Historisk arkiv

En milliard ekstra til arbeidsledige og permitterte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på en milliard kroner til arbeidsledige og permitterte som en del av dagens krisepakke. Dette skal gå til flere tiltaksplasser, styrking av ungdomsinnsatsen, ekstra kompetansetiltak og opprusting av NAV.

– Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, og vi må gjøre alt vi kan for å unngå at koronakrisa ender i en varig ledighetskrise. Derfor kommer vi nå med kraftfulle tiltak for å hjelpe flere tilbake i jobb. Med denne pakken ruster vi oss for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

De siste tallene fra NAV viser at 201 400 er registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det er nesten dobbelt så mange som før koronapandemien selv om arbeidsledigheten er halvert sammenlignet med april 2020.

– Vi må erkjenne at de unge er blant dem som er hardest rammet på arbeidsmarkedet i denne krisa. Derfor er noe av det viktigste i denne krisepakken ungdomssatsingen, som skal legge til rette for at flere unge kan få sommerjobber og bedre oppfølging. I tillegg skal flere få delta på arbeidsmarkedstiltak, og vi skal gjøre opplæring og utdanning enda mer tilgjengelig for alle som står uten jobb, sier arbeids- og sosialministeren.

Regjeringen bygger med dette videre på eksisterende tiltak og aktiviteter som vi vet fungerer. I tillegg innfører vi nye ordninger. Alle tiltakene i denne pakken kan gjennomføres i år.

Krisepakken på 1.056 milliarder kroner inneholder følgende tiltak:

  • 100 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak og tettere oppfølging av langtidsledige og permitterte. Innsatsen rettes særlig inn mot ledige som nærmer seg slutten av dagpengeperioden, og mot permitterte i siste fase av permitteringsperioden
  • 200 millioner kroner til flere tiltaksplasser som fordeles ut fra lokale behov. Særlig aktuelt er det å styrke opplæring og oppfølging
  • 11,5 millioner kroner til inkluderingsdugnaden. Styrkingen vil bidra til bedre koordinering av individuelle tiltak i fylkene, slik at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan inkluderes i arbeidslivet
  • 140 millioner kroner til styrking av ungdomsinnsatsen. Ungdomspakken inkluderer blant annet tilskudd til bedrifter som tar inn ungdom på sommerjobb, styrket oppfølging av unge på opplæringstiltak, og økt satsing på individuell oppfølging av unge med psykiske lidelser (IPS-ung)
  • 284,5 millioner kroner til kompetansetiltak. Pakken inkluderer 200 millioner kroner til bedriftsintern opplæring i regi av fylkeskommunene, 34,5 millioner kroner til bedre samhandling mellom NAV på regionalt nivå og utdanningssektoren i fylkene, og 50 millioner kroner til bransjeprogram
  • 320 millioner kroner til NAV. Midlene skal gå til koronahåndtering slik at NAV er bedre rustet til å følge opp ledige og permitterte. Dette omfatter også ressurser til NAV-kontorene for å styrke og sikre tiltaksgjennomføringen, saksbehandling og nye IT-tjenester til permitterte. NAV har fra før fått 500 millioner kroner ekstra til det samme formålet i 2021