Historisk arkiv

Tiltak for 7 milliarder kroner til luftfarten i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Luftfart er viktig for næringslivet og folk i hele Norge, og regjeringen ønsker å opprettholde tilbud også i tider med korona og reiserestriksjoner. Nå foreslår vi ytterligere 4 milliarder kroner til tiltak for flyselskap og flyplasser, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon for Stortinget med nye tiltak for norsk luftfart. Totalt i 2021 utgjør tiltakene nå godt over 7 milliarder kroner, og for 2020 og 2021 sammenlagt utgjør tiltakene dermed over 21 milliarder kroner.

Vil bidra med hybridkapital til Norwegian

Regjeringen har i dag foreslått for Stortinget å bevilge 1,5 milliarder kroner til mulig deltakelse i et hybridlån utstedt av Norwegian.

- Vi har tro på at et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier Hareide.

Regjeringen har satt flere forutsetninger for å delta i rekonstruksjonen, som blant annet inkluderer krav om at selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner, hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer, og at hybridlånet skjer på markedsmessige vilkår. En eventuell deltakelse avhenger av den pågående rekonstruksjonprosessen i Norwegian.

- Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån. Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier næringsminister Iselin Nybø.

Støtte til Avinor

Avinors økonomi er sterkt berørt av nedgangen i flytrafikken, og det er betydelig usikkerhet knyttet til når, og hvor raskt, Avinors inntekter vil ta seg opp igjen. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 2 750 millioner kroner til Avinor AS, for å ta høyde for behov for støtte i første halvår 2021.

Opprettholder flytilbudet gjennom kjøp av flyruter

- Luftfarten har vært hardt rammet det siste året, samtidig er mange avhengig av fly for å komme seg til sykehus og andre viktige avtaler. Derfor har det vært viktig for regjeringen å sikre et minstetilbud av flyruter i hele Norge under pandemien, poengterer Hareide.

Flyrutekjøp er det viktigste tiltaket for å opprettholde flytilbudet, og det er bevilget totalt ca. 2 milliarder kroner til flyrutekjøp i 2021. Beløpet dekker også det ordinære kjøpet av regionale flyruter (såkalte FOT-ruter), som ikke er knyttet til Covid-19-tiltak.

Prognosene for flytrafikken er fortsatt lave, og Avinor og flyselskapene antar at det kan ta flere år før trafikken er tilbake på nivået før virusutbruddet. Ruter som hadde lave marginer allerede før etterspørselssvikten, vil være ekstra sårbare når minstetilbudskjøpet etter hvert opphører. Regjeringen har derfor besluttet å kunngjøre en ordinær FOT-konkurranse for rutene Florø–Oslo, Ørsta-Volda–Oslo, Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Tromsø.

- Ved å inkludere disse rutene i FOT-ordningen for en periode, vil de få lengre tid til å hente seg inn igjen med et godt rutetilbud i mellomtiden, sier samferdselsministeren.

Ytterligere støtte til Haugesund Lufthavn

Haugesund lufthavn eies av Avinor AS og driftes av Lufthavndrift AS. Lufthavnen ble kompensert for tap på grunn av koronapandemien i fjor, og Haugesund lufthavn vil ha behov for støtte til driften også i 2021. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 18,5 mill. kroner til Haugesund lufthavn AS til å dekke ventet tap de første fire månedene av 2021.

Kommer tilbake til kompensasjonsordning for flyselskapene

Regjeringens vil vente med å ta stilling til innretning på en kompensasjonsordning til flyselskapene til etter at rekonstruksjonsprosessen i Norwegian er fullført. Dette vil være nødvendig for å ivareta Stortingets krav om at kompensasjon fra staten ikke går til selskapets kreditorer. Regjeringens vurdering, slik situasjonen er per januar 2021, er at ordningen med kompensasjon til flyselskapene gjennom minstetilbudskjøp er den mest treffsikre ordningen for å oppnå Stortingets formål om å sikre det norske rutetilbudet og trygge norske arbeidsplasser i luftfarten. Samtidig er det på kort sikt betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i luftfarten fremover. Regjeringen vil derfor gjøre en ny vurdering av innretning av en kompensasjonsordning for flyselskapene når behovet for minstetilbudskjøp er betydelig redusert, og når rekonstruksjonsprosessen i Norwegian er gjennomført

Vil utrede reglene for lønns- og arbeidsforhold i luftfarten

Regjeringen følger nøye med på utviklingen i luftfarten. Utenlandske flyselskap viser nå tiltakende interesse for det norske markedet, og nye aktører er i ferd med å etablere seg.

- Regjeringen er opptatt av rettferdig og sunn konkurranse mellom aktørene i luftfarten, og vi vil derfor gjennomføre en utredning om reglene for lønns- og arbeidsforhold for flyvende personell og andre rettsregler som påvirker personalrelaterte kostnader, opplyser Hareide.

Totaloversikt

I 2021 er det foreslått å bevilge mer enn 7 milliarder kroner til ekstraordinær støtte til luftfartsformål:

Kjøp av minstetilbud av flyruter

1 340

Tilskudd til ikke-statlige lufthavner (Torp)

35

Fritak fra flypassasjeravgiften (bokført)

1 600

Anslag på effekt av lav mva.-sats i 2021 (bokført)

200

Sum Saldert budsjett 2021

3 175

Tilskuddsramme til Avinor første halvår

2 750

Tilskudd til ikke-statlige lufthavner (Haugesund)

19

Hybridlån til Norwegian Air Shuttle ASA4

1 500

Sum denne proposisjonen

4 269

Sum samlede tiltak 2021

7 444

 

For fleire opplysninger - se også:

  • Pressemelding av 29. januar 2021 fra Statsministerens kontor: Nye økonomiske tiltak i møte med pandemien 
  • Prop. 79 S (2020–2021) - Endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien)