Historical archive

New financial measures to tackle the pandemic

Historical archive

Published under: Solberg's Government

Publisher: The Office of the Prime Minister

Today, the Government is presenting proposals for new, extended financial measures in the total amount of NOK 16 billion. The measures are aimed at young people, students and furloughed workers, among others.

Other languages:

The proposition entails more extensive support schemes for businesses and employees. Businesses in hard-hit communities will receive additional funds, and steps will be taken to facilitate change and development in the travel and tourism industry and more innovation projects in the Norwegian business sector. This will help to create jobs.

‘Throughout the pandemic, we have said that we will do what it takes for Norway to emerge from the crisis in the best position possible. We are using different scenarios for the infection situation going forward and would like to implement measures that are flexible and can be easily adapted to changed developments. The stringent infection control measures are very challenging for many people, but the proposals we are presenting today will make the situation a little easier for those who are hardest hit,’ says Prime Minister Erna Solberg.

The measures outlined in this proposition come in addition to a very expansive national budget for 2021. Combined, they will make a substantial contribution to the level of activity and jobs across the country.

‘Financial measures will be in place for the duration of the crisis, but it is important that they are adapted to the infection situation at any given time. We are still in the middle of this crisis, and we need to provide security and predictability for those who are suffering most financially. At the same time, we need a plan for how to best promote development, change and growth when society reopens and the level of activity is back to where it was. When that happens, it will be important for people to get back to work as quickly as possible,’ says Minister of Finance Jan Tore Sanner (Conservative Party).

The Government is keen to minimise the adverse effects and long-term consequences of the pandemic for children and young people.

‘We know that the situation is very challenging for many students and young people who are about to enter the labour market. We therefore propose allocating NOK 2.2 billion for measures aimed at children, young people and students,’ says Minister of Education and Integration Guri Melby (Liberal Party).

‘For some, social distancing and loneliness are a heavy burden to bear. Reduced social contact and loneliness are risk factors for mental health problems and isolation. We are now proposing additional measures to combat loneliness among the elderly and for vulnerable children and young people,’ says Minister of Children and Families Kjell Ingolf Ropstad (Christian Democratic Party).

In early January, the Government announced a proposition that would introduce adjusted financial measures. The outbreak of the mutated virus in Nordre Follo required highly invasive infection control measures to be introduced in the Oslofjord region from 23 January. This week, the Government also introduced the most stringent rules for entry to Norway since March 2020. The measures have led to increased uncertainty about the economy going forward. The measures being presented today are based on updated projections and pertaining infection control measures, vaccination and the impact on the Norwegian economy.

The Government’s long-term strategy for handling the COVID-19 pandemic and the emergency response plan for infection control measures during the pandemic have formed the basis for its response to the situation. It is the Government’s goal to keep the spread of the virus under control at all times, so that the infection rates are manageable and do not exceed the capacity of the health and care services and the municipal health service, including for testing, isolation, infection tracing and quarantine.

The most important proposals

The Government proposes measures in the amount of NOK 16.3 billion.

 • The compensation scheme for businesses that have experienced a dramatic fall in turnover will be extended until the end of June (NOK 4.0 billion)
 • Increased allocation to municipalities to compensate local businesses particularly hard hit by the infection control measures. The funds can also be used as an application-based grant scheme for businesses that, in whole or in part, fall outside the framework of the general compensation scheme (NOK 1.0 billion)
 • The development and innovation scheme for travel and tourism and the event sector will be extended until the end of June (NOK 1 billion)
 • The support scheme for large events open to the general public will be extended until the end of June (NOK 260 million)
 • The stimulus and compensation schemes for culture, the voluntary sector and sport will be extended until 1 September (NOK 650 million)
 • Subsidy for Avinor for the first half-year 2021 (NOK 2.75 billion)
 • Targeted measures for students to prevent drop-out and delays in their studies (NOK 1.1 billion)
 • New, expanded summer school scheme for summer 2021 to help children and young people to make up for lost progress (NOK 500 million)
 • Increased efforts aimed at furloughed workers and the long-term unemployed (NOK 1.1 billion)
 • Increased innovation grant under the auspices of Innovation Norway (NOK 500 million)
 • Temporary sickness benefit rules for employees, freelancers and self-employed persons in the event of absence related to the coronavirus, extended until the end of June (NOK 660 million)
 • Work assessment allowance period for job seekers extended until the end of June (NOK 130 million)
 • Quarantine hotel arrangement at border crossings extended with reduced share of the cost for persons travelling for work. The cost is estimated to NOK 460 million, and takes into account possible duration until the end of June 2021. Funds are also proposed for increased border controls and the introduction of a digital entry system.
 • Targeted integration measures, such as Norwegian language tuition, introduction programme and information measures aimed at groups of immigrants (NOK 320 million)
 • Temporary changes to the requirement for minimum income and minimum reduction in working hours under the unemployment benefit scheme. The cost is estimated to NOK 240 million.
 • The compensation scheme for employers’ expenses for entry quarantine for foreign labour is extended until the end of April (NOK 240 million)
 • Testing in quarantine hotels and at border crossings (NOK 203 million)
 • National phone centre to assist the municipalities with entry registration (NOK 75 million)
 • Temporary scheme involving postponement of tax payments extended until the end of June, except VAT claims that fall due after 12 April (NOK 200 million)
 • Flexible educational provision at tertiary vocational colleges, university colleges and universities (NOK 140 million)
 • Measures aimed at apprentices in spring 2021 (NOK 100 million)
 • Purchase of passenger transport by train to take account of reduced ticket revenues as a consequence of the infection control measures (NOK 100 million)

Translations

Rząd przedstawił dziś propozycję nowych i przedłużonych działań na rzecz zabezpieczenia finansowego na łączną kwotę 16 miliardów koron. Propozycje te skierowane są między innymi do osób młodych, studentów i osób wysłanych na urlopy przestojowe.

Ta propozycja wzmacnia mechanizmy wsparcia dla firm i pracowników. Gospodarka w szczególnie dotkniętych społecznościach lokalnych otrzyma dodatkowe środki, stwarza się też warunki do przekształcania turystyki oraz dla wielu projektów innowacyjnych w norweskiej gospodarce. Przyczyni się to do tworzenia miejsc pracy.

- Przez cały okres pandemii mówiliśmy, że zrobimy to co jest konieczne, żeby Norwegia jak najlepiej przetrwała kryzys. Pracujemy w oparciu o różne scenariusze mówiące o tym jak będzie wyglądać epidemia i chcemy prowadzić działania, które są elastyczne i które można łatwo dostosować w zależności od rozwoju sytuacji.  Obecne surowe zasady bezpieczeństwa dla wielu są bardzo uciążliwe, ale propozycje, które dzisiaj przedstawiamy, poprawią nieco sytuację osób, które są nimi najbardziej dotknięte – powiedziała premier Erna Solberg (H).

Działania wymienione przez rząd w tej propozycji wprowadzane są dodatkowo do już mocno ekspansywnego budżetu na rok 2021. Razem będą stanowiły one solidne wsparcie dla aktywności i miejsc pracy w całym kraju.  

- Chcemy, aby wsparcie finansowe działało tak długo jak długo będzie trwał kryzys, ale ważne jest, żeby działania były dostosowywane do sytuacji epidemiologicznej. Kryzys wciąż jest w pełni i musimy nadal zapewniać bezpieczeństwo i przewidywalność tym, których dotknęły jego skutki ekonomiczne. Jednocześnie musimy mieć plan, w jaki sposób jak najlepiej stworzyć warunki do przekształcania i nowego wzrostu jak już będziemy mogli ponownie otworzyć gospodarkę, a aktywność powróci. Wtedy będzie ważne, żeby ludzie jak najszybciej mogli wrócić do pracy – powiedział minister finansów Jan Tore Sanner (H).

Dla rządu bardzo ważne jest, żeby zminimalizować obciążenie pandemią oraz jej długotrwałe konsekwencje dla dzieci młodzieży.

- Wiemy, że sytuacja jest bardzo wymagająca dla wielu studentów oraz młodych ludzi, którzy stoją u progu życia zawodowego. Z tego powodu dziś proponujemy przeznaczenie 2,2 miliarda koron na działania skierowane wobec dzieci, młodzieży oraz studentów – poinformowała minister edukacji i integracji, Guri Melby (V).

- Niektóre osoby odczuwają, że wszystko stało się trudniejsze, a samotność jest szczególnie dokuczliwa. Ograniczony kontakt społeczny i samotność to czynniki ryzyka mające wpływ na pogorszenie zdrowia psychicznego i zwiększenie izolacji. Dlatego teraz proponujemy dalsze działania mające na celu przeciwdziałanie samotności wśród osób starszych oraz działania na rzecz wrażliwych dzieci i młodzieży - powiedział minister do spraw dzieci rodziny Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Na początku stycznia zarząd uprzedzał, że wystąpi z propozycją zmian dotyczących wsparcia finansowego. Ognisko zmutowanego wirusa w Nordre Follo spowodowało konieczność wprowadzenia daleko idących obostrzeń w regionie Oslofjord od 23 stycznia. W tym tygodniu rząd wprowadził też najsurowsze obostrzenia wjazdowe od czasu marca 2020 roku. Obostrzenia wprowadziły niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej. Przedstawione dziś propozycje opracowano w oparciu o zaktualizowane prognozy rozwoju epidemii, przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa, szczepień oraz ich wpływu na norweską gospodarkę.

Za podstawę działań w tej sytuacji przyjęto długofalową strategię rządu wobec pandemii Covid-19 oraz plan gotowości dotyczący działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych podczas pandemii Covid-19. Celem rządu jest, żeby w każdym czasie rozprzestrzenianie się zakażeń było pod kontrolą tak, żeby liczba zakażeń była możliwa do opanowania i nie wykroczyła poza możliwości służby zdrowia, w tym wydolność do przeprowadzania testów, izolowania, monitorowania zakażeń i przeprowadzania kwarantanny.

Najważniejsze propozycje

Rząd proponuje przeznaczyć na działania 16,3 miliarda koron.

 • Przedłużenie do końca czerwca systemu kompensacji dla przedsiębiorstw, które zarejestrowały znaczny spadek obrotów (4,0 miliardów koron)
 • Zwiększenie dotacji dla gmin w celach kompensacji lokalnych działalności gospodarczych, które zostały szczególnie mocno dotknięte obostrzeniami. Środki te można też wykorzystać jako wentyl bezpieczeństwa dla firm, które całkowicie bądź częściowo wypadają poza nawias ogólnego systemu kompensacji (1,0 miliarda)
 • Przedłużenie do końca czerwca systemu przekształceń dla branży eventowej i turystycznej (1 miliard)
 • Przedłużenie do końca czerwca dotacji dla dużych wydarzeń otwartych dla publiczności (260 milionów koron)
 • Przedłużenie do 1 września działania systemów stymulacji i kompensacji na rzecz kultury, wolontariatu i sportu (650 milionów koron)
 • Dotacja dla spółki Avinor przez pierwsze półrocze 2021 roku (2,75 miliardów koron)
 • Działania celowe wobec studentów, przeciwdziałające przedłużeniu okresu studiów i niekończeniu studiów (1,1 miliarda)
 • Nowa i rozszerzona oferta szkoły letniej na lato 2021, mającą na celu pomoc w nadrobieniu przez dzieci młodzież utraconych postępów w nauce (500 milionów koron)
 • Wzmożone działania wobec osób pozostających bez pracy przez dłuższy czas oraz wysłanych na urlopy przestojowe (1,1 miliarda)
 • Zwiększenie dotacji innowacyjnych w ramach Innovasjon Norge (500 milionów koron)
 • Przedłużenie do końca czerwca tymczasowych zasad dotyczących wypłacania zasiłku chorobowego dla pracowników, freelancerów i osób prowadzących działalność gospodarczą w przypadku nieobecności w pracy związanej z koronawirusem (660 milionów koron)
 • Okres wypłacania zasiłku rehabilitacyjnego (arbeidsavklaringspenger) dla osób poszukujących pracy przedłuża się do końca czerwca (130 milionów koron)
 • Przedłuża się działanie systemu hoteli kwarantannowych przy przekraczaniu granicy, przy obniżonej kwocie wkładu własnego dla osób podróżujących w związku z pracą. Koszt ten oszacowano na 460 milionów koron, a szacunki biorą pod uwagę możliwość utrzymania systemu do końca czerwca 2021 roku. Proponuje się również środki na wzmożoną kontrolę graniczną i wprowadzenie cyfrowego systemu wjazdowego.
 • Celowe działania integracyjne, takie jak nauczanie języka norweskiego, programy wdrożeniowe oraz działania informacyjne skierowane do grup imigranckich. (320 milionów koron)
 • Proponuje się tymczasowe zmiany dotyczące wymaganego dochodu minimalnego i minimalnej redukcji czasu pracy przy przyznawaniu zasiłków dla bezrobotnych. Koszt szacuje się na 240 milionów koron.
 • Do końca kwietnia przedłuża się system kompensacji wydatków pracodawców związanych z kwarantanną dla pracowników zagranicznych przekraczający granicę (240 milionów koron).
 • Przeprowadzanie testów w hotelach kwarantannowych i na przejściach granicznych (203 miliony koron)
 • Krajowe centrum telefoniczne, które wesprze gminy przy rejestracji przyjazdów (75 milionów koron)
 • Przedłużenie do końca czerwca tymczasowego systemu odroczenia płatności podatków i opłat, z wyjątkiem podatku VAT, którego termin płatności przypada po 12 kwietnia (200 milionów koron)
 • Elastyczne oferty kształcenia w szkołach policealnych, wyższych i uniwersytetach (140 milionów koron)
 • Działania skierowane do uczniów na praktykach, wiosną 2021 (100 milionów koron)
 • Kupno kolejowych usług transportu osób, aby zrównoważyć spadek dochodów z biletów wywołany zastosowaniem środków bezpieczeństwa (100 milionów koron)

حکومت آج 16 بلین کرونر کی مجموعی مالیت رکھنے والے نئے اور توسیعی معاشی اقدامات کی تجاویز پیش کر رہی ہے۔ اس میں نوجوانوں، طالبعلموں اور کام سے رخصت کیے جانے والوں کے حوالے سے تجاویز بھی شامل ہیں۔

-ہم معاشی اقدامات تب تک برقرار رکھیں گے جب تک یہ بحران چل رہا ہے لیکن یہ اہم ہے کہ اقدامات میں انفیکشن کی صورتحال کے لحاظ سے ردّوبدل کیا جائے۔ ہم اب بھی بحران میں ہی ہیں اور ہمیں ان لوگوں کو تحفظ اور مستقبل کے حوالے سے یقین دلاتے رہنا چاہیے جو معاشی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ منصوبہ بندی کرنی ہو گی کہ ہم اس دن تبدیلیوں اور نئی ترقی کے لیے بہترین تیاری کیسے کریں جس دن معاشرے میں پابندیوں کا خاتمہ ہو گا اور سرگرمی دوبارہ شروع ہو گی۔ تب یہ اہم ہو گا کہ لوگ جلد از جلد دوبارہ روزگار حاصل کر

تجاویز پیش کر رہی ہے۔ اس میں نوجوانوں، طالبعلموں اور کام سے رخصت کیے جانے والوں کے حوالے سے تجاویز بھی شامل ہیں۔

حکومت اسے بہت اہم سمجھتی ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے عالمگیر وبا کے بوجھل اثرات اور دور رس نتائج کو کم سے کم کیا جائے۔

ہم جانتے ہیں کہ ان بہت سے طالبعلموں اور نوجوانوں کے لیے صورتحال نہایت مشکل ہے جو دنیائے روزگار کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم بچوں، نوجوانوں اور طالبعلموں کے لیے اقدامات کی خاطر 2 بلین کرونر تجویز کر رہے ہیں، تعلیم اور انٹیگریشن کی وزیر Guri Melby (V) نے کہا۔

کچھ لوگوں کو ان حالات میں گزارا کرنا زیادہ مشکل لگ رہا ہے اور تنہائی ان کے لیے زیادہ بوجھل ہے۔ سماجی واسطے میں کمی اور تنہائی وہ عوامل ہیں جو ذہنی صحت کی خرابی اور معاشرے سے کٹ جانے کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ اس لیے ہم اب معمّر افراد اور نازک صورتحال رکھنے والے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی تنہائی کے خلاف مزید اقدامات بھی تجویز کر رہے ہیں، بچوں اور خاندانوں کے امور کے وزیر Kjell Ingolf Ropstad (KrF) نے کہا۔

 

جنوری کے شروع میں حکومت نے مطلّع کیا تھا کہ معاشی اقدامات میں موزوں ردّوبدل کے لیے ایک حکومتی پروپوزیشن پیش کی جائے گی۔ Nordre Follo میں وائرس کی بدلی ہوئی قسم کے تیز پھیلاؤ کی وجہ سے اوسلو فیورڈ کے علاقے میں 23 جنوری سے زندگی میں نہایت مداخلت کرنے والے انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات کرنا ضروری ہو گيا۔ اس ہفتے حکومت نے مارچ 2020 سے اب تک ملک میں مسافروں کی آمد کے سخت ترین اصول بھی متعارف کروائے ہیں ۔ ان اقدامات کے سبب آئندہ معاشی صورتحال کے متعلق بے یقینی بڑھی ہے۔ آج پیش کی جانے والی تجاویز کی بنیاد انفیکشن کی صورتحال کے تازہ اندازوں اور انکے مطابق انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات، ویکسینیشن اور نارویجن معیشت کے لیے اثرات پر ہے۔

Covid-19 وبا سے نبٹنے کے لیے حکومت کی طویل المدت حکمت عملی اور Covid-19 کے دوران ہنگامی حالات کی منصوبہ بندی کی بنیاد پر صورتحال کو سنبھالا جاتا رہا ہے۔ حکومت کا ہدف یہ ہے کہ انفیکشن کے پھیلاؤ کو تمام وقت قابو میں رکھا جائے گا تاکہ انفیکشن سے نبٹنا ممکن رہے اور یہ صحت و نگہداشت کے نظام اور بلدیاتی نظام صحت کی گنجائش، نیز ٹیسٹنگ، آئسولیشن، انفیکشن ٹریسنگ اور کوارنٹین کی گنجائش سے باہر نہ نکل جائے۔

 

اہم ترین تجاویز

حکومت 16.3 بلین کرونر کے اقدامات تجویز کر رہی ہے۔

 • جن کمپنیوں کی کاروباری آمدن میں زیادہ کمی ہوئی ہے، ان کے لیے معاوضے کی سکیم میں جون کے آخر تک توسیع (0 بلین کرونر)
 • ان مقامی کاروباروں کو معاوضہ دینے کے لیے بلدیات کی گرانٹ میں اضافہ جو انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات سے بالخصوص زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ان وسائل کو ان کمپنیوں کے لیے بھی اضافی سکیم کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا جو عام معاوضہ سکیم سے مکمل یا جزوی طور پر محروم ہیں (1 بلین کرونر)
 • ایونٹس (شوز اور پروگراموں) اور سفروسیاحت کے شعبے کے لیے ری ایڈجسٹمنٹ سکیم میں جون کے آخر تک توسیع (1 بلین)
 • تماشائیوں کے لیے بڑے پروگراموں کے لیے امدادی سکیم میں جون کے آخر تک توسیع (260 ملین کرونر)
 • تہذیب و ثقافت، رضاکار تنظیموں اور کھیلوں کے لیے تحریک اور معاوضے کی سکیم میں 1 ستمبر تک توسیع (650 ملین کرونر)
 • 2021 کی پہلی ششماہی میں Avinor کے لیے گرانٹ (75 بلین کرونر)
 • طالبعلموں کے تعلیم چھوڑ دینے اور تعلیم میں تاخیر کے خلاف باقاعدہ ہدف کے تحت اقدامات (1 بلین کرونر)
 • 2021 کی گرمیوں میں سمر سکول کی نئی اور توسیعی پیشکشیں تاکہ بچوں اور نوجوانوں کو اپنی پیش رفت میں رہ جانے والی کسر نکالنے کا موقع ملے (500 ملین کرونر)
 • لمبے عرصے سے بیروزگار اور کام سے رخصت پانے والے افراد کے لیے اضافی کام (1 بلین)
 • Innovasjon Norge کے تحت اختراعی کاموں کے لیے اضافی گرانٹ (500 ملین کرونر)
 • اجیروں، فری لانسرز اور ذاتی کاروبار چلانے والوں کے لیے کرونا وائرس سے تعلق رکھنے والی غیر حاضری کے لیے بیماری کے پیسوں کے عارضی اصولوں میں جون کے آخر تک توسیع (660 ملین کرونر)
 • روزگار کے متلاشیوں کے لیے، کام کی اہلیت واضح ہونے تک کے پیسوں کا عرصہ جون کے آخر تک کے لیے بڑھایا جا رہا ہے (130 ملین کرونر)
 • سرحد پار کرنے والوں کے لیے کوارنٹین ہوٹل کی سکیم میں توسیع جس کے ساتھ روزگار کے سلسلے میں آنے والوں کی اپنی جیب سے خرچ میں کمی بھی کی جا رہی ہے۔ اس پر 460 ملین کرونر اٹھنے کا اندازہ ہے اور جون 2021 تک سکیم جاری رہنے کے امکان کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ سرحدوں پر نگرانی میں اضافے اور ملک میں آمد کا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروانے کے لیے بھی مالی وسائل تجویز کیے جا رہے ہیں۔
 • انٹیگریشن کے لیے باقاعدہ ہدف کے تحت اقدامات جیسے تارکین وطن کے گروہوں کے لیے نارویجن زبان کی تعلیم، انٹروڈکشن پروگرام اور معلومات کے اقدامات (320 ملین کرونر)
 • کم از کم آمدن اور کام کے اوقات میں کمی کی نچلی حد کے تقاضے میں عارضی تبدیلیاں تجویز کی جا رہی ہیں۔ اس پر 240 ملین کرونر اٹھنے کا اندازہ ہے۔
 • غیر ملکی افرادی قوت کی ملک میں آمد پر کوارنٹین کے لیے آجروں کے اخراجات کے معاوضے کی سکیم کو اپریل کے آخر تک بڑھایا جا رہا ہے (240 ملین کرونر)۔
 • کوارنٹین ہوٹلوں میں اور سرحد پر ٹیسٹنگ (203 ملین کرونر)۔
 • بلدیات کو ملک میں آمد کی رجسٹریشن میں مدد دینے والے نیشنل کال سنٹر کے لیے (75 ملین کرونر)
 • ٹیکس اور لیویز کی ادائیگی میں مہلت کی عارضی سکیم میں توسیع جون کے آخر تک کے لیے کی جا رہی ہے، سوائے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے جو 12 اپریل کو واجب الادا ہو گا (200 ملین کرونر)
 • پیشہ ورانہ تعلیم کے اداروں، یونیورسٹی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کی لچکدار پیشکشیں (140 ملین کرونر)
 • بہار 2021 میں اپرنٹسز (زیر تربیت کاریگروں) کے لیے اقدامات (100 ملین کرونر)
 • انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات کے نتیجے میں ریلوے کو ٹکٹوں کی فروخت سے ہونے والی آمدن میں کمی کے مدنظر، ٹرین سے سفر کی خریداری (100 ملین کرونر)

Waxay dawladdu maanta soo jeedinaysaa taageerooyin dhaqaale oo cusub oo wakhtiga ay soconayaan la sii dheereeyay kuwaas oo isu geyn gaaraya 16 bilyan oo karoon. Soo-jeedinnada waxaa loogu tala galay dhallinyarada, ardayda iyo dadka sida ku meelgaarka ah shaqada looga joojiyay [permitterte].

Hindise sharciyeedka [proposisjon] waxaa lagu xoojinaysaa nidaamki caawinta shirkadaha iyo shaqaalaha. styrkes støtteordningene for bedrifter og arbeidstakere. Waxaa lacag dheeraad ah la siinayaa ganacsatada uu dhibku aadka u taabtay. Ganacsiga ku xiran socdaalka [reiselivet] iyo mashruucyo kale ee ay ganacsatada norwiijigu ku hal-abuurayaan noocyo gacansi ah ayaa iyagana laga caawinayaa sidii ay xaaladda ula qabsan lahaayeen. Taas oo gacan ka geysanaysa in shaqooyin la abuuro.

- Intii uu cudurkaan faafi og socday oo dhan hadalkannagu wuxuu ahaa in aan qaban doonno wax walba oo loo baahan yahay si ay Norway dhibkaan uga gudubto sida ugu fiican ee suurtaggalka ah. Waxaan ku tala galaynaa siyaalo kala duwan oo ay faafidda cudurku mustaqbalka isu beddeli karto, annaga oo doonayna waxqabadyo hadba wax laga beddeli karo oo si fudud loo waafajin karo isbeddellada yimaada. Tillaabooyinka adag ee looga hor tagayo faafidda cudurka ayaa ah kuwo aad iyo aad u dhibaya dad badan, laakiin soo-jeedinnada aannu maanta soo gudbinayno ayaa xaaladda u yara fududaynaya dadka uu dhibka ugu badan soo gaaray, ayay tiri ra’iisal wasaare Erna Solberg (H).

Tillaabooyinka ay dawladdu ku soo jeedinayso hindise sharciyeedkaan ayaa dheeri ku ah miisaaniyadda dawladda ee ballaaran ee 2021. Kuwaan ayaa marka laysu geeyo aad gacan uga geysan doona abuurista dhaqdhaqaaq iyo goobo shaqaale oo dalkoo dhan ah.

– Tillaabooyin dhaqaalaha lagu kabayo ayaan wadi doonnaa ilaa iyo inta masiibadu socoto, laakiin waxaa muhiim ah in tillaabooyinka la waafajiyo xaaladda faafidda cudurka. Weli masiibadda ayaan bartanka uga jirnaa, oo waa in aan kalsooni iyo isku hallayn gelinnaa dadka uu soo gaaray dhaawaca dhaqaaluhu. Waxaa islamarkaana loo baahan yahay in uu jiro qorshe ku aaddan sida ugu wanaagsan ee suurtaggalka ah ee xaaladaha cusub loola qabsan karo dhaqaalahana loo kobcin karo marka dhaqaalaha la furo oo uu dhaqdhaqaaqu dib u soo laabto. Waxaa muhiim ah in ay dadku markaas sida ugu dhakhsaha badan ee suurtaggalka ah shaqu ugu soo laaban karaan, ayuu yiri Jan Tore Sanner (H) oo ah wasiirka maaliyadda.

Waxay dawladdu xoog badan saaraysaa inta suurtaggalka ah in la yareeyo dhibaatada iyo waxyeellada danbe ee muddada dheer soconaya ee uu cudurka faafi og ku keeno carruurta iyo dhallinyarada.

- Waan og nahay in ay xaaladdu aad iyo aad ugu adag tahay arday iyo dhallinyaro badan oo hadda ku biiri lahaa suuqa shaqada- iyo shaqaalaha. Waxaan sidaas darteed maanta soo jeedinaynaa 2,2 bilyan oo karoon oo loogu tala galay waxqabadyada ku aaddan carruurta, dhallinyarada iyo ardayda ayay tiri Guri Melby (V) oo ah wasiirka cilmiga- iyo is-dhexgalka.

- Dadka qaar buu mitirku ku dheer yahay, cidladuna aad u dhibaysaa. Xiriirka bulshada ee yaraaday iyo cidladu waxay ka mid yihiin calaamadaha keena caafimaad-darrada dhimirka iyo in lays qoqobo. Waxaan sidaad darteed hadda soo jeedinaynaa waxqabadyo kale oo looga hortagayo cidlada dadka waayeelka ah iyo carruurta iyo dhallinyarada nugul, ayuu yiri Kjell Ingolf Ropstad (KrF) oo ah wasiirka carruurta- iyo qoyska.

Horraantii jannaayo ayay dawladdu sheegtay in la soo gudbin doono hindise sharciyeed wax looga beddeli doono waxqabadyada dhaqaale. Fayraska noociisa cusub ee ka dillaacay Nordre Follo ayaa lagama maarmaan ka dhigay in 23kii jannaayo gobolka Oslofjord lagu soo rogo tillaabooyin aad iyo aad u adag kuwaas oo looga hortagayo faafidda cudurka. Isla toddobaadkan waxay dawladdu soo rogtay  xeerarkii ugu adkaa ee soo baxa tan iyo maarso 2020 ee soo gelidda dalka. Tillaabooyinkaas ayaa abuuray hubidla’aan laga qabo kobaca dhaqaalaha ee mustaqbalka. Soojeedinnada maanta la soo gudbinayo waxay ku salaysan yihiin saadaashi u danbaysay ee faafidda cudurka iyo waxqabadyada taas looga hortagi doono, tallaalka iyo saamaynta ay arrimahani ku yeelan doonaan dhaqaalaha norwiijiga.

Maaraynta xaaladdaan waxay ku salaysan tahay istaraatiijiyadda fog ee dawladda ee sidii loo maarayn lahaa covid-19 iyo qorshaha heeganka ee waxqabadyada ka hortagga faafidda cudurka faafi og ee covid-19. Dawladda hadafkeedu waa in faafidda cudurku ay had iyo jeer ahaato mid la xakamayn karo, si ay faafiddu u ahaato mid la maarayn karo oo aan dhaafin heer aysan awood u lahayn inay xaaladda maareeyaan adeegga caafimaadka- iyo daryeelka iyo adeegga caafimaadka ee degmooyinka, xataa marka lagu daro awoodda loo leeyahay baaridda, gooni u soocidda, raadraaca cudurka iyo karantiilka.

Soo-jeedinnada ugu muhiimsan

Waxay dawladdu soo jeedinaysaa waxqabadyo ay ku baxayaan 16,3 bilyan oo karoon.

 • In ilaa iyo dhammaadka juun la sii wado nidaamki caawinta dhaqaalaha ee shirkadaha uu dhaqaalahoodu aadka hoos ugu dhacay (4,0 bilyan oo karoon)
 • In la kordhiyo deeqda dhaqaalaha ee degmooyinka si ay ayaguna caawin dhaqaale u siiyaan meheradaha deegaankooda ee ay sida gaarka ah u dhaaweceen tillaabooyinka lagu xaddidayo faafidda cudurka. Waxaa sidoo kale deeqdaan lagu caawin karaa shirkadaha aan gebi ahaan ama qayb ahaan soo hoos gelin nidaamka guud ee caawinta dhaqaalaha (1,0 bilyan)
 • In nidaamka la qabsashada xaaladda ee gacansiga ku xiran socdaalka- iyo qabanqaabooyinka la sii wado ilaa iyo dhammaadka juun (1 bilyan)
 • In nidaamka caawinta qabanqaabooyinka waaweyn ee dadweynaha u furan la sii wado ilaa iyo dhammaadka juun (260 milyan oo karoon)
 • In la sii wado nidaamka dhiirrigelinta- iyo caawinta ee dhaqanka, iskaa wax u qabsashada iyo isboortiga ilaa iyo 1da sibteembar (650 milyan oo karoon)
 • In Avinor deeq dhaqaale la siiyo lixda bilood ee hore ee sanadka 2021 (2,75 bilyan oo karoon)
 • Waxqabadyo toos ah oo ardayda lagu caawinayo si looga hortago inay waxbarashada ka haraan ama xilligoodi ka daahaan (1,1 bilyan)
 • Deeqda waxbarashada xagaaga ee xagaaga 2021 oo la sii kordhiyay mid cusub na lagu daray si ay carruurta iyo dhallinyaradu u helaan waxbarashadii ay seegeen (500 milyan oo karoon)
 • In la xoojiyo dadaalka loogu jiro dadka muddada dheer shaqala’aanta ahaa iyo kuwa sida ku meelgaarka ah shaqada looga joojiyay (1,1 bilyan)
 • In la kordhiyo deeqda hal-abuurka ganacsiyada cusub ee Innovasjon Norge (500 milyan oo karoon)
 • Xeerarka ku meelgaar ah ee lacagta jirrada ee shaqaalaha iyo ganacsatada iskood u shaqaysta ee shaqada uga maqan koroonaha dartiis waxaa la sii dheeraynayaa ilaa iyo dhammaadka juun (660 milyan oo karoon)
 • Muddada lacagta kala caddaynta awoodda shaqada ee uu qofka shaqa-doonaha ah qaato waxaa la sii dheeraynayaa ilaa iyo dhammaadka juun (130 milyan oo karoon)
 • Nidaamka hoteellada karantiilka ee xadduudaha waa la sii dheeraynayaa ayada oo la dhimmiyo qaybta lacagta ah ee ku soo aadaysa dadka ku jira safarka shaqada. Kharashka waxaa lagu qiyaasay 460 milyan oo karoon, waxaana lagu tala gelayaa in ay dhici karto in uu sii socdo ilaa iyo dhammaadka juun 2021. Waxaa sidoo kale la soo jeedinayaa in la kordhiyo lacagta lagu bixinayo koontaroolka xadka iyo in la billaabo in nidaam dhigitaal ah loo isticmaalo soo gelidda dalka.
 • Waxqabadyo toos ah oo la xiriira la qabsiga bulshada sida barashada af norwiijiga, borogaraamka waxbarashada iyo warbixin loogu tala galay soogalootiga. (320 milyan oo karoon)
 • Waxaa la soo jeedinayaa in si ku meelgaar ah wax looga beddelo shuruudda dakhliga ugu hooseeya iyo hoos u dhaca ugu yar ee wakhtiga shaqada ee uu qofka ku xiro nidaamka lacagta yoomiyaha ee qofka shaqadu ka dhammaatay. Kharashka waxaa lagu qiyaasayaa 240 milyan oo karoon.
 • Nidaamka deeqda caawinta ee shaqa-bixiyayaasha kharashka uga baxa karantiilka shaqaalaha ajnebiga ah wuxuu sii soconayaa ilaa iyo dhammaadka abriil (240 milyan oo karoon).
 • Baaridda dadka lagu baarayo hoteellada karantiilka iyo xudduudaha (203 milyan oo karoon)
 • Telefoon dalkoo dhan ah oo degmooyinka ka caawinaya diiwaangelinta soo gelidda (75 milyan oo karoon)
 • In ilaa iyo dhammaadka juun la sii wado nidaamki ku meelgaarka ahaa ee dib loogu dhigayay bixinta canshuuraha [skatt/avgift], marka laga reebo canshuurta badeecada [merverdiavgift] ee la bixinayo 12ka abriil kaddib (200 milyan oo karoon)
 • Deeq waxbarasho oo marba wax laga beddeli karo oo laga helo dugsiyada farsamada, machadyada iyo jaamacadaha (140 milyan oo karoon)
 • Waxqabadyo loogu tala galay dhallinyarada qaadanaysa tababbarka xirfadda [lærlinger] ee guga 2021 (100 milyan oo karoon)
 • Gadashada tigidhada gaadiidka dadka qaada ee tareenka si loo kabo dakhligi tigidhada ka soo geli lahaa ee hoos ugu dhacay tillaabooyinka looga hortagayo faafidda cudurka awgood (100 milyan oo karoon)