Historisk arkiv

Ungdomsløft for å forhindre utenforskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Koronakrisen har gjort arbeidsmarkedet spesielt vanskelig for unge og nyutdannede. Regjeringen foreslår derfor en rekke nye tiltak som retter seg mot unge ledige og nyutdannede.

– I mars opplevde Norge den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig, og arbeidsmarkedet er fortsatt veldig tøft. Det gjelder særlig for unge mennesker og for de med lav eller ingen formell utdanning. Nå investerer vi enda mer for å skape arbeidsplasser og utdanningsmuligheter spesielt for unge og nyutdannede, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).


Smitteverntiltakene for å bekjempe pandemien har rammet alle, men ungdom og unge voksne er blant de som er spesielt utsatt. De nye tiltakene vil bidra til å forhindre at unge havner i varig utenforskap.


– Utdanning, arbeidsplasser og tettere oppfølging skal bidra til at unge mennesker og nyutdannede ikke faller utenfor og blir langtidsledige. Regjeringens Ungdomsløft handler om å skreddersy utdanningstilbud, bedre oppfølging gjennom NAV og flere arbeidsmarkedstiltak. I tillegg sørger vi for at det blir en regning mindre å tenke på ved å øke antallet betalingsutsettelser du kan få på studielånet ditt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

 

I fjor vår ble det gjennom Utdanningsløftet bevilget 345 millioner kroner til tiltak for lærlinger, som omfattet 175 millioner kroner som fylkeskommunene kunne bruke til en rekke stimuleringstiltak for hardt rammede lærefag.

 

- Mange lærlinger opplever nå krevende tider når bransjen de utdanner seg i blir rammet av tiltak mot koronapandemien. Regjeringen satset i 2020 på flere tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen og for at flere skal få en læreplass. Nå viderefører vi dette arbeidet, sier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby(V).


Her er tiltakene i Ungdomsløftet:

  • 100 millioner kroner til tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen, og for at flere skal få en læreplass. Pengene skal rettes inn mot lærefag som er hardest rammet av pandemien.

  • 140 millioner kroner til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som særlig er tilpasset nyutdannede og unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte.

  • 779 millioner kroner til tilbud om tilleggslån til studenter som har mistet arbeidsinntekt som følge av pandemien.

 

  • 60 millioner kroner for å styrke individuell jobbstøtte for unge, IPS-ung. Flere unge med psykiske lidelser kan få arbeidsrettet oppfølging i kombinasjon med behandling fra helsetjenesten.

 

  • 50 millioner kroner til oppfølgingstjenester i NAVs egen regi for å styrke oppfølgingen av unge arbeidssøkere som tar opplæring som arbeidsmarkedstiltak med sikte på å øke fullføringsgraden.

  • Tilskudd til bedrifter som tar inn unge med bistandsbehov. Satsingen gir rom for å gi om lag 2 000 ungdommer sommerjobb.

  • Regjeringen viderefører til 1. juli 2021 utvidede betalingsutsettelser i Lånekassen for studenter og arbeidstakere som betaler på studielånet.

Mer om regjeringens nye økonomiske tiltak kan du lese her.