Historical archive

Exemption from the duty to stay at a quarantine hotel on compelling compassionate grounds

Historical archive

Published under: Solberg's Government

Publisher: Ministry of Justice and Public Security

The Norwegian Government has established a very narrow application scheme for exemption from the duty to stay at a quarantine hotel for people with particularly strong reasons.

Пресс-релиз

№:       104 – 2021

Дата:   04.06.2021

Правительство установило порядок предоставления исключений из правила о прохождении карантина в карантинном отеле при наличии узко ограниченного числа особо веских оснований.

– Хотя правила обязательного прохождения карантина в карантинном отеле должны оставаться строгими, есть особые случаи, когда необходимо делать исключение. Хорошо, что с введением особого порядка сейчас появляется такая возможность, но при этом мы подчёркиваем, что лица, имеющие право на исключение из общего правила, всё равно должны будут пройти карантин дома или в пригодном для этого жилье, – говорит министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн (Партия Хёйре).

Особый порядок предоставления исключений находится в ведении Директората по делам иностранцев (UDI). Директоратом разработан электронный формуляр заявления, который можно скачать на сайте www.udi.no. Возможность оформить электронное заявление на сайте UDI появилась 31 мая. На настоящий момент поступило более 400 заявлений.

Согласно пункту «с» части 4 статьи 5 Предписания о СOVID-19 (см. также часть 5 статьи 5), въезжающие в страну могут подать заявление об исключении из правила прохождения карантина в карантинном отеле, если у них есть на это «веские гуманитарные основания» или «иные веские причины», а также при наличии у них другого пригодного жилья для пребывания на время карантина.

Исключение из общего правила должно толковаться строго. Вопрос о том, что является «вескими гуманитарными основаниями» или «иными вескими причинами», решается только исходя из ситуации на момент въезда. Цель выезда из страны, как правило, в данной связи значения не имеет.

«Вескими гуманитарными основаниями» могут быть, например:

 • Болезнь или болезненное состояние, требующее особого лечения и ухода, а также особого помещения для пребывания, которых не может обеспечить карантинный отель
 • Приезд в Норвегию с целью посещения находящегося при смерти или тяжело больного родственника. Требование «тяжести» заболевания должно толковаться строго и рассматриваться в связи с одновременно предоставляемым исключением для посещения лица, находящегося при смерти. Речь должна идти о настолько тяжёлом психическом или физическом заболевании, что возможен смертельный исход
 • Приезд в Норвегию для участия в похоронах или отпевании близкого родственника
 • Приезд в Норвегию с целью присутствовать при рождении собственного ребёнка
 • Возвращение в Норвегию родителей с усыновлённым в другой стране ребёнком
 • Несовершеннолетние дети, не подпадающие под исключение согласно пункту «h» части 4 статьи 5, которые должны будут находиться в карантинном отеле одни, если для них не будет сделано исключение

Дополнительную информацию о плане правительства по поэтапному снятию ограничений можно найти здесь

 

 

Komunikat prasowy

Nr:       104 – 2021

Data:   04.06.2021

Wyjątki od hoteli kwarantannowych ze względu na silne względy społeczne

Rząd wprowadził bardzo ograniczony system składania wniosków dla osób ze szczególnie silnymi powodami zwolnienia z kwarantanny w hotelu.

- Choć nadal potrzebujemy ostrych zasad dotyczących hoteli kwarantannowych, w niektórych szczególnych przypadkach konieczne są wyjątki. Dlatego dobrze, że teraz wdrożyliśmy ten system, ale podkreślamy, że ​​osoby, które będą zwolnione z kwarantanny w hotelu, nadal będą musiały odbyć kwarantannę w domu lub w odpowiednim do tego miejscu – powiedziała Minister Sprawiedliwości Monica Mæland (H).

System podlega Urzędowi ds. Cudzoziemców (UDI), który stworzył własną usługę przesyłania dokumentów na www.udi.no. UDI uruchomiło rozwiązanie aplikacyjne 31 maja. Do tej pory wpłynęło ponad 400 wniosków.

Zgodnie z § 5 ustępem czwartym, literą c rozporządzenia o COVID-19, por. § 5 ustęp piąty, podróżni mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym, jeśli istnieją „silne względy społeczne” albo „inne ważne powody” oraz mają inne odpowiednie miejsce na okres kwarantanny.

Ma to być wąski wyjątek od zasady, a to, co stanowi „silne względy społeczne” lub „inne ważne powody”, ma być oceniane wyłącznie na podstawie sytuacji przy wjeździe. Cel wyjazdu za granicę zasadniczo nie ma w tym kontekście znaczenia.

„Silne względy społeczne” to mogą być na przykład:

 • Choroba lub schorzenie, które wymagają specjalnych działań kontrolnych i udogodnień, których hotel kwarantannowy nie jest w stanie zaoferować
 • Przyjazd do Norwegii, aby odwiedzić umierających lub poważnie chorych bliskich. Wymóg „poważnej” choroby należy interpretować ściśle i postrzegać w związku z faktem, że równocześnie wyjątek stanowią odwiedziny umierających. Wymagana jest poważna choroba psychiczna lub fizyczna, która może zakończyć się zgonem
 • Podróż do Norwegii, aby wziąć udział w pogrzebie lub pochówku bliskiego krewnego.
 • Podróż do Norwegii, aby być przy narodzinach własnego dziecka
 • Osoby powracające do Norwegii po odbiorze adoptowanego dziecka
 • Małoletnie dzieci, które nie są objęte zwolnieniem z § 5 ust. 4 lit. h, i które musiałyby przebywać same w hotelach kwarantannowych, jeśli nie zastosuje się wyjątków

Przeczytaj więcej na temat rządowego planu stopniowego ponownego otwarcia społeczeństwa

 

Basın bildirisi

No.:     104 – 2021

Tarih:   04.06.2021

Özel mazeret halinde karantina oteli muafiyeti

Hükûmet, karantina oteli muafiyeti için çok önemli gerekçeleri bulunan kişilere yönelik çok dar bir başvuru düzenlemesi getirmiştir.

- Karantina oteli hususunda hâlâ çok katı kurallara ihtiyacımız olsa da, bazı özel durumlarda istisna uygulamak gerekir. Bu nedenle artık bu düzenlemenin getirilmesi iyi olacak, ancak bu muafiyetten yararlanacakların hâlâ evlerinde veya uygun bir yerde karantinada kalması gerektiğine dikkatinizi çekerim, diyor Adalet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Monica Mæland (H).

Düzenleme, bunun için www.udi.no sitesinde ayrı bir belge yükleme hizmeti oluşturan Göç İşleri Müdürlüğü’nün (UDI) sorumluluğundadır. UDI, başvuru sistemini 31 Mayıs’ta kullanıma açmıştır. Şu ana kadar 400 başvuru gelmiştir.

Covid-19 Yönetmeliği’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının c bendi ile 5.maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, ülkeye giriş yapacakların ‘’özel mazereti’ veya ‘’diğer önemli nedenleri’’ bulunması ve karantina süresini geçirebilecekleri başka uygun bir yerleri olması halinde, karantina otelinde kalma yükümlülüğünden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirler.

Bu, dar bir istisna kuralı olarak tasarlanmıştır. Neyin "özel mazeret" veya "diğer önemli nedenler" olarak kabul edileceği, yalnızca ülkeye girişteki durum esas alınarak değerlendirilecektir. Ülke dışına seyahat edilmesinin amacı bu bağlamda dikkate alınmaz.

«Özel mazeretler» örneğin aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Karantina otelindeki imkânların yetersiz kalacağı, özel takip gerektiren hastalık veya rahatsızlık
 • Ağır hasta veya ölmek üzere olan yakınları ziyaret için Norveç’e yapılan seyahat. ‘’Ağır’’ hastalık şartı, katı bir şekilde yorumlanmalı ve ölmekte olan kişileri ziyaret için de istisna tanınması bağlamında ele alınmalıdır. Çok ciddi derecede ve ölümle sonuçlanabilecek ruhsal veya fiziksel hastalık olması şartıyla.
 • Bir yakınının cenazesine veya cenaze törenine katılmak için Norveç’e yapılan seyahat.
 • Kendi çocuğunun doğumunda bulunmak için Norveç’e yapılan seyahat.
 • Evlat edinilen bir çocuğu almak için yurtdışına çıktıktan sonra Norveç'e dönen kişiler.
 • maddenin dördüncü fıkrasının h bendindeki muafiyet kapsamına girmeyen ve istisna yapılmaması halinde karantina otelinde tek başına kalmak zorunda kalacak olan, reşit olmayan çocuklar.

Hükûmetin kademeli olarak yeniden açılma planı hakkında

 

War-saxaafadeed

Lmbr.: 104 – 2021

Taariikh:          04.06.2021

Hoteelka karantiilka oo laga dhaafayo dadka ay la soo gudboonaadaan xaalado nololeed oo waaweyn

Dawladdu waxay diyaarisay nidaam aad u kooban oo dadka ay la soo gudboonaadaan sababo adag oo aad u waaweyn ay ku codsan karaan in laga dhaafo hoteelka karantiilka.

-in kasta oo weli loo baahan yahay jiritaanka xeerar adag oo lagu gelayo hoteelka karantiilka, waxaa haddana jira marar khaas ah oo ay lagama maarmaan tahay in dadka laga dhaafo. Sidaas darteed waa wax wanaagsan in aan hadda samaynay nidaamkan, laakiin waxaan hoosta ka xarriiqayaa in dadka nidaamkan dartiis wax looga dhaafo in weli looga baahan yahay in ay karantiilka ku galaan guriga ama meel kale oo ku habboon, ayay tiri Monica Mæland (H) oo ah wasiirka caddaaladda- iyo heeganka.

Nidaamku wuxuu hoos tagaa Agaasinka ajnebiga (UDI), waxaana bogga www.udi.no. lagu diyaariyay meel codsiga lagu xarayn karo. UDI waxay nidaamka codsiga daahfurtay 31-kii maajo. Ilaa iyo haddana waxaa soo gaaray ilaa iyo 400 oo codsi.

Sida uu dhigayo xeer-hoosaadka covid 19, § 5 faqradda afraad xarafka c, eeg § 5 faqradda shanaad, waxay dadka dalka soo gelaya codsan karaan in laga dhaafo waajibka gelidda hoteelka karantiilka haddii ay jiraan «xaalado nololeed oo waaweyn» ama «sababo kale oo culus» islamarkaana ay haystaan meel kale oo ku habboon oo ay joogaan muddada karantiilka.

Kani waa xeer dad kooban wax looga dhaafayo, waxa noqonaya «xaalado nololeed oo waaweyn» ama «sababo kale oo culus» waxaa lagu qiimaynayaa xaaladda jirta marka dalka la soo gelayo oo keliya. Sababtii dalka looga dhoofay caadi ahaan qiimayntan wax saamayn ah kuma laha.

«Xaalado nololeed oo waaweyn» waxaa tusaale ahaan noqon kara:

 • Jirro ama xanuun u baahan daaweyn khaas ah iyo qalab aan laga heli karin hoteelka karantiilka
 • Safar Norway lagu yimid si loo soo booqdo qof kuu dhow oo sakaraad ah ama aad u xanuunsan. Shuruudo adag ayaa ku xiran in la yiraahdo qofku «aad» buu u xanuunsan yahay, ayada oo islamarkaana gelidda hoteelka karantiilka la iska dhaafayo si loo soo booqdo qof sakaraad ah. Waa in uu jiraa cudur nafsiyan ah ama mid jireed oo weyn oo loo dhiman karo
 • Safar Norway lagu yimid si looga qaybqaato duugta qof kuu dhow
 • Safar Norway lagu yimid si goobjoog looga ahaado ilmo kuu dhalanaya
 • Dad Norway ku soo laabtay kaddib markii ay soo qaateen ilmo ay korsanayaan
 • Carruur da’ yar oo aan ka mid ahayn dadka wax looga dhaafay § 5 faqradda afraad xarafka h, ee hoteelka karantiilka keligood joogaya haddii aan taas laga dhaafin.

Halkaan ka akhriso qorshaha dawladda ee dib-u-furidda dalka oo faahfaahsan

 

ጋዜጣዊ መግለጺ

Nr.:/ቊጽሪ        104 – 2021

Dato/ዕለት:       04.06.2021

ሕድገት ካብ ውሸባ-ሆቴል ብምኽንያት ሓያሎ ሰብኣውያን ድሕነታት

ፍሉይ ሓያል ሰብኣዊ ድሕነተኣዊ ምኽንያታት ንዘሎዎም ሰባት ካብ ውሸባ-ሆቴል ሕድገት ንክወሃቦም መንግስቲ ኣመና ዝተጻበበ ፍታሕ ስርዓተ መሕተት የተኣታትውሎም ኣሎ።

-ንውሸባ-ሆቴል ዝምልከቱ ተረርቲ ሕግታት ዛጊት እናኣድለዩና ክነሶም ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ግና ሕድገት ከነውህብ ግድን ይዀውን ኣሎ። ስለዚ ድማ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ፍታሕ እዚ ከነተኣታትዎ ብምኽኣልና ጽቡቕ ኢዩ፡ ክስምረሉ ዝደሊ ግና ወላ ሕድገት ነውህብ ድኣ’ምበር ኣብ ቤቶም ድዩ ኣብ ብቑዕ መወሸቢ ቦታ ምውሻቦም ጌና ከምዘይተርፎም ምዃኑ ሚኒስተር ፍትሕን ተዳላውነትን ሙኒካ ሜላንድ ትገልጽ (ሰልፊ የማናውያን)።

እዚ ዓይነት ፍታሕ እዚ ንኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት (UDI),  ዝሕተትሉ ኢዩ ክዀውን፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታኦም www.udi.no ክጸዓን ዝኽእል ኣገልግሎት ኣዳልዮም ኣለው። እቲ ዓይነት ፍታሕ ስርዓተመሕተት UDI ብዕለት 31 ግምቦት ንኣገልግሎት ክበቅዕ ኣዳልዮሞ። ሻቡ እውን 400 መሕተታት ኣትዮም ኣለው።

ብመሰረት ቅጥዒ ኮቪድ-19 § 5 ራብዓይ ሕጥቦ ጽሑፍ ፊደል ሐ ምስ § 5 ራብዓይ ሕጥቦ ብምትሕሓዝ፡ ንኖርወይ ዝኣትው ገያሾ «ሓያሎ ሰብኣውያን ሓልዮታት» ወይ እውን «ካልኦት ረዘንቲ ምኽንያታትን» ኣብ እዋን ውሸባ ካልእ ብቑዕ ክውሸብሉ ዝኽእሉ ቦታ ምስ ዝህልዎምን ካብ ግዴታዊ ውሸባ ሆቴል ንክገላገሉ ክሓቱ ይኽእሉ ኢዮም።

እዚ ሕጊ እዚ ዝተጻበበ ሕድገታዊ ሕጊ ኢዩ፡ «ሓያሎ ሰብኣውያን ሓልዮታት» ወይ «ካልኦት ረዘንቲ ምኽንያታትን» ገያሻይ ንኖርወይ ኣብ ዝኣትወሉ ጥራሕ ኢዮም ከከም ኩነታቱ ኣብ ግምት ኣትዮም ዝግምገሙ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ እዘን መደያት እዚኣተን ምስ ዕላማን ምስ ዝነበረ ምኽንያት መገሻ ካብ ኖርወይ ዘተኣሳስር የብለንን።

ከም ንኣብነት «ሓያሎ ሰብኣውያን ሓልዮታት» ክብሃሉ ዝኽእሉ ከምዞም ዝስዕቡ ክዀኑ ይኽእሉ፡

 • ፍሉይ ዝዀነ ናይ ሓደ ሕማም ምክትታላትን ቀረባትን ብመወሸቢ ሆቴል ክወሃብ ዘይከኣል
 • ብከቢድ ዝሓመሙ ወይ ኣብ ኣፍደገ ሞት ንዘለው መቕርብ ንምብጻሕ ዝዓለመ መገሻ ንኖርወይ። «ከቢድ» ሕማም ክብሃል እንከሎ ስቕ ኢልካ ከቢድ ሕማም ዘይብሃልን ነቲ ንሞት ቀሪቡ ዘሎ ሰብ እውን ንምብጻሕ ሕድገት ምስ ዝህልዎ ኢዩ። ብልዑል ደረጃ ከቢድ ልቦናዊ ወይ ኣካላዊ ሕማም ኰይኑ ከምውት ዝኽእል ደረጃ ዝሓትት ምስ ዝዀውን ኢዩ።
 • ንቐብሪ መቕርብ ዝዓለመ መገሻ ንኖርወይ
 • ውላድካ እትጽበየሉ ሕርሲ መገሻ ንኖርወይ
 • ርዑም ቈልዓ ሒዞም ንኖርወይን ንቤቶምን ዝምለሱ ኣርዓምቲ ሰባት
 • ትሕቲዕድመ ዝዀኑ ቈልዑ ብሕድገት 5 ራብዓይ ሕጥቦ ፊደል ቀ ዘይድንገጉን፡ ብዘይ ሕድገት ኣብ መወሸቢ ሆቴል ንበይኑ ንክውሸብ ምስ ዝግደድን።

ብዛዕባ ዘገምታዊ ዳግመ-ክፍታ ውጥን መንግስቲ ብተወሳኺ ኣብዚ ክንበብ ይከኣል

 

 

‘Even though we still need to have strict rules for stays at quarantine hotels, in some cases an exemption is necessary. This is why it is good that we have now established this scheme, but we wish to stress that people who are granted this exemption will still need to quarantine at home or at other suitable accommodation’, says Minister of Justice and Public Security Monica Mæland.

The scheme will be managed by the Norwegian Directorate of Immigration, which has designed a dedicated application service at www.udi.no. UDI launched the application solution on 31 May. About 400 applications have been submitted so far.

Pursuant to section 5 subsection 4 (c) of the COVID-19 Regulations, cf. subsection 5, people arriving in Norway may apply for dispensation from the duty to stay at a quarantine hotel on ‘compelling compassionate grounds’ or ‘other weighty considerations’ and if they have other suitable accommodation during the quarantine period.

This is meant as a narrow exemption provision, and the assessment of ‘compelling compassionate grounds’ or ‘other weighty considerations’ will be based exclusively on the status quo at the time of arrival in Norway. In principle, the reason for leaving the country is not relevant in this context.

Examples of ‘compelling compassionate grounds’:

 • A disease or disorder which requires special care and facilities that cannot be provided at a quarantine hotel.
 • Travel to Norway to visit a close relation who is seriously ill or dying. The requirement of ‘serious’ illness must be interpreted strictly, and seen in light of the fact that exemptions are also granted for visits to people who are dying. It is required that the illness be mental or physical, with a high level of severity and potentially terminal outcome.
 • Travel to Norway to attend the funeral or burial service of a close relation.
 • Travel to Norway to be present at the birth of one's own child.
 • People returning to Norway after collecting an adoptive child.
 • Minors who are not covered by the exemption in section 5 subsection 4 (h), who would have to stay at a quarantine hotel alone if no exemption is made.

Read more about the Norwegian Government’s plan for a gradual reopening here