Норвегії, швидко вивчать мову та зможуть себе забезпечувати. Водночас тим, хто приїде, ми будемо пропонувати заходи, орієнтовані на отримання роботи. У багатьох місцях є велика потреба в робочій силі. Українські біженці мають стати ресурсом. Ми знаємо, що українці хочуть працювати та забезпечувати себе, і що вони готові до роботи не лише за кваліфікацією, яку вони мають, – сказала Бренна.

Наступні зміни:

 • Мінімальні вимоги до елементів ознайомлювальної програми, орієнтованих на роботу, будуть визначені та посилені з четвертого місяця програми. В середньому не менше 15 годин на тиждень необхідно витрачати на діяльність, орієнтовану на роботу.
 • Мінімальна вимога може бути виконана через практику на робочому місці, роботу на неповний робочий день, короткі професійні або галузеві курси, заходи на ринку праці під егідою NAV або інші подібні заходи.
 • Муніципалітети зможуть відхиляти заяви на участь у програмі особам, які вже мають роботу або отримали пропозицію роботи.

– Support for Ukraine stands firm. We are offering help here at home by taking in refugees, while contributing funds and military equipment to Ukraine. High numbers of arrivals lead to increased pressure on municipal programmes and services. So that we can continue to receive displaced people from Ukraine in a controlled manner and ensure adequate services in the municipalities, we are proposing new measures that tighten the extent of benefits and services. The level of arrivals must be sustainable over time. We must still have control over immigration and integration, said Minister of Labour and Social Inclusion Tonje Brenna (Labour Party). 

Earlier this winter, the Government introduced several measures to reduce arrivals and maintain control, but the numbers of arrivals in Norway remain high. That is why the Government is now proposing further restrictions. One of the purposes is to bring the level of benefits closer to the level in the other Nordic countries.

– The Government believes that we need to restrict the services offered and the level of benefits to ensure control of refugee flows. We must avoid a situation where pressure on the municipalities becomes so high that support for helping Ukraine may be challenged, said Minister of Justice and Public Security Emilie Enger Mehl (Centre Party).

Here are the Government’s proposals:

 • Ukrainians will no longer receive financial support if they choose to live in private accommodation instead of in asylum reception centres
 • The State will no longer cover the costs of pets for new arrivals in asylum reception centres. In practice, there will be no opportunity for new arrivals to live with pets in asylum reception centres.
 • For people between the ages of 19 and 24 who are in Norway with temporary collective protection, a five-year residence requirement will be introduced as a prerequisite for entitlement to free dental services. 
 • A residence period requirement of 12 months will be introduced for entitlement to a lump-sum grant. The lump-sum grant is currently NOK 92,648 for persons without accrued rights to parental benefits.
 • A requirement for a longer period of residence in Norway will be introduced as a prerequisite for receiving basic benefits (grunnstønad) and assistance allowances (hjelpestønad). There are currently no residence period requirements for these benefits.
 • For spouses and cohabitants without children, introduction benefits will be cut by a total of about NOK 6000 per month.

  The changes related to the period of residence, dental health and introduction benefits will be circulated for consultation.

This is in addition to the measures that the Government presented earlier this winter:

 • There are tighter restrictions on the opportunity to travel back and forth between Ukraine and Norway.
 • Accommodation or transport is no longer offered to Ukrainians who arrive at a place other than the National Arrivals Centre in the municipality of Råde.
 • The proposal to remove the scheme for retrospective payment of child benefit has been circulated for consultation with 6 February as the deadline for comments.
 • Active efforts are under way to spread information about the requirement for a period of residence in Norway in order to gain access to a number of benefits through the National Insurance Scheme.

More refugees in employment

Most Ukrainian refugees who come to Norway take part in an introduction programme where they learn the Norwegian language and social studies. The Government will tighten the work-orientation requirements in the introduction programme and specify them in concrete terms.

– More refugees need to start working sooner, and we expect Ukrainians who come to Norway to learn the language quickly and be able to support themselves. At the same time, we will provide work-oriented programmes for those who arrive. In many places, there is a great need for workers. Here, Ukrainian refugees will be a resource. We know that Ukrainians want to work and support themselves, and that they are open to jobs that do not necessarily match the qualifications they already have, says Brenna.

Here are the changes:

 • The minimum requirement for work-oriented elements will be specified and tightened from the fourth month in the programme. On average, at least 15 hours a week must be spent on work-oriented activities.
 • The minimum requirement can be met through practical training at a workplace, part-time work, short vocational or industry courses, labour market measures under the direction of the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) or other similar measures.
 • The municipality will also be able to reject applications for programme participation from people who have a job or have been offered a job.