Available positions in the Ministry of Children and Families

Rådgjevar/seniorrådgjevar

Stillinga er i seksjon for forbrukarvern. Seksjonen har ansvar for politikkutvikling og regelverk på forbrukarområdet, og etatsstyringa av Forbrukarrådet og Forbrukartilsynet. Seksjonen har også ansvar for forbrukarpolitiske tema som berekraftig forbruk og forbrukarane sin digitale kvardag. I seksjonen vil du få utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i grenseområdet mellom fag og politikk, og arbeide opp mot den politiske leiinga i departementet. Du vil mellom anna arbeide med strategiar, ...

Apply date: 31. januar 2021

Barne- og familiedepartementet har ledig ein fast stilling som jurist (seniorrådgjevar)

Stillinga er i seksjon for forbrukarvern. Seksjonen har ansvar for politikkutvikling og regelverk på forbrukarområdet, og etatsstyringa av Forbrukarrådet og Forbrukartilsynet. Seksjonen har også ansvar for forbrukarpolitiske tema som berekraftig forbruk og forbrukarane sin digitale kvardag. I seksjonen vil du få utfordrande arbeidsoppgåver i grenseområdet mellom fag og politikk, og arbeide opp mot den politiske leiinga i departementet. Du vil mellom anna arbeide med høyringsnotat, ...

Apply date: 31. januar 2021

Familie- og oppvekstavdelinga har no ledig ei fast stilling som samfunnsøkonom/siviløkonom (førstekonsulent/rådgjevar/seniorrådgjevar) 

Familie- og oppvekstavdelinga arbeider med politikkutvikling og forvalting på familie- og oppvekstområdet. Ansvaret til avdelinga er på områda barne- ungdoms- og familiepolitikk. Mellom anna arbeider avdelinga med barne- og familierett, spørsmål om sosiale skilnader og vald mot barn og unge, forvalting av tilskotsordningar og dei sentrale overføringane til barnefamiliane (no om lag 38 mrd.kroner). Avdelinga har tre seksjonar: seksjon for barne- og familierett, seksjon for oppvekst og ...

Apply date: 27. januar 2021

Barnevernavdelinga har no ledig ei fast stilling som samfunnsvitar (rådgjevar/seniorrådgjevar) 

Stillinga er plassert i Barnevernsfagleg seksjon. Seksjonen har mange komplekse saker, med stor merksemd politisk og samfunnsmessig. Merksemda er òg stor frå media. I seksjonen vil du få utfordrande arbeidsoppgåver i skjeringspunktet mellom fag og politikk, og arbeide opp mot den politiske leiinga i departementet, regjeringa og Stortinget. Arbeidsoppgåvene inkluderer sakshandsaming og utvikling av avdelinga sitt ansvarsområde gjennom analysar og utgreiingar. ...

Apply date: 27. januar 2021

Barnevernavdelinga har no ledig ei fast stilling som jurist (seniorrådgjevar)

Stillinga er i Seksjon for barnevernrett. Seksjonen har ansvaret for barnevernloven og internasjonale konvensjonar på området. Dette er eit vidt fagfelt, som kjem tett på mange andre rettsområde. Seksjonen har mange komplekse saker, med stor merksemd politisk og samfunnsmessig. Merksemda er òg stor frå media. I seksjonen vil du få utfordrande arbeidsoppgåver i skjeringspunktet mellom fag og politikk, og arbeide opp mot den politiske leiinga i departementet, regjeringa og Stortinget. Du vil ...

Apply date: 25. januar 2021