Forsiden

Historisk arkiv

Unntak fra karantenehotell av sterke velferdshensyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har etablert en svært snever søknadsordning for personer med særlig sterke årsaker til å få fritak fra karantenehotell.

-Selv om vi fortsatt trenger strenge regler for karantenehotell, er det i noen spesielle tilfeller nødvendig med unntak. Det er derfor bra at vi nå har fått på plass denne ordningen, men understreker at de som får dette unntaket fortsatt vil måtte ta karantene hjemme eller på egnet sted, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ordningen ligger under Utlendingsdirektoratet (UDI), som har laget en egen opplastingstjeneste på www.udi.no. UDI lanserte søknadsløsningen 31. mai. Det har til nå kommet inn vel 400 søknader.

Etter covid 19-forskriften § 5 fjerde ledd bokstav c, jf. § 5 femte ledd, kan innreisende søke om dispensasjon fra plikten til opphold på karantenehotell dersom det foreligger «sterke velferdshensyn» eller «andre tungtveiende grunner» og de har et annet egnet oppholdssted i karanteneperioden.

Dette er ment som en snever unntaksregel, og hva som utgjør «sterke velferdshensyn» eller «andre tungtveiende grunner» skal kun vurderes ut ifra situasjonen ved innreise. Formålet med reisen ut av landet er i utgangspunktet ikke relevant i denne sammenhengen.

«Sterke velferdshensyn» kan for eksempel være:

  • Sykdom eller lidelse som krever særskilt oppfølgning og fasiliteter som karantenehotellet ikke kan tilby
  • Reise til Norge for å besøke nærstående som er døende eller alvorlig syke. Kravet om «alvorlig» sykdom må tolkes strengt og ses i sammenheng med at det samtidig gis unntak for besøk av døende. Det kreves psykisk eller fysisk sykdom av høy alvorlighetsgrad med mulig dødelig utfall
  • Reise til Norge for å delta i begravelse eller bisettelse til en nærstående
  • Reise til Norge for å være tilstede ved eget barns fødsel
  • Personer som returnerer til Norge etter å ha hentet hjem et adoptivbarn
  • Mindreårige barn som ikke er omfattet av unntaket i § 5 fjerde ledd bokstav  h, og som vil måtte oppholde seg på karantenehotell alene dersom det ikke gjøres unntak.

Les mer om regjeringens plan for gradvis gjenåpning her