Historisk arkiv

Nye økonomiske tiltak i møte med pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen legger i dag frem forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak på til sammen 16 milliarder kroner. Forslagene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.

Read press release in English, Polish, Arabic, Urdu and Somali:

Med proposisjonen styrkes støtteordningene for bedrifter og arbeidstakere. Næringslivet i særlig rammede lokalsamfunn får ekstra midler, og det legges til rette for omstilling av reiselivet og flere innovasjonsprosjekter i norsk næringsliv. Dette bidrar til å skape jobber.

– Gjennom hele pandemien har vi sagt at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom krisen på en best mulig måte. Vi jobber etter ulike scenarier for hvordan smittebildet vil se ut fremover og ønsker tiltak som er fleksible og enkelt kan tilpasses utviklingen.  De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger frem i dag gjør situasjonen litt lettere for de som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tiltakene som regjeringen foreslår i denne proposisjonen kommer på toppen av et allerede svært ekspansivt statsbudsjett for 2021. Sammen vil dette gi kraftige bidrag til aktivitet og arbeidsplasser over hele landet.

– Vi vil ha økonomiske tiltak så lenge krisen varer, men det er viktig at tiltakene tilpasses smittesituasjonen. Vi står fortsatt midt i krisen, og må fortsette å gi trygghet og forutsigbarhet til de som blir rammet økonomisk. Samtidig må vi ha en plan for hvordan vi skal legge best mulig til rette for omstilling og ny vekst den dagen vi kan åpne samfunnet igjen og aktiviteten kommer tilbake. Da er det viktig at folk kan komme raskest mulig tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen legger stor vekt på å gjøre belastningen og de langsiktige konsekvensene av pandemien minst mulig for barn og unge.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter sier kunnskaps - og integreringsminister Guri Melby (V).

– For noen oppleves meteren ekstra lang og ensomheten ekstra tung. Redusert sosial kontakt og ensomhet er risikofaktorer for økt psykisk uhelse og isolasjon. Derfor foreslår vi nå også ytterligere tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre, og for sårbare barn og unge, sier barne -og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Regjeringen varslet tidlig i januar at det ville bli fremmet en proposisjon med justeringer i de økonomiske tiltakene. Utbruddet av mutert virus i Nordre Follo gjorde det nødvendig å innføre svært inngripende smitteverntiltak i Oslofjordregionen fra 23. januar. Denne uken innførte regjeringen også de strengeste innreisereglene siden mars 2020. Tiltakene har ført til økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. Forslagene som fremmes i dag er basert på oppdaterte prognoser for smitteutvikling og tilhørende smitteverntiltak, vaksinasjon og effektene på norsk økonomi.

Regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien og beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien har vært lagt til grunn for håndtering av situasjonen. Regjeringens mål er at smittespredningen til enhver tid skal være under kontroll, slik at smitten er håndterbar og ikke overskrider kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten og kommunehelsetjenesten, inkludert kapasiteten til testing, isolering, smitteoppsporing og karantene.

 

De viktigste forslagene

Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner.

(mrd. kroner og prosent)

 

NB21

Saldert budsjett for 2021

2021-budsjettet nå1

Oljekorrigert underskudd

371,2

396,6

415,2

Strukturelt oljekorrigert underskudd

313,4

344,6

363,2

   Prosent av fondskapitalen2

3,0

3,3

3,3

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

9,4

10,4

10,9

Budsjettimpuls, prosentenheter3

-2,9

-2,0

-1,4

Reell, underliggende utgiftsvekst (pst.)

-4,6

-3,1

-2,0

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

-37,6

-63,0

-81,6

1 Medregnet forslagene i Prop. 72 LS (2020–2021), Prop. 75 S (2020–2021) og i denne proposisjonen. Anslagene for aktivitetskorreksjonene (de automatiske stabilisatorene) i budsjettet er ikke oppdatert siden Nasjonalbudsjettet 2021.

2 Høyere fondsverdi ved inngangen til året enn anslått i NB21 og saldert budsjett, bidrar isolert sett til at oppgangen i uttaksprosenten blir lavere enn den ellers ville vært.

3 Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Den negative impulsen for i år må ses i sammenheng med det svært ekspansive budsjettet for 2020, med en budsjettimpuls på rekordhøye 4,5 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge. Ser vi de to årene samlet, er finanspolitikken meget ekspansiv med en samlet budsjettimpuls på 3,1 pst. Kilde: Finansdepartementet.

Mrd. kroner

 

Bevilgning 20211

Tiltak for bedrifter

27,5

Generell kompensasjonsordning for næringslivet

10,1

Luftfart

5,9

Kultur, idrett og frivillighet

3,1

Reiseliv

1,7

Maritim sektor

0,6

Folketrygden

1,9

Omstilling næringsliv

1,9

Andre tiltak overfor næringslivet

2,2

Tiltak for husholdninger

10,7

Folketrygden

4,1

Utdanning og kompetanse

5,6

Inkludering og integrering

0,4

Sårbare grupper

0,5

Annet til husholdninger

0,1

Tiltak for sektorer med kritiske samfunnsoppgaver

27,1

Kommunesektoren

11,8

Helsesektoren

11,7

Kollektivtransport

0,9

Annet til kritiske samfunnsoppgaver

2,6

Sum økonomiske tiltak

65,3

1 Lånetransaksjoner og garantifullmakter mv. er ikke medregnet i tabellen.