Meld. St. 20 (2019–2020)

Norway’s integrated ocean management plans — Barents Sea–Lofoten area; the Norwegian Sea; and the North Sea and Skagerrak— Report to the Storting (white paper)

To table of content

1 Scientific basis and reports commissioned for this white paper

Reports from the Forum for Integrated Ocean Management:

 • Næringsaktivitet og påvirkning – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. [Ocean industries and associated pressures and impacts – Scientific basis for revision of the management plan for the Barents Sea–Lofoten area] M-1245/2018.

 • Status for gjennomføring og effekt av tiltak – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. [Status report on implementation and effects of measures – Scientific basis for revision of the management plan for the Barents Sea–Lofoten area] M-1179/2018.

 • Økosystemtjenester – grunnlaget for verdiskaping – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. [Ecosystem services as the basis for value creation – Scientific basis for revision of the management plan for the Barents Sea–Lofoten area] M-1178/2018.

 • Status for gjennomføring og effekt av tiltak – Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen–Skagerrak. [Status report on implementation and effects of measures – Scientific basis for revision of the management plan for the North Sea–Skagerrak] M-1244/2018.

 • Vurdering av måloppnåelse – Faggrunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for havområdene. [Assessment of progress towards goals – Scientific basis for revision of the ocean management plans] M-1302/2019.

 • Næringsaktivitet og påvirkning – Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen–Skagerrak. [Ocean industries and associated pressures and impacts – Scientific basis for revision of the management plan for the North Sea–Skagerrak] M-1280/2019.

 • Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. [Cumulative impacts and environmental impacts – Scientific basis for revision of the management plan for the Barents Sea–Lofoten area] M-1299/2019.

 • Risiko for og beredskap mot akutt forurensning – endringer og utviklingstrekk – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. [Acute pollution: risk and the preparedness and response system – changes and trends – Scientific basis for revision of the management plan for the Barents Sea–Lofoten area] M-1304/2019.

 • Særlig verdifulle og sårbare områder – Faggrunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for havområdene. [Particularly valuable and vulnerable areas – Scientific basis for revision of the ocean management plans] M-1303/2019.

 • Verdiskaping i næringene – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. [Value creation in the ocean industries – Scientific basis for revision of the management plan for the Barents Sea–Lofoten area] M-1297/2019.

Publications commissioned by the Forum for Integrated Ocean Management:

 • Polarfrontens fysiske beskaffenhet og biologiske implikasjoner – en verdi- og sårbarhetsvurdering av polarfronten i Barentshavet [Physical features of the polar front and their biological implications – an assessment of the value and vulnerability of the polar front in the Barents Sea]. Fisken og Havet no. 8–2018, Institute of Marine Research. Lien, V. S., Assmy, P., Bogstad, B., Chierici, M., Drinkwater, K. F., Duarte, P., Gjøsæter, H., Hop, H., Ivshin, V., Jørgensen, L. L., Loeng, H., Lydersen, C., McBride, M. M., Buhl-Mortensen, L., Buhl-Mortensen, P., Kessel Nordgård, I., Skjoldal, H. R., Strøm, H., Sundfjord, A., Von Quillfeldt, C. H., Vongraven, D. (2018).

 • Miljøverdier og sårbarhet i iskantsonen [Valuable species and habitats in the marginal ice zone and vulnerability of the zone] (Brief Report no. 047): Norwegian Polar Institute 2018, 263pp. Von Quillfeldt, C. H., Assmy, P., Bogstad, B., Daase, M., Duarte, P., Fransson, A., Gerland, S., Jørgensen, L. L., Lydersen, C., Kessel Nordgård, I., Renner, A., Sandø, A. B., Strøm, H., Sundfjord, A., Vongraven, D. (2018).

Reports from the Advisory Group on Monitoring:

 • Statusrapport for Barentshavet: Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017. [Status report on the Barents Sea environment and external pressures – report from the Advisory Group on Monitoring 2017] Fisken og Havet, special issue 1b-2017, Institute of Marine Research, Arneberg, P and Jelmert, A. (Ed.).

 • Statusrapport for Nordsjøen og Skagerrak: Status for miljøet og ytre påvirkning i Nordsjøen og Skagerrak – rapport fra Overvåkingsgruppen 2018. [Status report on the North Sea–Skagerrak environment and external pressures – report from the Advisory Group on Monitoring 2018] Fisken og Havet, special issue 3–2018, Institute of Marine Research, Arneberg, P., van der Meeren, G.I. and Frantzen, S. Ed.) (2018).

 • Statusrapport for Norskehavet: Status for miljøet i Norskehavet – Rapport fra Overvåkingsgruppen 2019. [Status report on the Norwegian Sea environment – report from the Advisory Group on Monitoring 2018] Fisken og havet, no. 2019–2, Institute of Marine Research, Arneberg, P., Frantzen, S. and van der Meeren, G.I. (Ed.) (2019).

To front page