Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Available positions in the Ministry of Children and Families

Avdelingsdirektør i seksjon for forbrukervern

Seksjon for forbrukervern har ansvar for politikkutvikling og regelverksarbeid på forbrukerområdet.  Seksjonen har ansvar for en rekke lover og forskrifter, og er også tett på regelverksarbeidet som skjer i EU-regi. Det er nylig lagt frem en stortingsmelding om forbrukerpolitikk (Meld. St. 25, 2018-2019), og en rekke tiltak som er signalisert i denne skal følges opp. Seksjonen har ansvar for styringsdialogen med Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og ...

Apply date: 15. desember 2019

Samfunnsøkonom eller siviløkonom – førstekonsulent/rådgjevar

Familie- og oppvekstavdelinga arbeider med politikkutvikling og forvalting på familie- oppvekstområdet. Ansvaret til avdelinga er på områda barne- ungdoms- og familiepolitikk. Mellom anna arbeider avdelinga med barne- og familierett, spørsmål om sosiale skilnader og vald mot barn og unge, forvalting av tilskottsordningar og dei sentrale overføringsordningane til barnefamiliane (no om lag 40 mrd. kroner). Avdelinga har tre seksjonar: seksjon for familiepolitikk og overføringar til ...

Apply date: 10. desember 2019

Go to the top