Meld. St. 7 (2014-2015)

Long-term plan for research and higher education 2015–2024

To table of content

1 Literature

Aghion P., David P.A., Foray D., Science, Technology and Innovation for Economic Growth: Towards Linking Policy Research and Practice in ‘STIG Systems’, Research Policy 38 (2009), 681–693

Benner M. and Öquist G., Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990–2013, 2014

Cappelen, Å., H. Gjefsen, M.L. Gjelsvik, I. Holm and N.M. Stølen (2013): Forecasting demand and supply of labour by education, SSB Rapporter 48/2013

DAMVAD, Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse, 2014

DAMVAD, Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater, 2012

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Verdiskaping basert på produktive hav i 2050, 2012

Energi21, Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi, 2011 <National strategy for research, development demonstration and commercialisation of energy technology>

European Commission, Research and innovation as sources of renewed growth, 2014

The Ministry of Finance, Meld. St. 12 (2012–2013) Report to the Storting (White Paper) Long-Term Perspectives for the Norwegian Economy

Ministry of Fisheries and Coastal Affairs, Marint kunnskapsløft, 2013

Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs, Nasjonal strategi. IKT-forskning og utvikling, 2013

Hav21, FoU-strategi for en havnasjon av format, 2012

HelseOmsorg21, Et kunnskapssystem for bedre folkehelse: Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg, 2014

Kallerud, E. and Sarpebakken, B., Statsbudsjettet 2014: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2014, NIFU-rapport 44-2013

Klima21, Kunnskap for klima. Nasjonal strategi for klimaforskning, 2010

The Ministry of Research and Education and the Norwegian Council of Higher Education, Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020, 2012

The Ministry of Research and Education, Forskningsbarometeret 2014, 2014

The Ministry of Research and Education, Høyere utdanning 2014, 2014

The Ministry of Research and Education, Meld. St. 18 (2012–2013) Report to the Storting (White Paper) Long-term perspectives – knowledge provides opportunity

The Ministry of Research and Education, Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd: samspill i praksis

The Ministry of Research and Education, Nasjonal strategi for bioteknologi: for framtidas verdiskaping, helse og miljø, 2011

The Ministry of Research and Education, Report no. . 30 (2008–2009) to the Storting Climate for Research

Lipsey et al (Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long-Term Economic Growth (Oxford, Oxford University Press, 2005)

Maritim21, En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi, 2010

Miljø21, Miljø i alt, 2014

Ministry of Trade and Industry, FoU-strategi for nanoteknologi, 2012

Research Council of Norway, Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2013, 2013

Research Council of Norway, Porteføljerapporter 2012, 2013

Research Council of Norway, Research in Information and Communication Technology in Norway. An evaluation, 2012

OECD 2014: OECD Green Growth Indicators 2014

OECD, OECD Reviews of Innovation Policy. Norway, 2008

OECD, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012, 2012

OECD, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, 2014

OG21, OG21 Strategidokument, 2012

Reve T. and Sasson A., Et kunnskapsbasert Norge (Oslo, Universitetsforlaget), 2012

Office of the Auditor General, Document 3:3 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartements koordinering av forskningspolitikken

Roco M.C. red., Convergence of Knowledge, Technology and Society. Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies (Dodrecht, Heidelberg, New York, London: Springer), 2013

Roksvaag, K. and I. Texmon, Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012, SSB Rapporter 14/2012

Roksvaag, K. and I. Texmon, Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med LÆRERMOD 2012, SSB Rapporter 18/2012

Sharp P.A. et al., The Third Revolution. Convergence of the Life Sciences, Physical Sciences, and Engineering, (Massachusetts Institute of Technology), 2011

Statistics Norway 2014: Forskning og utvikling i næringslivet 2012, endelige tall

Technopolis, A good council? Evaluation of the research council of Norway, 2012

University of Oslo: Build a ladder to the stars. Report from the University of Oslo’s strategic advisory board 2012-2014, 2014

Go to front page