Høring - Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre et tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov i en fire ukers sommerjobb.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2021

Vår ref.: 21/344

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om å innføre et tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov i en fire ukers sommerjobb.

Vi viser til Prop. 1 S (2020-2021) Arbeids- og sosialdepartementet hvor det er gitt signaler om at departement legger opp til å innføre et eget tilskudd til virksomheter som tar inn unge arbeidssøkere med bistandsbehov på sommerjobb. 

Bakgrunnen for forslaget er sysselsettingssituasjonen for unge og lav tilgang på sommerjobber. Koronapandemien har ført til et markert fall i sysselsettingen, og som i tidligere nedgangskonjunkturer har utslagene vært størst for de yngste.

For mange er sommerjobb det første møtet med arbeidslivet. Evalueringen av ungdomsinnsatsen i regi av Arbeids- og velferdsetaten viser at mange unge under 30 år som er registrert hos Arbeids- og velferdsetaten med behov for arbeidsrettet bistand, har lite eller ingen arbeidserfaring. Flere sliter med motivasjon for jobb. Tilgang på sommerjobb kan derfor gi utsatte unge verdifull arbeidserfaring og virke motiverende for videre deltakelse og aktivitet. Sommerjobb kan også gi verdifull erfaring med tanke på videre utdannings- og karrierevalg.

Tilskuddet til arbeidsgivere som foreslås i dette notatet, skal bidra til at flere unge arbeidssøkere som har behov for arbeidsrettet bistand fra Arbeids- og velferdsetaten, får sommerjobb.

For å sikre at tiltaket er på plass og kan iverksettes av NAV i god tid før sommeren, settes høringsfristen til den nedre grensen av normal høringsfrist.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. mars 2021.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Odd Wålengen (e.f.)
avdelingsdirektør

Trude Eliassen
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet'
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering
 • Elevorganisasjonen
 • Ferd sosiale entreprenører
 • Finansdepartementet
 • Frelsesarmeen
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Ideelt nettverk
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • KS
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • KREM - Kreativt og mangfoldig arbeidsliv
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk
 • Mental helse ungdom
 • Norges Røde Kors
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Redd Barna
 • RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Velferdsalliansen
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)