NOU 2011: 11

Innovation in the Care Services

To table of content

Reference

Andreassen, Tor W., Olsen, Line Lervik og Calabretta, Giulia (2010): Elektroniske offentlige tjenester. Tidsskriftet MAGMA nr 6/2010.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2011): Omfang av innkjøp av hjelpemidler som kan defineres som velferdsteknologi. Notat til sekretariatet for Hagen-utvalget 18.02.11.

Bakke, Toril; Holte, Hilde H. og Kirkehei, Ingvild (2010): Kartlegging av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren basert på samvirke, brukerstyring og kooperasjon. Notat fra Kunnskapssenteret 2010: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo.

Barne- og likestillingsdepartementet (2009): Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

Barstad, Anders (2000): Hvem er de ensomme og isolerte? Tidsskrift for velferdsforskning, 4/2000.

Barstad, Anders (2009): Gode venner – sjeldne fugler? Samfunnsspeilet nr. 1/09.

Barstad, Steinar (2006): SENIORLAND – Omsorgsscenarier for de nye gamle. Hovedfagsoppgave i samfunnsplanlegging. Høgskolen i Lillehammer/Universitetet i Tromsø.

Barstad, Steinar (2007): Fra gentrifisering til gerontofisering. Artikkel i Aldring og Livsløp nr 4/2007.

Bason, Christian; Knudson, Sune og toft, Søren (2009): Sæt borgeren i spil Gyldendal Public.

Batt-Rawden, Kari B. og Solheim Liv J. (2011): Sosiale årsaker til sykefravær. ØF-rapport 03/2011. Østlandsforskning, Lillehammer.

Bogason, Peter (red) (2000): Public policy and local Governance. Institutions in Postmodern Society. Edward Elgard Publishing, UK .

Borge, Lars Erik og Haraldsvik, Marianne (2005): Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner. Senter for økonomisk forskning, Trondheim.

Borge, Lars Erik og Nyhus, Ole Henning (2010): Alternative boformer for eldre. Kostnadsberegning av ulike bo og omsorgstilbud for eldre. SØF-rapport.

Bogen, Hanne og Høyland, Karin (2006): Egen bolig – også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. SINTEF byggforsk, Trondheim.

Bowes, A., og McColgan, G. (2009): Implementing telecare for people with dementia: Supporting ageing in place in West Lothian, Scotland. Journal of Care Services Management, january 2009, Volume 3 No 3, s. 227-243.

Brandt, Åse (1999): Ældres udedørs mobilitet. Master of Public Health, Århus Universitet, Danmark.

Breen, Tor; Løvik, Arild og Moe, Geir (2008): Samvirke innen offentlige tjenester. Pleie og omsorg. Det Kgl. Selskap for Norges Vel, FoU-prosjekt nr 074024.

Brevik, Ivar (2010): De nye hjemmetjenestene – langt mer enn eldreomsorg. Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007. NIBR-rapport 2010:2.

Brevik, Ivar (2011): Boliger og institusjoner i pleie- og omsorgstjenestene de 40 siste åra. Historisk utvikling og sammenheng. NIBR-notat 2011.

Brevik, I. og Høyland, K. (2007): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen, NIBR, Oslo.

Brevik, Ivar og Schmidt, Lene (2005): Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser. NIBR-rapport 2005:17.

Christensen, Karen og Næss, Sturle (1999): Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene, Senter for samfunnsforskning (SEFOS).

Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (red) (1999): Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Fagbokforlaget, Bergen.

Commision for the Compact (2009): The Compact on relations between Government and Third Sector in England. Birmingham. Se http://www.thecompact.org.uk/

Copenhagen co’creation (2009): Designing for change. Manifesto 09. Se http://copenhagencocreation.com/

Cottam, Hilary og Leadbeater, Charles (2004): Health – Co-creating services. RED Paper 01. Design Council, Kent. Se http://www.designcouncil.info/RED/

Dahm K.T., Landmark B.F. og Reinar L.M. (2009): Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester. Rapport nr 13−2009. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo.

Dale, B., Dale, J.G., Fensli, M.M.F. og Fensli, R. (2010): «Omsorg og teknologi. I dag og i morgen». I Andersen, A.J.W. m.fl. (red) «Utdanning til omsorg», Gyldendal Akademisk.

Damvad (2010): Velfærdsteknologi og service. Faktarapport utarbeidet for Region Syddanmark og Odense kommune.

Datatilsynet (2011): Brev til Hagen-utvalget datert 9. mai 2011.

Demeris, G., Oliver, D.P., Dickey, G., Skubic, M. og Rantz, M. (2008): Findings from an participatory evaluation of a smart home application for older adults. Technology and Health Vare 16: s.111-118).

Det Etiske Råd (2009): Udtalelse om sociale robotter. Se www.homoartefakt.dk

Devoteam daVinci (2011): Felles IKT-utvikling i kommunal sektor. Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid.

Difi (2010): Statlig styring av kommunene. Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer – Dift rapport 2010:4.

Digmann, Annemette (2010): Danmarks mest innovative kommune – er en kommune der gennomfører radikal innovation på velfærdsområderne. Innovation & Forskning, Region MidtJylland, Viborg.

Disch, Per Gunnar og Vetvik, Einar (2009): Framtidas omsorgsbilde – slik det ser ut på tegnebrettet. Rapport nr 1/2009. Senter for Omsorgsforskning Sør.

Døhl, Øystein (2011): Data fra undersøkelse i Trondheim kommune, Mandagmorgen nr 14/2011.

Daatland, Svein Olav (1994): Hva skjer i eldresektoren? Status og utvikling av eldrepolitikkens tilbud og tjenester. Rapport nr 1/1994. Norsk Gerontologisk Institutt, Oslo.

Daatland, Svein Olav; Nordhus, Inger Hilde; Romøren, Tor Inge og Sletvold, Olav (2000): Status og framtid for norsk aldersforskning, Oslo.

Daatland, Svein Olav og Solem, Per Erik (2000): Aldring og samfunn. En innføring i sosialgerontologi. Fagbokforlaget, Bergen.

Eide, Tom og Aadland, Einar (2008): Etikkhåndboka – for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Kommuneforlaget, Oslo.

Ellefsen, B. (1991): Omsorgstjenesteforskning – en veiviser? Norges råd for anvendt samfunnsforskning, Oslo.

Engedal, Knut og Wyller, Torgeir Bruun (red) (2003): Aldring og hjernesykdommer. Akribe forlag, Oslo.

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania (2010): Modelprogram for plejeboliger. Se http://www.ebst.dk/

ESA (2010): Efta Surveillance Authority decision of 21 June 2010. Dec. No.: 248110lCOL. Se http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/internal-market/nr/1265

Esping-Andersen, Gösta (red) (2002): Why we need a New Welfare State. Oxford University Press.

Eurostat (2007): Internet usage in 23/2007. Households and Individuals.

Evjemo, Bente; Stenvold, Lilly Ann og Rinde, Eivind (2010): Sensorbaserte hjelpemidler i hjemmetjenesten. Erfaringer fra 5 sørlandskommuner. Telenor Rapport 14/2010.

Follesø, K. (2010). Når det kognitive svikter. Brosjyren «Når det kognitive svikter – Usynlig, undervurdert», 6-13.

Frankelius, Per og Utbult, Mats (2009): Den innovative kommune - lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. Sveriges kommuner och Landsting.

Frivilligrådet (2010): Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet i Danmark.

Frønes, I., Heggen, K. og Myklebust, J.O.,(1997): Livsløp. Oppvekst, generasjon og sosial endring, Universitetsforlaget, Oslo.

Førde, Reidun m fl (2006): Får eldreomsorgen nok ressurser? Tidsskrift for den Norske Lægeforening 2006: 126: 1913-6.

Gabrielsen, Bjørn m fl (2010): Individbasert statistikk for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (IPLOS). Rapport 50/2010, Statistisk Sentralbyrå.

Gautun, Heidi (1999): Eldreomsorg. Endringer i familieomsorgen til eldre? Fafo-rapport 298, Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.

Gautun, Heidi (2003): Økt individualisering og omsorgsrelasjoner I familien. Fafo-rapport 420. Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.

Gautun, Heidi (2008): Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma. Fafo-rapport 2008:40. Oslo.

Gautun, Heidi og Kåre Hagen (2010): How do middle-aged employees combine work with caring for elderly parents? Artikkel i tidsskriftet Community, Work & Family, Volume 13, Issue 4, november 2010.

Gjeldsvik, Martin (2007): Innovasjonsledelse. Fagbokforlaget.

Gulbrandsen, Ole (1999): Fremdeles få boliger egnet for bevegelseshemmede. Samfunnsspeilet nr 2/1999, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

Gulbrandsen, Trygve og Ødegård, Guro (2011): Frivillige organisasjoner i en ny tid – Utfordringer og endringsprosesser, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Rapport 2011:1.

Guttu, Tor (red) (1993): Norsk illustrert ordbok. Kunnskapsforlaget, Oslo.

Hagen, Kåre (1999): Linjer i velferdsstatsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning.

Hagestad, Gunhild O (2003): Aldring. Artikkel i Frønes og Brusdal. Det Norske Samfunn. Gyldendal, Oslo

Hansen, Thorbjørn (2007): Bolignormer, helse og velferd. Drøfting av bolignormer, deres grunnlag og rolle i boligpolitikk og planlegging. SINTEF Byggforsk, Trondheim.

Hartvigsen, Gunnar (2003): Mitt hjem er mitt hospital. Pasienttilpasset telebasert tilsyn og telemedisinske løsninger i hjemmet. NST-rapport14-2003. Norwegian Centre for Telemedicine, Tromsø.

Hauge, Solveig (2004): Jo mer vi er sammen, jo gladere vi blir? – ein feltmetodisk sudie av sjukeheimen som heim. Doktoravhandling ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Heap, Ken (1998): Gruppemetode for sosial – og helsearbeidere. Universitetsforlaget, Oslo.

Helse- og omsorgsdepartementet (2007): Demensplan 2015. «Den gode dagen». Delplan til Omsorgsplan 2015.

Helsedirektoratet (2004): Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. IS-1201.

Helsedirektoratet (2010a): Hva kan offentlig statistikk si oss om prioriteringer i pleie- og omsorgstjenesten? Rapport IS-1863.

Helsedirektoratet (2010b): Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – en nasjonal satsing. Overordnet Strategi 2011-2015.

Helsedirektoratet (2011): Rapport og forskningskatalogen 2010. En katalog om ny kunnskap innenfor omsorgsfeltet.

Helset, Anne; Lauvli, Marit og Sandlie, Hans Chr. (2004): Norske pensjonister og norske kommuner i Spania. NOVA-rapport 3/04. Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.

Helsetilsynet (2003): Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene: Tjenestemottakere, hjelpebehov og tilbud. Rapport 10/2003.

Helsetilsynet (2005): «Pleie- og omsorgstjenester på strekk – sammenstilling og analyse av funn og erfaringer fra ulike tilsynsaktiviteter i 2003 og 2004», 2005/1012.

Helsetilsynet (2011): Krevende oppgaver med svak styring. Rapport nr 5/2011.

Hochschild, Arlie R. (2001): Globale omsorgskjeder. Tidsskrift for kjønnsforsking nr 2 2001,Oslo.

Hoen, Hallvard og Tangen, Une (2011): Velferdsteknologiundersøkelse. KS Innovasjon og utvikling, Oslo.

Hofmann, Bjørn (2010): Etiske utfordringer med velferdsteknologi. Notat. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo.

Hulgård, L., & Andersen, L. L. (2009). Socialt entreprenørskab i tal og tale – Danmark anno 2009. I Andersen, L. L., Bager T. og Hulgård L. (Eds.). Socialt Entreprenørskab – GEM-antologi 2009, s. 95-104. Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Holte H.H., Kirkehei I. og Vist, G.E. (2010): Omsorgsforskning i Norge. Notat 2010. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo.

Høyland, Karin (2001): Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud. Erfaringer fra tre nye sykehjem. SINTEF Bygg og miljø, Arkitektur og byggteknikk. Trondheim.

Høyland, Karin (2003): Ny sykehjemsmodell gir «smådriftsfordeler». Nordisk Sosialt Arbeid 1/2003.

Ibsen, Rikke og Kjellberg, Jakob (2010): Økonomisk evaluering af «Længst Muligt i Eget Liv» i Fredericia Kommune. ITracks i samarbeid med Dansk Sundhedsinstitut, København.

IDA (2010): Faktaark om IDA og Velfærdsteknologi. København: Ingeniørforeningen IDA.

Ingstad, Eline S. Lorentzen (2010): Notat om Sosialt Entreprenørskap. PhD Kandidat ved Senter for Entreprenørskap UiO.

Innovasjonsraadet.dk (2009): Innovasjonsrådets årsberetning 2008-2009, Maj 2009, Danmark.

Isaksen, Lise Widding (2001): «Kommer din praktikant også fra Litauen?» Om nye løsninger på gamle problemer. Tidsskrift for kjønnsforsking nr 2/2001, Oslo.

Isaksen, Lise Widding (2005): «Kjønn og globalisering: Omsorg over grenser». Arbeidsnotat 1/2005. Publisert på nettstedet Kilden. Norges Forskningsråd.

Jensen, Karen (red) m fl (1990): Moderne omsorgsbilder. Gyldendal 1990, Oslo.

Jensen, Kirsten E., Jensen, Jens P., Digmann, Annemette og Bendix, Henrik W. (2008): Principper for offentlig innovasjon. Fra best practic til next practice. Børsen Forlag.

Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan og Guldvik, Ingrid (2010): Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. Rapport 16/2010. Østlandsforskning.

Jaastad, Lise (2011): Kulturdeltakelse og helse. Den kulturelle spaserstokken, arena for kulturell deltakelse for seniorer i Trondheim kommune. Evalueringsrapport. Senter for helsefremmende forskning, HIST/NTNU, Trondheim.

Keilman, Nico (2010): Mindre behov for pleiehjem. Artikkel i Apollon. Se http://www.apollon.uio.no/vis/art/2010_1/artikler/pleiehjem

Kirkeby, Willy A. (2001): Engelsk ordbok. Forlaget eBok AS/De norske Bokklubbene, Oslo.

Kjekshus, Lars Erik og Lian, Olaug (2009): Rapport fra nettverksmøter om norsk forskning på helse- og omsorgstjenester 2008/2009. Norges Forskningsråd, Oslo.

Kjølstad, M. K., Pettersen, S., og Tvete, P. W. (2009): Kan fall og fallskader hos eldre forebygges? Namsos: Eldrerådet Nord-Trøndelag og Midtre Namdal Region.

KMD Analyse (2010): Digitalisering af ældreplejen. Potensialer og holdninger.

KS (2008): Sammen om det gode liv – en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk.

KS og NHO (2009): ARTE – arbeidskraft og teknologi. Rapport fra forprosjekt.

Kuhnle, Stein (2001): Den skandinaviske velferdsstat i det globale konkurransesamfunn. Artikkel i Bay, Hvinden og Koren: Virker velferdsstaten, Høgskoleforlaget.

Kulturdepartementet (1999): Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? Rapport från en arbetsgrupp inom Kulturdepartementet, Stockholm.

Kulturministeriet (2000): Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige, København.

Laberg, Aspelund og Thygesen (2004): Veileder om smarthusteknologi for kommunene, Helsedirektoratet, Oslo.

Landmark, B.F., Kirkehei, I., Brurberg, K.G., Reinar, L.M. (2009): Botilbud til mennesker med demens. Rapport nr 11–2009. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo.

Langsether, Åsmund og Hellevik, Tale (2002): Familienettverkets betydning i velferdsstaten. Paper til den 21.nordiske sosiologikongress i Reykjavik. NOVA.

Lauvli, M (1992): Serviceboliger. Selvstendighet og trygghet under samme tak. NGI-rapport 5/92. Norsk Gerontologisk Institutt, Oslo.

Leininger Madeleine M. (1997): Overview and Reflection of the Theory of Culture Care and the Ethnonursing Method. Journal of Transcultural Nursing, 8:2, s. 32–52.

Lingsom, Susan (1997): The substitution Issue. Care politics and their consequences for family care. NOVA-rapport 97:6.

Lorentzen, Håkon (2010): Frivillingsentralen mellom stat, kommune og sivilsamfunn. ISF Rapport 2010:013, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69. (1999-07-16).

Luanaigh, C.O. og Lawlor, B.A. (2008): loneliness and the health of older people, International Journal of Geriatric Psychiatry, 23/2008.

Malmedal, W. (1999): Sykehjemmets skyggesider. Kommuneforlaget, Oslo.

Mandagmorgen (2010): Kusk, Dorte. Mandagmorgen nr 29/2010.

Mandagmorgen (2010): Norden kan bli stormakt på velferdsinnovasjon. Mandagmorgen nr 30. november 2010.

Mandagmorgen Danmark (2010): Det teknologiske Sundhetspotentiale. september 2010.

Mandagmorgen Danmark (2010): desember 2010.

Martinsen, Kari (2003): Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays. 2. utg. Universitetsforlaget AS, Oslo.

Mathisen, Thomas (1971): «Det uferdige». Bidrag til politisk aksjonsteori. Pax forlag.

Melander-Wikman, A., Jansson, M., Hallberg, J., Mörtberg, C. og Gard, G. (2007): The Lighthouse Alarm and Locator trial – a pilot study. Technology and Health Care 15, s. 203-212.

Melander-Wikman, Anita (2007): Safety vs. privacy: elderly persons’ experiences of a mobile safety alarm. I Health & Social Care in the Community, Volume 16, Issue 4, s. 337–346, July 2008.

Meuter, M.L., Ostrom, Amy L. m fl. (2000): «Self-Service Technologies: Understanding Customer Satisfaction with Technology-Based Service Encounters». Journal of Marketing, 64(3) s. 50–64.

Murray, Robin m fl (2006): Open Health. RED Report 01. Design Council, Kent. Se http://www.designcouncil.info/RED/

Møller, Kurt og Knudstrup, Mary-Ann (red) (2008): Trivsel i plejeboligen – en antologi om trivselsfaktorer i plejeboliger. Syddansk Universitetsforlag.

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) (2011): Se http://www.telemed.no/definisjon-av-telemedisin.43862-42656.html

NK LMS (2010): Om LMS. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Se http://www.mestring.no/

Nordisk Ministerråd (2009): Innovasjon og teknoligisk utvikling på hjelpemiddelområdet i Norden. Kartlegging og rapport fra nordisk arbeidsgruppe. TemaNord 2009:504, Danmark.

Nordisk Ministerråd (2010): Fokus på velferdsteknologi. Nordens Välfärdscenter, desember 2010.

Norsk Form (2010): Eldre i sentrum – bedre omsorgsboliger for de nye gamle.

NOU 1992:1 Trygghet – verdighet – omsorg (Gjærevoll-utvalget).

NOU 2001:22 Fra bruker til borger.

NOU 2003:19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen.

NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren.

NOU 2010:5 Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering, et helhetlig hjelpemiddeltilbud.

NS 11001-2 (2009): Norsk Standard NS 11001-2:2009, Universell utforming av byggverk, Del 2: Boliger.

Nygård, Lars (2004): Driftsvariasjoner ved 9 sykehjem – en kvalitativ tilnærming. RO og SINTEF Helse, Trondheim.

Næss Kate (1969): «Blindgjengere». Aschehougs forlag.

Nøhr, Øyvind N (red) (1993): Gerontologisk oppslagsbok. Kommuneforlaget, Oslo.

Pestoff, Victor og Brandsen, Taco (2009): Public governance and the third sector: Opportunities for co-production and innovation? Paper presented at the conference of the European Group of Public Administration, Malta 2009.

Pew Research Senter (2009): Social Isolation and new technology. Undersøkelse i november 2009.

Rambøll (2009): Kortlegning og måling af administrative opgaver – hjemmepleijeområdet, 2009, KMD analyse.

RO (2004): Ledertetthet i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste sammenlignet med skolesektoren, rapport til Helse- og omsorgsdepartementet.

Romøren, Tor Inge (2007): Kommuale hjemmetjenester – fra eldreomsorg til yngreomsorg ? Artikkel i Aldring og livsløp nr 1/2007.

Romøren, Tor Inge (2008): Hva er omsorg, og hva er Omsorgsforskning? Aldring og Livsløp. Nr. 4 s. 8-12.

Rosted, Jørgen (2005): Brugerdreven innovasjon – resulteter og anbefalinger. Dansk Erhvervsråd.

Ruth, Sabine (2005): Nytteverdien av skjermede enheter for demente. Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr 9/2005.

Ruud, Ina Kathrine (2010): Frivillighetsundersøkelse. KS Samfunnsutvikling.

Røde Kors/Synnovate (2009): Annenhver nordmann frykter ensomhet. Se http://www.rodekors.no/

Rønning, Rolf (2004): Omsorg som vare? Kampen om omsorgens sjel i norske kommuner. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Rønning, Rolf (2009): Framtidas omsorg – noen scenarier. Artikkel i Aldring og Livsløp nr 2/2009, Oslo.

Rønning, R. og Teigen, H. (2007): En innovativ forvaltning, Fagbokforlaget, Bergen.

Rønning, Rolf; Schanke, Tuva og Johansen, Vegard (2009): Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. ØF-rapport nr 11/2009. Østlandsforskning, Lillehammer.

Schumacher E.F. (1973): Small is Beautiful. A study of economics as if people mattered. Svensk utgave med tittelen «Litet är vackert», Bokforlaget Prisma, Stockholm 1975.

Seip, Anne-Lise (1994): Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920-1975. Gyldendal, Oslo.

Selbæk, Geir (2008): Psykososiale tiltak, pleiekultur og omgivelsenes betydning for å motvirke adferdsforandringer ved demens. Prøveforelesning 9. juni 2008 til doktorgrad. Det Medisinske Fakultet, UiO.

SINTEF (2009): «Kartlegging av behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi i helse- og omsorgssektoren». SINTEF Rapport 2009.

Sivesind, Karl Henrik (2007): Frivillig sektor i Norge 1997-2004. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Sivesind, Karl Henrik (2008): Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester – politikkens blinde flekk? Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Skadeforebyggende Forum (2011): Om fall og hofteleddsbrudd. Se http://www.skafor.org/no/hoved/foregygging/eldresikkerhet/eldresikkerhet-fakta/

Skansgård, Bente: Independent Living-bevegelsens historie – i USA og Norge. Artikkel på http://dahlesunivers.no/

Slagstad, Rune (1998): De Nasjonale Strateger. Pax forlag.

Sletvold, Olav (2010): Innovativ geriatri, finnes den? Foredrag for Hagen-utvalget 19.02.2010, Trondheim. Se http://www.helsedirektoratet.no/helse_omsorg/fagnytt/vil_holde_eldre_p_beina-469014

SSB (2008): Helse- og levekårsundersøkelsen.

SSB (2011): Innovasjon i offentlig sektor. Nyskapning også i offentlig sektor. Pilotundersøkelse høsten 2010.

SSB Statistisk Sentralbyrå og Forskningsinstituttet NOVA (2007): LOGG 2007: Studien av livsløp, generasjon og kjønn.

St meld nr 7 (2008-2009): Et nyskapende og bærekraftig Norge. Nærings- og handelsdepartementet.

St meld nr 25 (2005-2006): Mestring – muligheter – mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet.

St meld nr 28 (1999-2000): Innhald og kvalitet i omsorgstenestene. Omsorg 2000. Sosial- og helsedepartementet.

St meld nr 31 (2001-2002): Avslutning av handlingsplan for eldreomsorgen, Helse- og omsorgsdepartementet.

St meld nr 50 (1996-1997): Handlingsplan for eldreomsorgen, Sosial- og helsedepartementet.

St.prp. nr. 48 (2007–2008): Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier.

Statskonsult (2006): Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning – om sikring av hensiktsmessige løsninger for personer med tilgjengelighetsproblemer i egen bolig. Rapport 2006:08.

Storey, John og Salaman, Graeme (2005): Managers of innovation. Insights into Making Innovation Happen.

Svenning, Aslaug S. (2010): Bevegelse fra hjertet – det som kommer fra hjertet går til hjertet. En kvalitativ studie av ansatte sine opplevelser med «Bevegelse fra hjertet» i bruk hos mennesker med demens på sykehjem. Master i Helsevitenskap, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.

Synnes, Oddgeir (2006): Forteljing som identitet. Essay. Senter for Vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

Synnes, Oddgeir m fl (2003): Tonen og glaset. Pedagogisk arbeid med eldre og verbal kreativitet. Høyskoleforlaget, Kristiansand.

Szebehely, Martha (1996): Om omsorg og omsorgsforskning. Kap. 1 i omsorgens skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen.R. Eliasson (red.).

Szebehely, Martha (2005) : Äldreomsorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt. TemaNord 2005:508.

Sørbye, Liv Wergeland m fl (2004): Nordmenn i Spania. Pleie, rehabilitering og omsorg. Rapport nr 3/2004, Diakonhjemmets Høgskole, avdeling for Forskning og Utvikling, Oslo.

Teigen, Håvard; Skjeggedal, Terje og Skåholt, Asgeir (2010): Kommunesektorens innovasjonsarbeid – ein analyse av verkemidlar og verkemiddelaktørar. ØF-rapport nr 11/2010 Østlandsforskning, Høgskolen i Lillehammer.

Teknologirådet (2009a): Fra Rådet til tinget. Klar for eldrebølgen? Omsorgspolitikk og ny teknologi.

Teknologirådet (2009b): Fremtidens alderdom og ny teknologi. Rapport 1/2009.

Teknologisk Institut Danmark (2010): Rapport om Robotteknologi i ældreplejen, et prosjekt under puljen til utvikling av bedre ældrepleje.

The Scottish Government (2008): A new Philosophy of care. Reshaping care for older people – information booklet from The Scottish Government, Convention of Scottish Local Authorities and National Health Service.

Thorsen, K., og Clausen, S-E. (2009): «Hvem er de ensomme?». Samfunnsspeilet, Nr. 1/2009.

Thorsen, K. og Solem, P.E. (2005): «Vil ensomheten øke i årene fremover?», i Slagsvold, B. og Solem, P.E., (2005), Morgendagens eldre, NOVA-rapport 11/05, Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Thorslund, Mats og Parker, Marti (2005): Hur mår egentligen de äldre. Artikkel i Läkartidningen nr 43/2005.

Thygesen, Hilde (2009): Technology and good dementia care: A study of technology and ethics in everyday care practice. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo.

Todd, C., og Skelton, D. (2004). What are the main risk factors for falls among older people and what are the most effective interventions to prevent these falls? Online.

Tornstam, L. (1988): Ensamhetens ansikten. En studie av ensamhetsupplevelser hos svenskar 18-80 år, Sosiologiska Institutionen, Universitetet i Uppsala.

Tøssebro, Jan (2009): I Hjernen er alene. Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. En innsiders skråblikk på funksjonshemming og velferdsforskning.

Ulstein, Ingun (2010): Demens i familien. Se http://www.napha.no/content/576/

Utbult, Mats (red); Klepke, Birgitta; Larsson, Ragnhild og Lundström, Ulla (2007): Måste innovationer vara av metall - Att tänka om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner. Sveriges kommuner og Landsting.

Vaage, Odd Frank (2009): SSB Mediebruksundersøkelse 2009.

Walker, Alan (1999): The principles and potential of active ageing. Report for The European Commission Conference on Active Ageing, Brussels 15-16 november, 1999. University of Sheffield, UK.

Walker, Alan (2002): A strategy for active ageing. International Social Security Review Vol. 55, s.121-139.

Westlund, Hans Red.(2001): Social Ekonomi i Sverige. Fritzes, Stockholm.

Wiegaard, Advokatfirmaet (2010): Grunnlagsnotat til nasjonal veileder i bruk av varslings- og lokaliseringshjelpemidler overfor personer med kognitiv svikt. Notat til Helsedirektoratet.

Wikström, Berith (2000): Social ekonomi skapar välfärd, demokrati och tillväxt Socialekonomi. Tidskrift för forskning och kooperativ utveckling. Nr 1, mars 2000.

Wollebæk, Dag & Selle, Per (2002): Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i omforming. Fagbokforlaget, Bergen.

Wærness, Kari (2009): Intervju. www.forskningsradet.no/publikasjoner/vis.html

Wågø, S., og Høyland, K. (2009): Bokvalitet og hverdagsliv for eldre. En evaluering av ulike boligkonsepter. Prosjektrapport 39-2009, SINTEF Byggforsk.

WAAAM (2011): What is Anti-Ageing Medicine? The American Academy of Anti-Ageing Medicine (A4M). Se www.worldhealth.net/ og www.waaam.org/

Yeates, Nicola (2005): Global care chains: a critical introduction. Global Migration Perspectives Nr 44/2005. Global Commission on International Migration, Geneva.

Ytrehus, S. og Fyhn, A.B. (2006): Bufast, Bjørvika eller Benidorm. Boligplaner og boligønsker for eldre år. Fafo-rapport 511.

ÆldreSagen (2001): Nye Tider – Nye Ældre. Ældresagens Fremtidsstudie. København.

Øderud Tone; Rolfsen, Marianne og Valdersnes, Anders Kjeseth (2011): Rapport forprosjekt: Demens – sosial kontakt og kommunikasjon. SINTEF teknologi og samfunn og live|work .

Øhrstrøm, Peter (2010): Etiske overvejelser og dilemmaer ved brug af velfærdsteknologi i den kommunale social- og sundhetssektor. Artikkel i publikasjonen «Velfærdsteknologi – nye hjælpemidler i ældreplejen» utgitt av Ældreforum oktober 2010.

Överenskommelsens kansli (2009): Överenskommelsen mellan regjerinegn, Ideburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm.

Åhlander, Ann-Mari Sätre (2003): Är välfärdsstaterna Sverige och Norge på väg åt olika håll? Om den nationella politikens roll i glesbygdens utvecklingsprocesser, Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

AALIANCE. (2009): Ambient Assisted Living Roadmap. Berlin: VDI/VDE-IT AALIANCE Office.

Aanesen, M., Lotherington, A.T., Olsen, F,. Devold, R., Brevik, E. (2009): Ny teknologi i pleie og omsorg: En kost-nytteanalyse av smarthusteknologi og videokonsultasjoner. Rapport 5/2009 Norut Tromsø AS, Rune Devold AS og Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø.

Go to front page